فایل – طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

«کِپلِر» ستاره شناس آلمانی، است. او مدّتی پیشگویی و پیشبینی میکرد. همۀ فکرش متوجۀ بررسیهای آسمانی بود. در سال۱۳۰۹ قوانینحرکت سیّارات را پیدا و در«کتاب نجوم نوین» به چاپ رساند. ( معین ، ۱۳۵۸ ،ج۶ : ۱۵۴۷) قآآنی در قرن سیزده هجری درقصیده مسمط به نیوتن وکپلر اشاره نموده است.
بی مدد دوربین دیده درنگ وشتاب یازده سیّارۀ را گرد کرۀ آفتاب
قلی وقسنی ازونکته برّونکته یــاب دورۀ اقمار را نیک بداند حساب
نیوتن و کپلرش حق شمر و حق گزار
( قآآنی، ۱۳۸۰ : ۷۶)
در زمان پیشین، شاعران جزء افراد دانشمند بودند. و در زمینۀ علوم عقلی و نقلی زمانۀ خویش، آگاهی داشتند. یکی از راههای ورودعلوم نجوم، درشعر شاعران پیشین، علاوه بر تاثیر محیط زندگی، مهمتراز همه آشنایی شاعران با آسمان، صور فلکی و شناخت ابزار نجوم بوده است.
ای هفت مدبّر که بر این پرده سراییـــد تا چند چو رفتید دگر باره بــرآییـــد ؟
سوی حکما قدر شما سخت بزرگ است زیرا که به حکمت سبب بودش ماییـــد
برصورت پر حکمت مارا که پدیـد است برچرخ قلم های حکیم الحکمــائیـــد
( ناصر خسرو، ۱۳۷۸ : ۴۴۶ )
بـــه مــن مشفقند آبـــای علــــوی چـــــو عیسی زان ابـــا کردم زآبـــا
( خاقانی، ۱۳۷۳ : ۱۵)
شکـــــل فلـــک دوازده بــــــــرج زیـــن قصــــر دوازده دری ســاخت
از بس که بــــه صنعتش طــــرازید نقاش طـــــراز ساحـــری ســــاخت ( همان، ۷۵۳)
ستاره شناسان، ابزار و وسایل خاصی، مانند جام، اسطرلاب و زیج داشتندکه با استفاده ازآنها ستارگان را رصد کرده و به اصطلاح طالع هر فرد را از روی آن مشخص می نمودند.از مهمترین وسایل طالع بینی زیج است. زیج شکلی بود با دوازده خانه که از آن حالات ماه و سال و مولود استخراج می شود، همین لوح زایجه حاوی خانههای دوازدهگانه که در پاسخ به هشت سوال زیر بود:
۱-زندگی ۲ -ثروت ۳ -وراثت ۴ -زمین ۵- همسر ۶ – اولاد ۷ – سلامتی
۸ – بیماری ۹- ازدواج ۱۰ – مرگ ۱۱- خدایان ۱۲- سکونت ( سلیگمان ،۱۳۷۷ :۵۶۸)
جام یکی از ابزار علم نجوم در اشعار فردوسی:
یکی جـــام بـــر کف نهــاده نبیــــد بــــــدو انــدرون هفت کشور بــدیـــد
(فردوسی، ۱۳۷۹،ج۴۳:۱ )
جام جهانبین، همان جام جمشید یا جام گیتینمای است. «جامی گیتینمای درشاهنامۀ فردوسی وتاریخ حمدالله مستوفی به کیخسرو نسبت داده شده است. و نظر به قدمت و اصالت اساطیری شاهنامه و سایر قراین به نظر میرسد «جامگیتینمای»یعنی جامی که اسرار عالم ورموز کائنات درآن جلوهگر بود منسوب به کیخسرو باشد. ولی رفته رفته … به جمشید نسبتیافته ودر هرصورت «جام جم» زبان زد کلیّۀشاعران و بزرگان ادب فارسی گشته»(هروی،۱۳۷۵،ج۲: ۷۰۴)
خیــال آب خِضــر بست وجام کیخسرو به جـــُرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شــد
(حافظ،۱۳۸۴: ۱۲۸)
همچنین، «درسنت ادبی ما پیوسته دونفر جام جهان بین دارند و همواره این دونفر باهم ترکیب میشوند ، یکی جمشید است. دیگری سلیمان نبی، فردوسی دراین جای داستان کیخسرو را هم دارای چنین فیضی و قدرتی میداند .»(رضابیگی،۱۳۸۷: ۱۴۴)
کیخسرو، باجام جهان بین، برای پیشگویی وقایع و رفع مشکلات از آن کمک میگیرد: درداستان بیژن ومنیژه ، روزی، کیخسرو باسرداران وپهلوانان خود دربارگاه نشسته بود، که ناگهان گروهی ازمردم ساکن مرزِ توران و ایران، برای دادخواهی به دربار میآیند، آنها از هجوم تعدادی گراز به بیشۀ سرسبز خود شکایت دارند واز پادشاه، برای نابودی اینگرازان، یاری میطلبند، بیژن وگیو وگرگین ومیلاد داوطلب شده و به آن سرزمین میروند، گرگین به خاطر کینهای که از بیژن دارد، اورا به داخل سرزمین توران میفرستد. وخود عقب میکشد و ادامۀ داستان عشقی که بین بیژن ومنیژه و اسارت او درچاه توسط افراسیاب و آمدن رستم در هیأت بازرگان برای نجات او از همین جا آغاز میشود.دراین جا نگاه کردن کیخسرو به جام جهان بین برای یافتن جایگاه بیژن:
نگه کـرد و پــس جـــام بنــهاد پیـش بـــدید انــــدرو بودنیـــــها زپیـــــش
بهر هفـــــت کـــشور همـــی بنگرید زبـــیــرون بـجایی نـشانـی نــــــدید
سـوی کشــــــور گــرگــساران رسید به فــرمـان یـــزدان مـرا و را بـــــدیــد
بچـــاهی ببسته ببنـــد گـــــــــران زسختــی همــی مــــــرگ جست اندرآن
یکـــی دختـــری از نـــژاد کیــــان زبهـــــر زوارش ببستـــــه میــــــــــان
سوی گیــــو کردآنگهــی روی شـاه بخنــدیــد و رخشنـده شتد پیشگـــــــاه
(فردوسی،۱۳۷۸،ج۵: ۲۱۶)
همه زیــــج وصــــرلاب بــــرداشتند بـــــــرآن کـــار یک هفته بــگذاشتنـــد
(همان، ج۳:۳)
وز نــــمودار زیـــج و اسطـــــــــرلاب درکشیــــدی ز روی غیـــب نقــــــاب
( نظامی، ۱۳۷۸ ج :۶۱)
ز چشــم مــن بپـرس اوضاع گـــردون کــه شب تــا روز اختـــر مــی‌شمـارم
بدین شکرانـــه می‌بــوسم لـب جــام کـــه کـــرد آگــه ز راز روزگـــــــارم
(حافظ،۱۳۸۴: ۲۵۰)
۴-۳- شیوههای پیشگویی با علم ستاره شناسی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است