مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

 • محیط کار و کاسبی(۲۰%)
 • محیط هماهنگی مصرف کننده و کار و کاسبی(۲۰%)
 • زیرساخت فرهنگی و اجتماعی (۱۵%)
 • محیط قانونی و سیاست گذاری(۱۵%)
 • پشتیبانی از خدمات الکترونیکی(۵%)
 • مدلای آزمایش آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی

  مدل بلوغ کار و کاسبی الکترونیک EMM

  مدل آمادگی الکترونیکی دیده شده PERM

  مدل KPMG

  مدل P313

  مدل بلوغ کار و کاسبی الکترونیک EMM

  مدلی که با همکاری دانشگاه ملون کامجی جفت و جور شده یه چارچوب آزمایش رو واسه کار و کاسبی الکترونیکی پیشرفت داده و به نام مدل بلوغ کار و کاسبی الکترونیک EMM نام گذاری شده. مدل EMM از ۹ بعد تشکیل شده که هر کدوم از ۱۰ شاخص آزمایش استفاده می کنن. ابعاد این مدل عبارتند از: روش هدف دار، سازمان و شایستگیا، مدیریت کارکرد، تحویل و عملیات، پروسه های ارزش شبکه، امنیت و حریم شخصی، سیستما،تکنولوژی، مالیات و قانون.

  مدل آمادگی الکترونیکی مشاهده شدهPERM

  مدل PERM که با همکاری دانشگاه های منچستر و اوکلند در سال ۲۰۰۳ ارائه شده، آخرین نسخه از مدلای آزمایش آمادگی الکترونیکیه که تا الان مطرح شده. از این مدل واسه بررسی اندازه پذیرش تجارت الکترونیک از طرف سازمانا درکشورهای درحال پیشرفت استفاده شده.

   

  این مدل از دو ساختار شکل گرفته:

  • آمادگی الکترونیکی سازمانی دریافتی(POER)
  • آمادگی الکترونیکی خارجی دریافتی(PEER)

  تعریف متغیرها به طور خلاصه به توضیح زیره:

  متغیرهای POER:

  آگاهی : باخبر شدن از عناصر کار و کاسبی الکترونیکی در محیط، دریافت معنی اونا از راه درک فناوری اطلاعات، مدلای کار و کاسبی، نیازمندیا، فوائد وتهدیدات و طراحی روندهای آینده کار و کاسبی و اثرات اون رو نمایش میده.

  منابع انسانی: به موجود بودن کارمندان با تجربه در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگه مهارت ها (هم چون بازاریابی و روش هدف دار کار و کاسبی) که واسه انجام نوآوریا و پروژه های کار و کاسبی الکترونیکی به اندازه کافی نیازه، اشاره میکنه.

  منابع کار و کاسبی: این منبع بخش بزرگی از قابلیتا(ظرفیتا) و بیشتر داراییای غیرقابل لمس سازمان رو پوشش میده. این منبع شامل آزاد بودن ارتباطات سازمانی، رفتار خطرپذیری، روابط کار و کاسبی موجود و سرمایه گذاری واسه پروژه های فناوری اطلاعاته.

  منابع فنی: به پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات یه سازمان اشاره میکنه و گسترش کامپیوتری شدن، انعطاف پذیری سیستمای موجود و تجربه کاربرده های بر اساس شبکه رو آزمایش می کنه.

  تعهد: نیروی کافی واسه پشتیبانی از کار و کاسبی الکترونیکی رو در تموم بخشای یه سازمان و به خصوص از جنبه  هدف دار منعلکس می سازه. این موضوع به داشتن یه چشم انداز و روش هدف دار کار و کاسبی الکترونیکی اشاره میکنه که به وسیله مدیریت ارشد و پشتیبانی گسترده سازمان از ایده ها و پروژه های کار و کاسبی الکترونیکی پشتیبانی می شه.

  راهبری و هدایت: مدل عملیاتی ، فنی و هدف دار سازمانا که فعالیتای کار و کاسبی و نوآوری هیا الکترونیکی (بر اساس فناوری اطلاعات) در سازمان رو اداره می کنه.

  متغیرهای PEER:

  آمادگی الکترونیکی نیروهای بازار: اندازه آمادگی شرکای کار و کاسبی یه سازمان مانند مشتریان و تامین کنندگان که اجازه انجام فعالیتای الکترونیکی رو به سازمان میدن.

