پژوهش – مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر …

‏- عظیمی (١٣٨۴‏) در تحقیقی تحت عنوان(بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهرستان مراغه)٨٠ از دانش آموزان را به طور تصادفی انتخاب و تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرارداد. وی پس از تجزیه و تحلیل آماری از طریق آزمون تحلیل واریانس‏اندازه گیری مکرر به ننابج زبر دست پیداکرد:
١ ‏. راهبردهای فرا شناختی موجب افزایش میزان درک مطلب دانش آموزان شده است.
٢ ‏. اثر راهبردهای آموزشی دو جانبه (فراشناختی) پس از گذشت زمان در دانش آموزان گروه آزمایشی ثابت مانده است.
‏ ٣.تاثیرآموزش راهبردهای فراشناختی دردروس تاریخ واجتماعی یکسان بوده ودرهردو درس موجب افزایش میزان درک مطب شده است
‏- متولی (١٣٧۶ ‏) در تحقیقی با عنوان (تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر خواندن، درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان اول دبیرستان شهر فردوس)به تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب،خواندن و سرعت یادگیری دانش آموزان پی برد. واحدی ،شهرام(١٣٧۶ ‏) در تحقیقی تحت عنوان(مقایسه استفاده ا‏زراهبردهای شناختی و فر اشناختی در بین دانشجویانی دو زبانه دانشگاه علامه در سال٧۶) که بر روی ١٧٠ ‏دانشجوی پسر ترک زبان وفارسی زبان اجراکرد، به نتایج زیر دست پیدا کرد.
١. زبان در به کارگیری انواع راهبردهای یادگیری تاثیر معنا داری ندارد.
٢ ‏. میزان استفاده از راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) برپیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثبر مثبت داشت.
‏- استوار نگار (١٣٨٠ ‏) در تحقیقی با عنوان (مقایسه اثر بخش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ‏عملکرد درتکالیف علوم) که در بین دانش آموزان انجام داد به نتایج زیردست بپداکرد:
‏١) آموزش راهبردهای شناختی تأثیر مثبتی برعملکرد دانش آموزان در تکالیف علوم داشته است.
٢ ‏) آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد دانش آموزان در تکالیف علوم داشته است
٣ ‏) آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به طور مختلط تأثیر بیشتری بر عملکرد دانش آموزان در تکالیف علوم داشته ا ست.
– آوانسیان (١٣٧٧‏) در تحفبقی با عنوان (نقش آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دخترمدارس دو زبانه راهنمایی تهران) به بهبود درک مطلب دانش آموزان و همچنین افزایش سرعت یادگیری آنها درازآموزشی راهبردهای فراشناختی اشاره کرده است
‏- انصاری (١٣٧٩ ‏) در پژوهشی تحت عنوان(تاثبر راهبردهای فراشناختی برمیزان پبشرفت تحصیلی و خودکنترلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان در درس زیست شناسی در منطقه ١٩ ‏تهران) به تاثیر مثبت وقابل ملاحظه واهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصبلی وخودکنترلی دانش آموزان اشاره کرده است.
– طلوع تکمیلی ترابی(١٣٨٢)در پژوهشی با عنوان(بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برمیزان یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی تهران) نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر میزان یادگیری خودگردان دانش آموزان تاثیر مثبتی دارند.
ملکی ، بهرام در پژو هشی با عنوان( تأ ثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری) به این نتایج دست یافته است که آموزش راهبردهای شناختی در درس مطالعات اجتماعی، به عنوان یک درس علوم انسانی با ماهیت حفظ کردنی، آثار چشمگیری بر افزایش یادگیری و یادداری یادگیرندگان آن بر جای گذاشت. همچنین مشخص شد که آموزش راهبردهای شناختی در درس فیزیک به عنوان یک درس علوم پایه با ماهیت درک کردنی و فهمیدنی بر افزایش یادگیری ویادداری یادگیرندگان آن تأثیر قابل توجهی می گذارد . در مقابل ،آثار آموزش راهبردهای شناختی بر درس زبان انگلیسی، به افزایش یادگیری و یادداری یادگیرندگان از مطالب درسی منجر نشد.به همین ترتیب، آموزش راهبردهای فراشناختی در درس مطالعات اجتماعی به افزایش و بهبود یادگیری و یادداری مطالب آسان و دشوار یادگیرندگان منجر شد، در حالی که در درس های فیزیک و زبان انگلیسی اثر قابل توجهی نداشت.

