دانلود پایان نامه

ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بینالمللی را به ارمغان آوردهاند. حقوق بینالملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بینالملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همانگونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،1392؛53) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرفهای معاهده میباشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بینالملل؛ یعنی کشورها و سازمانهای بینالدول و نمایندگان تامالاختیار آنها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،1384؛148) در این پایاننامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده میباشد و اهمیت این موضوع را میتوان در آثاری که از خود در روابط بینالملل به جا میگذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش میگردد و پیامدهایی را در عرصهی بینالمللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقهی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بینالمللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهدهی طرف مقابل برداشته میشود. همچنین اهمیت موضوع این پایاننامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهدهی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی میتوان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بینالملل برجا میگذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد معاهدات توسط منطقه خودمختار کردستان عراق که اخیراً اختلافاتی را میان این منطقه با دولت مرکزی در زمینه معاهدات نفتی منعقده توسط این منطقه با ترکیه به دنبال داشته است، میتواند پاسخگوی بسیاری از اختلافات باشد و سبب شفافسازی روابط معاهدهایی این منطقه در عرصهی بینالمللی گردد.
1-4 اهداف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق بین الملل است. در این راستا اهداف زیر به صورت خاص دنبال گردیده است:
1- بررسی تطبیقی اهلیت ایالات مختلف در انعقاد معاهده
2- بازتاب آثار انعقاد معاهدات در روابط بینالمللی و همچنین در روابط میان اهلیت انعقاد کننده معاهده با دولت فدرال
3- آثار حقوقی معاهده منعقد شده میان طرفین معاهده و تعهدات بینالمللی هریک از طرفین
1-5 فرضیههای پژوهش:
1- اهلیت ایالات و مناطق خودمختار در انعقاد معاهده در برخی کشورهای فدرال پذیرفته شده، در برخی به صورت محدود و در برخی نیز ایالات اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینهای ندارند.
2- در برخی کشورها نیز اهلیت انعقاد معاهده به صورت محدود در زمینههای فرهنگی پذیرفته شده است.
3- مسئولیت عدم اجرا یا نقض معاهدات توسط ایالات برعهده دولت فدرال میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- مرجع صالح در رسیدگی به اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت مربوطه در انعقاد معاهده توسط ایالتها با دیوان عالی فدرال یا دادگاه قانون اساسی آنها میباشد.
1-6 روش تحقیق:
با توجه به اینک معمولاً در علوم انسانی از روش تحلیلی و توصیفی در پژوهش استفاده میشود، لذا مهمترین شیوه مورد استفاده جهت گردآوری مطالب روش پژوهشی کتابخانهای است که با تحلیل متون قوانین و نظرات حقوقی، مقالات، کتب و رسالههای مرتبط و نیز بررسی منابع مورد نظر در منابع لاتین و همچنین تحلیل ماهوی و محتوایی مطالب، تلاش میشود که استنباط و نتیجهگیری علمی در این خصوص انجام گیرد.
فصل دوم:
مبانی و مفاهیم

