دسته بندی علمی – پژوهشی : رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها- قسمت …

کنوانسیون حفاظت از طبیعت ومنابع طبیعی افریقا
این کنوانسیون درسال۱۹۶۸ مصوب شد، حاوی مقررات متعدی برای بهره برداری پایدار خاک ها می باشد. دولت ها باید اقدامات لازم رابرای اطمینان از حفاظت، استفاده وتوسعه منابع طبیعی ازجمله خاک به کارگیرند. ذیل بندIV دولت ها متعهد می شوند که به حفاظت وبهبود خاک بپردازند، بافرسایش خاک مقابله کنند وخاک را هدر ندهند. همچنن ذیل این بند، تعهد دیگری مبتنی برتهیه طرح های کاربری اراضی براساس تحقیقات علمی وعوامل اکولوژیکی، خاکشناسی، اقتصادی واجتماعی وطبقه بندی قابلیت اراضی می شود. دولت ها در زمان انجام عملیات کشاورزی واصلاحات اراضی، موظفند که اقدامات حفاظت خاک وشیوه های مدرن زراعت را به کاربرند واز فرسایش خاک که یکی از عامل اصلی وقوع ریزگردها می باشد جلوگیری کنند. بندهای دیگر برحفاظت خاک از طریق حفاظت فلور(بندVI)، حفظ وتوسعه مناطق حفاظت شده(بندX)، آموزش حفاظت(بندXII) وهمکاری های بین المللی تأکید دارند.
منشور اروپایی خاک
شورای اروپا منشور خاک اروپایی رادر می سال ۱۹۷۲ پذیرفت وباپیشنهاد حفاظت خاک در می ۱۹۹۲ موافقت نمود. برپایه این نظریه، خاک یک منبع محدود می باشد که به راحتی تخریب می شود وباید در برابر عملیات کشاورزی تخریب کننده، فرسایش، آلودگی وتخریب های ناشی از فعالیت های بشری ومهندسی حفاظت شود. این مجموعه قوانین مهمترین خطرات ناشی از تغییرات برگشت ناپذیر ویا به کندی برگشت پذیر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی خاک را شرح می دهد که به موجب این تغییرات توانایی خاک در پرورش گیاهان با اهداف تجاری، حفاظت واهداف تفریحی ونیزدرجهت حمایت از موجودات زنده کاهش می یابد. به این ترتیب درهر بخش از این مجموعه قوانین به منظور کاهش احتمال بروز چنین تغییراتی عملیات کشاورزی مناسب معرفی شده است.
یک سری اصول جنبی درمنشور اروپایی خاک منتج از از قطعنامه۱۹/۷۲ شورای اروپا عبارت است از:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  • تهیه فهرست وضع موجود منابع خاک یک ضرورت است
  • تحقیق بیشتر وهمکاری منظم، نیازمند مراقبت ازطرز استفاده خاک ومحافظت از آن است.
  • محافظت از خاک باید به گونه ای تدوین شودکه درهمه سطوح ودرجهت نگهداری، روند روبه رشدی از دیدگاه عمومی را به همراه داشته باشد.
  • دولت ها ومراجع ذی صلاح باید ضمن داشتن برنامه واداره منابع خاک به اجرای هدف های مربوط کمک کنند(رضوانی خلیل آباد،پیشین:۶۳).

کنوانسیون مربوط به حفاظت ازکوهستان اروپا
این کنوانسیون درسال۱۹۹۵ با توجه به تعهد عمومی(بند۲) برای دولت ها درتهیه راهبرد جامع حفاظت از کوهستان های اروپا از طریق اعمال اصول پیشگیری،پرداخت وجه از سوی آلوده کننده،بهره برداری پایدار ومعقول ازمنابع وارد اجرا شد. برای نیل به این هدف، اعضا تعهد خاصی برای حفاظت از خاک(بندd2)دارند. هدف ازاین بند، کاهش آسیب به خاک از طریق استفاده از شیوه های کشاورزی وجنگلداری است که به خاک آسیب نمی رساند، خاک کمتر دستکاری شود فرسایش خاک صورت نگیرد ودرنتیجه زمینه تشکیل ریزگردها فراهم نشود. این کنوانسیون همچنین مانع محدود کردن خاک می شود. کارکرد دیگر حفاظت خاک دربند۲ شامل نیازهای برنامه ریزی منطقه ای(۲b)،مدیریت آب(e 2)،حفاظت از طبیعت(۲ f)، زراعت کوهستانی(g 2)، ومدیریت جنگل های کوهستانی(h 2)، می گردد. به منظور شناسائی ارزش ها ونیازهای اکولوژیکی مهم خاک درمناطق کوهستانی اروپا، پروتکلی برای کنوانسیون کوهستان در زمینه حفاظت از خاک ها در سال۱۹۹۸ به امضاء رسید. اگرچه تاکنون اجرا نشده اما اهداف آن تا حدی در خود کنوانسیون دیده شده است.
دراکتبرسال۱۹۹۸ پروتکل حفاظت خاک کنوانسیون کوهستان به امضاء رسید. این پروتکل بخش مهمی از رژیم حفاظت کوهستان اروپا است. وتنها سند الزام آورخاص خاک در جهان است. هدف اصلی این پروتکل کاهش آسیب کمی وکیفی به خاک از طریق از طریق استفاده از روش های کاربری مناسب کشاورزی وجنگلداری است که به خاک صدمه نمی رسانند. دراین پروتکل برکهش دستکاری با خاک، کنترل فرسایش خاک، احیا خاک وپیشگیری از ایجاد ریزگردها توجه می شود. فصل دوم این پروتکل حاوی بسیاری از اقدامات خاص در عقد قرارداد میان اعضاء برای موارد زیر است: استفاده با صرفه از خاک(بند۷)، حفاظت از تالاب ها ومرداب ها(بند۹)، اختصاص اراضی برای احیا ومدیریت اراضی خاص(بند۱۰)، اراضی مبتلا به فرسایش خاک(بند۱۱)، حفاظت خاک برای جنگلداری وکشاورزی( بند۱۲). فصل سوم تعهدات خاصی را در رابطه با حفظ هماهنگی اکولوژیکی وحفاظت از محیط زیست وانتشار اطلاعات مربوط به آلودگی خاک وآلودگی فرامرزی برای مردم بیان می دارد.

قسمت دوم اصول حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها

بررسی اسناد بین المللی مرتبط با موضوع محیط زیست بیانگر تاکید براصولی مشترک است که می توان آنها را به عنوان بازتاب اصول حقوق بین الملل در خصوص مقابله با ریزگردها قلمداد کرد. که در ذیل سعی بر بیانی مختصر از این اصول کوشش می شود:

  • اصل پیشگیری: دولت ها باید به منظور پیشگیری از وارد آمدن خسارات ایجادشده دراثر ریزگردها، اقداماتی اتخاذ نمایند. پیشگیری یک اقدام احتیاطی مکمل برای اصل تقبل هزینه ها توسط آلوده کنندگان است (درمواقعی که اصل مذکور نتواند با