فايل – مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراکت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت …

با توجه به محدودیت‌‌های مربوط به نمونه گیری، پیشنهاد می‌شود که تحقیق مشابهی در سطحی وسیعتر (در بخش‌های انرژی، معادن و …) انجام گردد تا قابلیت تعمیم پذیری یافته‌ها نیز افزایش یابد و کارایی مدل پیشنهادی در سطح ملی نیز آشکار گردد. ضمن اینکه تاکید بیشتری بر مصاحبه‌‌های متمرکز با تعداد بیشتری از متخصصان صنعت نموده و از نتایج حاصل از گروه‌‌های کانون برای بهبود مدل در صنعت مورد نظر بهره گیرند.
با توجه به نقش فناوری‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی در نظام نوین آموزشی، پیشنهاد می‌گردد در تحقیق مستقلی اثرات فناوری اطلاعات بر تغییر محتوای شراکت‌های استراتژیک و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می‌گردد از طریق روش‌‌های تحقیق کیفی همچون نظریه برخواسته از داده‌ها، غنای مدل و متغیر‌‌های بیشتری در مدل لحاظ گردد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

محدودیت‌‌های پژوهش

در این رساله دشواری‌های موجود در خصوص برگزاری جلسات گروه دلفی در زمره محدودیت‌های این پژوهش به شمار میرود.
از سوی دیگر موضوعیت متغیر‌های مستقل، مداخلهگر و وابسته در بخش‌های مختلف و بر حسب موقعیت سازمانی آنها، متفاوت از یکدیگر بوده است.

منابع و ماخذ

منابع فارسی

اعرابی، س.م.، (۱۳۸۵). دستنامه برنامه ریزی راهبردی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ چهارم ،تهران، ۱۸ ص.
آذر, ع و مومنی, م. (۱۳۷۹). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
خاکی, غ. (۱۳۷۹). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
خاکی, غ. (۱۳۷۹). روش تحقیق در مدیریت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز انتشارات علمی.
رحمان سرشت، حسین و فیاضی، مرجان(۱۳۷۷). رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی “ویژه مدیریت”،سال هشتم، شماره۲۹
رحمان سرشت، حسین و نادر مظلومی (۱۳۸۴)، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایهگذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت شماره ۴۷، صص ۱۶۰-۱۳۵٫
رحمان سرشت، حسین.(۱۳۸۶). تئوری های سازمان و مدیریت از تجدگرایی تا پساتجدد گرایی، جلد اول: تجددگرایی، مدرنیسم. تهران: نشر دوران
رسولی, ر. و صالحی, ع. (۱۳۹۱). مدیریت استراتژیک پیشرفته. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
رهنورد، فرج اله و عباسپور، باقر، حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران ، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۵۵ پاییز ۱۳۸۶، صص ۳۸-۲۵٫
ساکاران, ا. (۱۳۸۱). روش‌‌های تحقیق در مدیریت. تهران: انتشارات سازمان آموزش مدیریت دولتی.
سرمد, ز., & بازرگان, ع. (۱۳۸۱). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
سرمد, غ., , حافظ نیا, م. (۱۳۷۹). مقدم‌های بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
شیلینگ، ملیسا آ.( ۱۳۸۷ ). مدیریت استراتژیک نووری تکنولوژیک. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق . تهران : دفتر .( پژوهش های فرهنگی، ۲۰۰۸)
غضنفری، مهدی؛ فتح الله، مهدی؛ نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین، نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۸۵
کاپلان, ر. و نورتون, د. (۱۳۸۴). نقشه استراتژی: تبدیل دارائی‌های مشهود به پیامد‌های مشهود، ترجمه حسین اکبری، و همکاران. تهران: انتشارات آریانا.
مظلومی، نادر(۱۳۸۶)، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، تابستان، ۱۳۸۶:ص (۸۶-۶۷).
هاروی, د. ا. و براون, د. ا. (۱۳۷۷). رویکرد تجربی به توسعهی سازمان (مدیریت تحول)، ترجمه دکتر عباس محمدزاده. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
هچ, م. ج. (۱۳۸۵). تئوری سازمان، مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. تهران: انتشارات افکار.

منابع خارجی

Anand, B.N. and Khanna, T. (2000) do firms learn to create value? The case of alliances. Strategic Management Journal 21, 295-315.
Anthony, R.N. and Govindarajan, V. (1998) Management Con­trol Systems. Irwin/McGraw-Hill, Burr Ridge, IL.
Bleeke, J. and Ernst, D. (1991) the way to win in cross-border alliances. Harvard Business Review 69(6), 127-135.
Business Week (1999) Special report: partners, 25 October, pp. 106-134.
Chung, S. (A.), Singh, H. and Lee, K. (2000) Complementarity, status similarity and social capital as drivers of alliance formation. Strategic Management Journal 21, 1-22.
Das, T.K. and Teng, B.-S. (1998) Resource and risk manage­ment in the strategic alliance making process. Journal of Management 24(1), 21-42.
Dussauge, P., Garrette, B. and Mitchell, W. (2000) Learning from competing partners: outcomes and durations of scale and link alliances in Europe, North America and Asia. Strategic Management Journal 21, 99-126.
The Economist (1999a) Mergers and alliances – hold my hand, May 15, pp. 73-74.
The Economist (1999b) Flying in circles, July 17, pp. 57-59.
Gulati, R. (1999) Network location and learning: the influence of network resources and firm capabilities on alliance formation. Strategic Management Journal 20, 397-420.
Gulati, R. and Singh, H. (1998) the architecture of cooperation: managing coordination costs and appropri­ation concerns in strategic alliances. Administrative Science Quarterly 43, 781-814.
Kale, P., Singh, H. and Perlmutter, H. (2000) Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital. Strategic Management Journal 21, 217-237.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996) Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press, Boston.
Khanna, T., Gulati, R. and Nohria, N. (1998) the dynamics of learning alliances: competition, cooperation, and relative scope. Strategic Management Journal 19(3), 193-210.
Lester, T. (1998) Electric effect of alliances. Financial Times, Jan­uary 15, p. 25.
Powell, W. (1987) Hybrid organizational arrangements: new form or transitional development? California Management Review 30, 67-87.
Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990) the core competence of the corporation. Harvard Business Review 68(3), 79-91.
Rule, E. and Keown, S. (1998) Competencies of high-per­forming strategic alliances. Strategy and Leadership 26(4), 36-37.