فایل – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول …

۲-۳-۵-۴- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۳-۵-۵- تحول شناختی از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………۷۳
۲-۳-۵-۶- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..۸۹
۲-۳-۵-۷- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….۹۲
۲-۴- ماهیت آموزش پیش دبستان………………………………………………………………………………….. ۹۹
۲-۴-۱- اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان………………………………………………………..۱۰۰
۲-۴-۲- سیر تحول آموزش پیشدبستان در ایران و جهان…………………………………………….۱۰۲
۲-۴-۳- برنامه درسی و آموزش پیشدبستان………………………………………………………………۱۰۴
۲-۵ – پیشینۀ تجربی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
ج
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۳-۲- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۱۹
۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونهگیری……………………………………………………………………………۱۲۱
۳-۵ – فرایند اجرا………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۳-۶- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۳-۷- روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۳-۸- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………۱۳۰
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲
۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………..۱۳۲
۴-۳ – تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها…………………………………………………………………………..۱۳۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۵-۲- تفسیر و تبیین یافته ها………………………………………………………………………………………….۱۵۹
چ
۵-۳- محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۶۶
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۵-۵- فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………..۱۶۹
الف: فارسی……………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰
ب: انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲
ح
فهرست جداول و نمودار
جدول ۲-۱: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..۲۶
جدول ۲-۲: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..۲۹
جدول۲-۳: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…۳۲