  آمادگی الکترونیک دولت: آزمایش سازمانا از آمادگی الکترونیکی دولت و مؤسسات جورواجور اون واسه گسترش، پشتیبانی، آسون کردن و تنظیم کار و کاسبی الکترونیکی و نیازمندیای الکترونیکی جورواجور اون هستش.

  آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان: به آزمایش ، آسون کردن و تنظیم کار و کاسبی الکترونیکی و نیازمندیای الکترونیکی جورواجور اون هستش.

  آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان: به آزمایش حضور، پیشرفت،سطح خدمات و ساختار هزینه مؤسسات پشتیبانی دهنده اشاره میکنه که فعالیت هاشون ممکنه روی نوآوریای کار و کاسبی های الکترونیکی در کشورای در حال پیشرفت اثر بزاره.

  مدل KPMG:

  این مدل به وسیله شرکت مشاوره ای KPMG در سال ۲۰۰۰  و با عنوان ‘آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی’ واسه استفاده در سطح سازمانای دولت فدرال کشور کانادا طراحی شده.هدف این مدل کمک به سازمانا در آزمایش توانمندیاشون واسه اجرا خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان کانادایی تعریف شده(کاظم خانلو،۱۳۸۲(.

  کانادا

  آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی از ۶معیار و ۲۵ زیر ملاک به توضیح زیر تشکیل شده:

  • روش هدف دار الکترونیکی (به کجا میریم؟)

  جشم انداز الکترونیکی، هدایت و رهبری، روش های هدف دار،طرحا،سیاستا، تخصیص منابع

  • معماری(چه چیز طراحی می کنیم؟)

  مدل کار و کاسبی، امنیت ، داده ها، کاربرده ها(نرم افزارها)، تکنولوژی، شبکه

  • مدیریت خطر و پروژه (چیجوری مدیریت می کنیم؟)

  مدیریت خطر، مدیریت سبد سرمایه گذاری، مدیریت پروژه، تغییر کسب وکار

  • قابلیتای سازمانی (چه شایستگیایی نیاز داریم؟)

  قابلیتای دولت الکترونیکی، وسیله و فنون دولت الکترونیکی، یادگیری سازمانی

  • مدیریت زنجیره ارزش(چیجوری با سازمانای همکار و مشتریان کار می کنیم؟)

  روابط با همکاران، اتحاد زنجیره ارزش، آزمایش آمادگی عمومی

  • مدیریت کارکرد(چیجوری عمل کنیم؟)

  رضایت مندی مشتری، رعایت حریم شخصی و پایش دست آوردها، پیش بینی پذیری وگزارش دهی از بلوغ دولت الکترونیکی

  مدل آزمایش هدایت و رهبری الکترونیک ادارات/ وزارت خونه های دولتی P313

  گروه تکنولوژی الکترونیکی IMRB مدلی ار جهت آزمایش سطح هدایت و رهبری الکترونیک ادارات و وزارتخانه های دلتی ارائه داد. این مدل بعداز مطالعه مدلای بین المللی آمادگی الکترونیکی و تحلیل تحقیقات انجام شده در مورد هدایت و رهبری الکتروکی ارائه شد. این مدل در هند اجرا شده.

  مدل P313 سطح آمادگی الکترونیکی ادارت و وزارت خونه های دولتی رو آزمایش می کنه. این مدل عوامل جورواجور موثر برآن رو اندازه گیری می کنه. طبق مدل معیارای مختلفی، به عنوان عواملی که روی آمادگی الکترونیکی تاثیر می گذرونه، مورد آزمایش قرار می گیرن.

  د راین مدل عوامل مختلفی که تعیین کننده اندازه کلی آمادگی الکترونیکیه، تعریف شده و وزنایی به اونا اختصاص داده می شه. وزنای اختصاصی الزما اندازه اثر ملاک روی آمادگی الکترونیکی کلی رو تعریف می کنه(eTechnology Group@IMRB,2003).

  طبق مدل کارآیی به کار گیری فناوری اطلاعات به وسیله هر اداره و وزارت خونه دولتی بستگی به ۶معیار زیر داره.