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد خواهان،

طرح مطلب:
در این بخش سعی میشود در جهت آشنایی هرچه بیشتر با موضوع پایان نامه به تبیین مبانی و مفاهیم مقدماتی بپردازیم. از این رو در فصل اول این بخش به بررسی مفهوم معاهده، پرداخته خواهد شد و مفهوم معاهده از دیدگاه عرف، عهدنامههای حقوق معاهدات 1969 وین، دیدگاه حقوقدانان و در پایان حقوق داخلی ایران، همچنین در همین فصل معاهدات خارج از شمول حقوق بینالملل، خصوصیات معاهده و اصطلاح شناسی معاهده نیز بیان میشود. همچنین در فصل دوم این بخش به تبیین و توضیح مفاهیم ایالات و مناطق خودمختار پرداخته میشود.
در ابتدای بحث لازم هست که باتوجه به اهمیت موضوع معاهده در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه معاهده در حقوق بین الملل بپردازیم.
2-1- : جایگاه معاهده در حقوق بینالملل :
در گذشته قواعد حاکم بر روابط بینالمللی ناشی از عرف بینالملل بود اما اکنون قواعد عرفی بینالمللی به دلائل گوناگونی چون طولانی بودن مرحله شکل گیری قواعد، عدم مشارکت کشورهای جدیدالتاسیس در تدوین آن، مبهم بودن برخی از قواعد و… جایگاه دیرینه خود را به عنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل از دست داده و عملاً معاهدات بینالمللی در حد وسیعی جایگزین آنها شدهاند تلاش بیوقفه سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بین الملل نیز در این جهت بیتاثیر نبوده است. این نهادها با تدوین قواعد عرفی نقش مهمی در ایجاد تعهدات قراردادی یا عهدنامهای ایفا کردهاند( موسی زاده، 1376؛140) امروزه اعضای جامعه بینالملل و در رأس آنها دولتها توافقهای بینالمللی خود را از طریق انعقاد معاهدات بینالمللی انجام میدهند و هرگونه همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و… بین آنها به دنبال انعقاد معاهده و موافقتنامه آغاز میشود. به طورکلی، معاهدات بینالمللی عبارتند از توافق بین دولتها که به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد( قسمت الف بند 1 مادهی 2 کنوانسیون وین 1969). انعقاد معاهدات بینالمللی برای کشورها فواید متعددی دربردارد از جمله: شفافتر ساختن قواعد عرفی، کاهش اختلافات بینالمللی به سبب مکتوب ساختن تعهدات، آشنا ساختن زمینه حقوق بین الملل به همین جهت دیر زمانی است که حقوق و تکالیف کشورها در روابطی که با یکدیگر داشتند فقط با انعقاد معاهده برمبنای منافع خاص امضاکنندگان و نوع روابط آنها معین میشد. که نخست به صورت معاهدات دو جانبه و به تدریج با پیشرفت این روابط به صورت معاهدات چند جانبه تجلی مینمود. ( طبیبزاده، 1375؛4) معالوصف کشورها و سازمانهای بینالمللی که با اراده مشترک خود به انعقاد معاهده توافق مینماید در واقع با انعقاد معاهده اولاً به هدف و مقصود اصلی خود یعنی فراهم آوردن منافع ملی میرسند ثانیاً با متعهد کردن خود در مقابل طرف دیگر و انجام این تعهدات با حسن نیت و جلب اطمینان، همبستگی خود را بیش از پیش به مجامع بینالمللی نشان میدهند و چه بسا با انعقاد معاهداتی در سطح بینالمللی بعضاً قواعد حقوقی ایجاد میشود که برای تمام مجامع بینالمللی لازمالاجرا و قابل احترام است و در واقع در حکم قانون در سطح بینالمللی میباشد.
لذا برای بیان اهمیت معاهدات بینالمللی، در ادامه بحث به صورت اجمالی نظری بر سیر تکاملی و تحول معاهدات، از آغاز تا به حال میاندازیم و در پرتو آن سعی بر آن است تا معاهدات بینالمللی را به عنوان پراهمیتترین منبع حقوق بین الملل به منظور حفظ نظم بینالمللی و همچنین ارضاء احتیاجات و ضرورتهای اجتماعی در هر مقطع زمانی معرفی نماییم.
2-1-1- سیر تاریخی معاهدات بینالمللی:
لازمه زندگی در جامعه بینالمللی، ارتباط و هماهنگی اعضای اصلی این جامعه در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… است. ارتباط و همکاری بین دولتها از طریق انعقاد موافقتنامهها و معاهدات بینالمللی سابقه طولانی دارد. از حیث تاریخی، سیر تکاملی معاهدات بینالمللی را میتوان به دورههای مختلف زیر تقسیمبندی نمود که عبارتند از: الف) معاهدات بینالمللی از آغاز تا کنگره 1815 وین. ب) معاهدات بینالمللی از کنگره 1815 وین تا جنگ جهانی اول 1914 ج) معاهدات بینالمللی بین دو جنگ جهانی 1914-1945 د) معاهدات بینالمللی پس از تأسیس سازمان ملل.

