مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت …

۳-۲-۲ روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش
این پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی میباشد. پژوهش توصیفی پژوهشی است که در صدد توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع میباشد.
۳-۲-۳ روش پژوهش از نظر نحوه اجرا
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از نرم افزار رهآورد نوین استفاده شده است، در صورت ناقص بودن دادههای موجود در این بانک اطلاعاتی، به سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران(سایت کدال)مراجعه گردیده است.بدین صورت که ابتدا برای بدست آوردن دادههای مربوط به متغیر مستقل عدم تقارن اطلاعاتی دادههای استخراج شده از رهآورد نوین وارد اکسل شده و پس از فرمولبندی برای آزمون فرضیهها آماده شد. سپس برای بدست آوردن دادههای متغیر دیگر یعنیکیفیت افشا که در این پژوهش هم نقش متغیر مستقل (در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی) و هم نقش متغیر وابسته (در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی) را ایفا کرده است و دارای دو سنجه قابلیت اتکا و بهموقع بودن به عنوان معیار ارزیابی کیفیت افشا با وزندهی یکسان است، به سایت رسمی بورس و اوراق بهادار تهران (سایت کدال) مراجعه شده است و شرکتهایی که طی سالهای ۸۷ لغایت پایان سال ۹۱ اقدام به افشا کرده بودند انتخاب شد و میزان دادههای افشا شده توسط آنها که مورد نیاز این پژوهش بود استخراج شد و در نهایت جمعبندی گردید. برای بدست آوردن متغیر کنترلی اندازه شرکت نیز بدین صورت عمل شده است که برای اندازه شرکت از لگاریتم جمع داراییهای شرکت استفاده شده است. و در نهایت برای بدست آوردن دادههای مربوط به متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی بدین صورت عمل شده است که از سه سنجه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، محافظهکاری حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی با وزندهی یکسان استفاده شده است. و سپس دادههای استخراج شده از رهآورد نوین وارد اکسل شده و پس از فرمولبندی و محاسبه، برای آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیلهایآماریبهکمکنرمافزارهایرایانهایصورتمیگیرد. بهمنظورآزمونفرضیههایپژوهشازتحلیلرگرسیوناستفادهشده است. معناداریمدلهانیزباآمارtموردسنجشقرار گرفت. مقیاس اندازهگیری دادهها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیقترین سطح اندازهگیری را ارائه میدهد. در این پژوهش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمعآوری شده و بهصورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیههای پژوهش با به کارگیری روشهای آماری مناسب استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی است و چنین پژوهشی شامل کلیه پژوهشهایی است که در آنها سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود، بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان میکند تغییرات متغیر تا چه اندازه به متغیر دیگری وابسته است.
از لحاظ بعد زمانی پژوهشها میتوانند گذشتهنگر یا آیندهنگر باشند. بهطور کلی چنانچه دادههای گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح پژوهش را میتوان گذشتهنگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک پژوهش گذشتهنگر به شمار میآید.
۳-۳ قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمروموضوعی: در اینپژوهش بررسیارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
ب)قلمرو زمانی: با درنظرگرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانیپژوهش یک دوره ۵ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ تعیین شده است.
ج)قلمرو مکانی:قلمرو مکانی پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۳-۴ جامعه و نمونه آماری
جامعهی آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا و سرمد،۱۳۸۱).که در این پژوهش جامعهی آماری کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است.برای انجام اینپژوهش دادههای کمی جامعهی نمونه که شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هستند از طریق بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز رهآورد نوین و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (سایت کدال) گردآوری شده است. سپس دادههای گردآوری شده در مدلهای تعریف شده برای متغیرهای پژوهش قرار گرفته است و با بدست آوردن مدلهای مربوط، متغیرها برای تجزیه و تحلیلآماده شدند که این کار از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و همینطور آزمونهای t-testو تحلیل کوواریانس و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکتهایی است که شرایط ذیل را دارا باشند.
۱- در طول سالهای مالی ۱۳۸۷ تا۱۳۹۱در بورس حضور داشتهاند.
۲- شرکتها جزء بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری،واسطهگری، بیمه و نهادهای پولی و مالی نباشند.زیرا این شرکتهاماهیت عملیاتشان متفاوت از سایر شرکتها است.
۳- پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دورهی فوقالذکر تغییریدر سال مالی نداده باشند.
۴- در همه سالهای مورد بررسی در پایان سال مالی اطلاعات و دادههای موردنیاز آنها در دسترس باشد.
۵- طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچگونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
۷- جزء شرکتهای سرمایهگذاری (هلدینگ) نباشند.
۸- تا پایان سال ۱۳۸۴ در تابلوی بورس و اوراق بهادار درج شده باشد.
برای انتخاب نمونه این پژوهش از روشهای معمول (فرمول کوکران و روش حذف سیتماتیک) استفاده نشده است زیرا نمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکتهایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر بهموقع بودن و قابلیت اتکا نمودهاند، انتخاب شدهاند،که جمعاً ۳۴۹ سال شرکت بوده است. طبق اطلاعات موجود:
جدول (۳-۱) تعداد شرکتهای مورد مطالعه پژوهش

شرح تعداد تعداد
اعضای جامعه آماری در پایان سال ۱۳۹۱ ۴۷۵
اعضای نمونه در سال ۸۷
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.