۲-۶-٢ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– پالینسکار وبراون[۹۰](١٩٨۵ ‏، به نقل از: سیف ١٣۸۳ ‏) در پژوهشی تاثیرآموزشی مهارتهای شناختی و فراشناختی را بر بهبودکیفیت خواندن و فهمیدن دانش آموزان پایه اول دبیرستان مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که آموزشی راهبردهای شناختی و فر اشناختی، ‏هم سطح یادگیری وهم مبزان انتقال یادگیری آنها را افزایش داده است.
– واینستاین و هیوم (۱۹۹۸، به نقل از: سیف ١٣۸۳ ‏) هم در مطالعه خود اظهار می دارند که معلمان می توانند از راه آموزش مهارت های یادگیری و مطالعه (راهبردهای شناختی و فراشناختی ) به دانش آموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفق تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خودنقش فعال تری ایفا کنند .
– اوشیا واوشیا[۹۱] ( ١٩٩۴ ، به نقل از: یعقوبی،۱۳۸۳‏) در پژوهشی که بر روی دانش آموزان پابه بنجم و هفتم که دارد مشکلاتی درزمینه یادگیری بودند، انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای فراشناختی به خود تنظیمی بیشتر‏آنها منجر می شود و هم چنین موجب بهبود عملکرد دانش آموزان می شود.
– وینمن[۹۲]وهمکاران(٢٠٠۴، به نقل از یعقوبی،۱۳۸۳) در تحقیقی که دربین دانش آموزان پایه های چهارم، ششم وهشتم و دانشجویان تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش ومهارتهای فراشناختی انجام دادنده به نتایج زیردست یافتند.
١.تسلط یافتن درمهارتهای فرا شناختی یک مقوله کلی وعمومی است.
٢. مهارتهای فرا شناختی بیشتر از آنکه مربوط به یک حوزه خاص باشند مربوط به ویژگی های شخصی است.
٣‏. مهارتهای فراشناختی به طور جداگانه ومستقل از توانایی هوشی منجر به رشدوتوسعه عملکردیادگیری شدند.
 
 
آندرسون (۲۰۰۲ به نقل از: ملکی ،۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان نقش فراشناخت در آموزش و یادگیری به این نتیجه رسیدکه کاربرد آموزش مهارت های فراشناختی در آموزش زبان دوم به نیز توانایی معلمان نقش ارزشمندی دارد.
هامن وهمکاران (۲۰۰؛ به نقل از: یعقوبی ۱۳۸۳) بیانگر موفقیت آمیز بودن راهبردهای فراشناختی به دانش آموزان گروه آزمایش در زمینه پیشرفت تحصیلی و انجام تکالیف درسی می باشد
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
 
مقدمه
از مهمترین مراحل یک پژوهش، مرحله جمع آوری اطلاعات و بعد تجزیه و تحلیل آن اطلاعات است. در فصل حاضر که به تکنیک های بکار گرفته شده برای انجام پژوهش اشاره می شود. روش شناسایی با ملاحظه نوع و روش های تحقیق و ابزار اندازه گیری مورد توجه قرار گرفته و در قسمت های بعدی به فرآیندتعیین جامعه، نمونه، نمونه گیری شیوه اجرا و جمع آوری داده ها، روایی، اعتبار و پایایی آزمون و روش های تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استباطی و از نرم افزار آماری spss شده است.
۲-۳- روش تحقیق
تحقیقات علمی براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته کلی تقسیم می شوندکه عبارتند از: ‏الف- تحقیقات توصیفی ب- تحقیقات آزمایشی
الف- تحقیقات توصیفی: این تحقیقات شامل روشهای زیادی هستند که هدف آنها توصیف کردن شرایط وپدیدهای مورد بررسی است.
ب- تحقیقات آزمایشی: این تحقیقات به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یا چند متغیر به کار می روند و از ویژگیهای مهم این تحقیقات، مورد دستکاری قرار گرفتن متغیر مستقل است. (سرمد، بازرگان،حجازی، ١٣٨۴ ‏،ص ٧٩ ‏).
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و از نظر نحوه جمع آوری داده ها جزو پژوهش های شبه آزمایشی و همچنین طرحهای شبه آ ‏زمایشی که دراین طرح ها انتساب تصادفی دشوار است و نمی توان از انتساب تصادفی دراین طرح ها استفاده کرد و در مقابل در طرحهای شبه آزمایشی کنترل متغیرها به آن صورت امکان پذیر نیست و محقق نمی تواند تمامی متغیرها را تحت کنترل خویش درآورد و نزدیکی این طرحها با طرحهای تمام آزمایشی دراین است که در هر دو این طرحها متغیر مستقل مورد دستکاری وآزمایش ‏قرار می گیرد. دراین پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی استفاده شده است که این طرحها از نوع طرحهای گسترش یافته از طرحهای آزمایشی هستند (دلاور،١٣٨٣ ،ص٣۴٩ ‏)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است