2-1-2- معاهدات بینالمللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:
برخی از نویسندگان( شاو، ملکم،1372؛21) قدمت معاهدات بینالمللی را به 3100 پیش از میلاد مسیح نسبت داده است و برای نمونه به معاهدهایی که بین دو جامعه و کشور لاگاش و اوما در منطقه بینالنهرین امضا شده بود اشاره میکنند. موضوع معاهده اخیر حل اختلافات مرزی از طریق داوری همراه با سوگندهای تشریفاتی مبنی بر رعایت موافقتنامه بود.
در طول این مدت معاصر معاهدات بینالمللی دارای تحولات عظیمی بوده که به اختصار به آنها اشاره میکنیم:
1- پایبند بودن به معاهدات نشأت گرفته از اعتقادات و مقدس بودن معاهدات به علت ضمانت اجرای آن.
2- در آن زمان مللی همچون یونان باستان گرچه خود را برتر از سایر ملل میدانست معالوصف معاهدات بسیاری را با دیگر کشورها منعقد کرد.
3- دولت روم در دوره جمهوری، خود را پایبند به معاهدات بینالمللی میدانست و با دیگر ملل موافقتنامههای متعددی کرد از آن جمله میتوان به موافقتنامههای منعقده با کارتاژ در سالهای 279،306، 509 قبل از میلاد اشاره کرد.
4- پس از میلاد مسیح، آیین مسیحیت احترام به معاهدات را براساس اصل قدوسیت معاهدات یک فرضیه دینی میشناخت.
5- از اواخر قرن 15 (زمان کشف آمریکا) تا اواسط قرن 20 قدرتهای اروپایی با زیر سلطه درآوردن کشورهای آسیایی و آفریقایی به انعقاد معاهدات تجاری با آنها پرداختند که میتوان گفت این نوع معاهدات اساساً نابرابر و غیرعادلانه بودند.( طبیبزاده،1375 :6)

2-1-3- معاهدات بینالمللی از کنگره 1815وین تا جنگ جهانی اول 1914:

معاهدات کنگره 1815 وین را باید نقطه عطفی در ایجاد تعهدات بینالمللی و سرآغازی برای دوران جدید در روابط بینالمللی دانست.
1- پس از شکست ناپلئون نمایندگان دول بزرگ اروپایی کنگرهای از 18 نوامبر 1814 تا ژوئن 1815 در وین به منظور تعیین سرنوشت اروپا تشکیل دادند که نتیجه آن انعقاد معاهدات وین بود.
2- دولتهای شرکت کننده در کنگره وین موفق شدند که با تصویب معاهداتی، مقررات مربوط به نظام رودخانههای بینالمللی، منع خرید و فروش برده و وضعیت دیپلماتها را تدوین نمایند.
3- از تاریخ انعقاد معاهده وین 1815 به بعد کنفرانسهای بینالمللی برای تدوین مقررات بینالمللی برپا شد و کشورهای جهان در قلمرو مسائل مربوط به حقوق جنگ در زمین و در دریا، حل و فصل مسالمت آمیز، اختلافات بینالمللی و… به گفتگو نشستند و معاهدات عامی را منعقد ساختند. (فلسفی،1370؛78)
4- در فاصله بین 1815-1914 معاهدات بینالمللی مهمی منعقد شدند که از آن جمله میتوان به معاهدات پاریس 1856 معاهدات کنگره برلین 1878 پیمان اتحاد مثلث 1879 و بالاخره معاهدات صلح لاهه مورخ 1899 و 1907 اشاره کرد.
2-1-4- معاهدات بینالمللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:
1- انعقاد معاهدات 1919 پاریس، بعد از جنگ جهانی اول توسط فاتحان جنگ و علاوه بر آن موافقتنامههای دیگر به امضا رسیدند از آن جمله: میثاق جامعه ملل(1920)، اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری(1920)، میثاق پاریس یا بریان کلوگ، پیمان عمومی داوری(1918) و… .
2

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید