طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت فال …

( مولانا،۱۳۶۶: ۳۴۵)
در نجوم « نحس اکبر» دلالت بر شقاوت دارد.
مه کی باشد با مه ماکز جمال و طالعش نحس اکبر سعد اکبر گشت برگردون خویش
( همان،۴۸۸)
همچنین نَزاری قُهستانی، در خصوص طالع سعد ستارگان آورده است:
لطف تـــــو اگر به طــالع سعـد نیـــک اختـــر و نیـــک فــــال بــــــاشـد
(نزاری قهستانی، ۱۳۷۱: ۱۲۳)
برداشته مــــــرا بـــه نــو فکنـدن ان شـــــاء الله بـــــــه فــال بــــــــاشد
( همان)
حافظ شیرازی در این بیت به اختر شمردن که بخشی از طالع بینی، اشاره کرده است :
زچشم من بپرس اوضـــــاع گردون که شب تاروز اختـــــــر مـــی شمــــارم
( حافظ، ۱۳۸۴: ۲۵۰ )
گدای میکدهام لیک وقت مستی بین که ناز بر فلک و حکـــم برستــــاره کنــــــم
( همان ، ۲۷۲)
حبــاب وار بــرانــدازم از نشــاط کلاه اگـــر ز روی تـــو عکســی به جـــام مــا افـتد
شبــــی که ماه مراد از افق شود طالع بـــود کـــه پـــرتــو نـــوری بــه بــام ما افتد
(همان،۸۸)
اختر ِمیمون،یعنی ستارۀ خوش یمن، طالع مبارک ونیک «میگویند: زمین به برکت بخت واقبال مساعدی که داشت براثر رستن انواع سبزه و ریحان مثل آسمان درخشان شد.»(هروی، ۱۳۷۵: ج۲:۹۱۹)
شــــداز خروج ریــاحین چــو آسمــــان روشن زمیــــن به اختـــرِ میمــون و طالـــع مسعود
(حافظ،۱۳۸۴ : ۱۷۰)
ویا دراین ابیات بخت طالع خویش رابسیار نا مبارک می بیند.
ای خستـــــه، دل شــکستۀ مـــــا از طــــالـع نـــاخــجـستـــۀ مــــــــــــا
جـــز تیــــغ تــــو آرزو نـــــدارد مـــــــرغ دل بــــال بستـــــــۀ مـــــــــــا
(جامی،۱۳۸۰ : ۱۴۶)
جام، از ابزار نجومی است .
با من ز سعد و نحس مزن دم که خط جام حــرز امانــم از خطــر چــــرخ و اختــــر ست
( همان ، ۱۷۱ )
زکیــــوان برتـــرست ایـــوان قصرش خــــــــوشـــا آن مـــرغ کــورا پّر و بالیست
به هر پهلو که گردد دل چــــو قـــرعه بــــرو حـــرف غــــم فـــرخنــده فــالیست
(همان،۱۸۰) محتشم کاشانی هم در قرن دهم ،به تأثیر ستارگان، در طالع انسان اشاره نموده است:
از نقش نعل توسن جولانگرت زمین گشـــت آسمانـــی انجــم آن اکثـــر آفتاب
گنجی نهاده حسن به نامت که بر سرش گــردید طـالــع از دهــن اژدر آفتـــــاب
(کاشانی،۱۳۸۰: ۲۸۴)
شور بختی است مرا واسطهٔ تلخی کــام که طبـــــر زد چــو شود روزی من گردد زاج
ضعفِ طالع سبب خفت مقدار من است که شود صنـــــدل و عودم ز تباهی همه سـاج
(همان ، ۴۳۴)
هریک قدم که مانده به ره نجم طالعش گــــردید دور صـــد قــدم از عقـــده وبــــال
(کاشانی،۱۳۸۰ : ۵۵۷)
کوکب لطف تو گر در وتد طالـــع من آید اقبــــال مساعد شــودم زان هیـــــلاج
(همان،۴۳۵)