  آمادگی فناوری اطلاعات، سیاست فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، زیر ساخت فناوری اطلاعات، پروسه، فواید فناوری اطلاعات/ صلاحیت و لیاقت

  شاخصای کلانی که در این مدل به کارگرفته شده، شامل زیر شاخصایی به توضیح زیر هستن:

  آمادگی هدایت و رهبری الکترونیک/ فناوری اطلاعات، درک هدایت و رهبری الکترونیک، اهمیت فناوری اطالاعات در انجام وظیفه اداره و وزارت خونه، سیاست فناوری اطلاعات، برنامه عمل- وضعیتا و مسئولیت پیروی از برنامه و فواید برنامه عمل فناوری اطلاعات، سرمایه گذاریف نیروی انسانی، مسئولیت وظیفه فناوری اطلاعات، علم اولیه کار با کامپیوترا، سیاست آموزش و پیشرفت فناوری اطلاعات، تخصصی سازی برنامه آموزش فناوری اطلاعات، زیر ساخت فناوری اطلاعات، زیر ساخت نرم افزار/ سخت افزار، زیر ساخت شبکه، زیر ساخت سایت پروسه ها، مهندسی دوباره پروسه ها، نگهداری پایگاه داد، ساز و کارای امنیتی استفاده شده، فواید فناوری اطلاعات، فواید دیده شده به وسیله استفاده فناوری اطلاعات در پروسه ها، برگشت سرمایه برایبه کارگیری فناوری اطلاعات در پروسه ها، تاثیرگذاری بر بهره وری به وسیله به کار گیری فناوری اطلاعات در پروسه ها(باقری نژاد. ستاری،۱۳۸۵(.

  در این نوشته معنی آمادگی، احتمال اندازه موفقیت سازمان در به کار گیری فناوری RFID به عنوان توانمندساز زنجیره تامینه، در واقع مراد از واژه آمادگی چگونگی مدیریت سازمان بر عناصر کلیدی موفقیتی (CSF’S) که در دو بخش مدیریتی و فنی بر این جور پروژه ها سایه افکنده ان.

   

  گذشته تحقیق

  تحقیقات بسیاری در تائید به کار گیری فناوری RFID در زنجیره تامین صورت گرفته، در واقع با در نظر گرفتن اینکه بجث به کار گیری امواج رادیوئی در زنجیره تامین در اول کاره بیشتر مباحث دور و بر ضرورت به کار گیری این فناوری در زنجیره تامین مطرح می شه:

  در چند تحقیق گذشته دور و بر این موضوع بیشتر به بحث ارائه راه کارای بر اساس RFID تاکید شده و کمتر کسی به بررسی همه جانبه به کار گیری این فناوری در زنجیره تامین (نقاط ضعف و قوت و فاکتورهای موفقیت و شکست) پرداخته که این مطلب کار محقق رو هم سخت می کنه.

  محسن اطران میگه که RFID یه توانایی و توانایی در عملیات زنجیره تامینه که می تونه زنجیره تامین رو بهتر کنه. Mohsen Attaran, 2007)).

  ۲- مایکو کارکاینن RFID رو به عنوان عامل در حال افزایش کارایی در زنجیره تامین واسه کوتاه کردن دوره زندگی اجناس می دونه. که سرعت تغییرات در اجناس رو دلیل می شه(Karkkainen,2003).

  ۳- آلن اسمیت در تحقیقی نتیجه میگیره که تکنولوژی امواج رادیوئی یه تکنولوژی متمایزه و تاثیر بنیادی رو در سیستمای تجاری به وجود آورده.

  David Simchi, 2004)).

  ۴- یکی دیگه از مطالعاتی که زمینه اجرا خدمات رسانی الکترونیکی انجام شده به وسیله شرکت مشاوره ای KPMG در سال ۲۰۰۰ و با عنوان آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی در سطح سازمانای دلوت فدرال کشور کانادا بود ه س که هدف این مدل کمک به سازمانها در آزمایش توانمندیاشون واسه اجرا خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندانه.که عواملی پون رضایت مندی مشتری ، رعایت حریم شخصی و پایش نتیجه های کار، پیش بینی پذیری و گزارش دهی از مهترین عوامل  لازم واسه قرار گرفتن میگه.( Dimitriadis, 2006).

  ۵- مدلی دیگری که به وسیله داشگاه ملون کامجی ارائه شده به نام بلوغ کار و کاسبی الکترونیک نام گذاری شده که از ۹ بعد تشکیل شده و عبارتند از راه هدف دار ، سازمان و شایستگیا، و مدیریت کارکرد، تحویل و عملیات، فرآیندای ارزش شبکه، امنیت و حریم شخصی، سیستما، تکنولوژی، مالیات و قانون که این ۹ بعد به آزمایش آمادگی و بلوغ یه کار و کاسبی واسه قرار گرفتن خدمات رسانی الکترونیک مثل فناوری RFID تو یه سازمان می پردازن.

   

  معرفی شرکت تولید کننده مواد شویند و بهداشتی ایران

  شرکت پاکسان تولید کننده شکل های جور واجور مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایرانه که با به کار گیری فناوری روز دنیا و با استفاده متخصصین و مهندسین مجرب، الان به عنوان یکی از موفق ترین شرکتای پیشرو در صنعت مواد شوینده و بهداشتی، فعالیت می کنه و از اون میشه به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای تولید کننده مواد شوینده بهداشتی و صنعتی نام برد. اجناس این شرکت با برنده های سپید، رخشا، گلی، پوش، ارکید، برف، کیمیا، نسیم، پونه، سیو، شبنم، گلنار و عروس در ایران و بیرون مرز کشور در دسترس مصرف کنندگان قرار میگیره.

  شرکت پاکسان در اول با عنوان شرکت تولیدی پاک کن با مسئولیت محدود، در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۴۱ تحت شماره ۸۴۹۳ در اداره ثبت شرکتا و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید، بعد در ۳۰ مهر سال ۱۳۴۹ به شرکت سهامی خاص پاکسان تغییر یافت. در سال ۱۳۵۸ به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد و در سال ۱۳۷۰ به بخش خصوصی منتقل گردید. در شهریور ۱۳۷۳ به شرکت سهامی عام تغییر یافت و بعد در بورس اوراق بهادار تهران قبول شده. مرکز اصلی شرکت تو تهران واقع شده و با در نظر گرفتن اینکه بیشتر از ۵۱ درصد سهام اون به طور غیر مستقیم به شرکت پیشرفت صنایع بهشهر تعلق داره، شرکت پاکسان از جمله شرکتای گروه پیشرفت صنایع بهشهره.

  بورس اوراق

  فعالیت اصلی شرکت

  موضوع فعالیت شرکت یعنی جفت و جور و تولید شکل های جور واجور مواد شوینده و پاک کننده، اجناس بهداشتی و آرایشی، کارای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشه. پروانه های استفاده شرکت طی شماره های ۲/۲/۴/۶۲/۱۱۲۵۹ مورخ ۱۳۴۳/۳/۱۷، ۴۵۶۶۶ مورخ ۱۳۴۸/۸/۱۳، ۷۲۲۷۰ مورخ ۱۳۴۹/۱۲/۱۳، ۳۰۲۳۹/۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ و اصلاحیه های بعد به وسیله وزارت صنایع صادر شده

   

  ماموریت

  ماموریت شرکت پاکسان تامین اجناس جور واجور و با کیفیت واسه پاکیزگی و سلامت جامعه با راه و روش :

  • به کار گیری سرمایه های انسانی متخصص
  • تکیه بر فناوری روز و نوآوری دائمی
  • وفاداری مشتریان
  • رضایت پایدار سهامداران

  راهبردای اصلی

  • رسیدن به بیشترین حد بازار قابل تصرف رقبا با اجناس نوآورانه
  • رسیدن به انتخاب اول مشتریان

  ارزشای اساسی شرکت

   

  • ارتقا دائم کیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان
  • رفتار همراه با انصاف و تقویت شایسته سالاری در محیط کاری از راه پیشرفت و عقلائی کردن ساختار سازمانی و روابط بین بخشی
  • تقویت فرهنگ کار گروهی در جهت حفظ سرمایه و افزایش احساس مسئولیت به اهداف سازمان و هولدینگ با هدفی هم افزایانه
  • حفظ شاخصای محیط زیست و پیشرفت پایدار واسه تقویت دور نمای اهداف شرکت و رعایت حقوق کلیه ذینفعان
  • محیط زیست

  • نگاه مدرن و پیشرفت گرا به تکنولوژی از راه محوریت به علم، بهتر کردن عوامل تولید و پیشرفت آموزش و توجه به یافته های کارا و سود رسون بودن اونا.

   

  چارت سازمانی شرکت