مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین …

طرح مورداستفاده دراین پژرهش به صورت زیراست :
پس آزمون متغییر مستقل پیش آزمون گروه های آزمایش
( گروه آموزش راهبردهای شناختی ) EA T١ X١ T٢
(گروه آموزش راهبردهای فراشناختی ) E B T١ X ٢ T٢
C1 T1 T2 گروه های کنترل
C2 T1 T2
–   برای تحقیق فوق از روش تحقیق شبه آزمایشی (طرح پس آزمون و پیش آزمون ) با گروه کنترل استفاده شده است. این طرح با افزودن پیش آزمون به طرح پس آزمون با گروه کنترل شکل می گیرد. درطرح فوق آزمودنیها به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و به کمک همین روش در گروههای مختلف جایگزین شدند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل، آزمودنیهای انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. ذکر این نکته لازم است که در هر سه گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ نوع تدریس معلمان، برنامه زمان بندی شخص معلم و سایرشرایط هیچ تفاوتی وجود نداشت و تنها تفاوت بین گروه های آزمایشی و کنترل درآموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بود.
۱-۲-۳- متغیرهای پژوهش
همانطور در بالا ذکر شد این پژوهش از نوع پژوهش های تجربی و طرحهای شبه آزمایشی است، ودر صدد مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان دوم هنرستان شهر کرمانشاه است.
در این پژوهش متغیر مستقل ما راهبردهای یادگیری هستند که دارای دو سطح هستند، یکی راهبردهای شناختی و دیگری راهبردهای فراشناختی، و این راهبردها به دانش آموزان آموزش داده شده است.
متغیر وابسته در این پژوهش یادگیری مبانی ICT است.
لازم به یادآوری است که در پژوهش انجام شده متغییرهای جنسیت، هوش، سن، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی، مکان و زمان کنترل شده ست.
۳-۳- جامعه و نمونه آماری مورد بررسی
به طور کلی دو مجموعه از عوامل در تعریف و تعیین حدود جمعیت وارد می شود، مجموعه اول از مقتضیات مسأله ناشی می شود، زیرا پاسخگویی به هر مسأله معینی انتخاب یک جمعیت مناسب به آن را ایجاب می کند. مجموعه دوم از محدودیت های عملی ناشی می شود، زیرا دامنه ی شمول تحقیق متأثر از امکاناتی است که در اختیار محقق قرار می گیرد( سرایی، ۱۳۷۲ ص ۱۴ ). هدف اصلی هر تحقیق کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر یک جامعه آماری است (شریفی و شریفی،۱۳۸۰).
۱-۳-۳-جامعه آماری: براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم رشته کامپیوتر در شهرکرمانشاه می باشد که بر اساس آمارسال ۸۷/۸۶ تعداد آنها ۲۷۴ نفر می باشد.
۲-۳-۳- نمونه آماری :
در معنای متداول، نمونه به بخشی از جامعه آماری گفته می شود که معرف و یا نماینده آن باشد و در انتخاب هر گروه نمونه معمولاً مایل هستیم تا بخشی از جامعه را به منظور پژوهش بر گزینیم که همه ویژگیهای جامعه، علی الخصوص ویژگیهایی را که از لحاظ پژوهش مهم می باشند را به تناسب دارا باشد (هومن،۱۳۸۳) برای برآورد حجم نمونه دراین تحقیق طبق فرمول زیرمحاسبه شده است.
N اندازه جامعه آماری
t ضریب مشخص کننده حد بحرانی برآورد واریانس متغیر مورد مطالعه
d مقدار خطای مجاز
n= حجم نمونه
که بر اساس فرمول فوق تعداد نمونه انتخاب شده از این جامعه تعداد ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر بودند که هیچ تجربه مردودی و ترک تحصیل نداشتند. و میانگین سنی آنها ۱۴ سال و ۹ ماه بوده است و به شکل خوشه ای انتخاب شدند .
گروههای آزمایشی و گروه گواه ۱گروههای ایستا بودند. این گروهها در واقع کلاسهای بودند که پژوهشگر در هنرستان محل تحصیل آنها مشغول به کار بود ولی گروه گواه ۲ (یک گروه ایستای دیگر) از هنرستان دیگری جهت کنترل تعامل آزمودنیها انتخاب گردید.
۴-۳- واحد تحلیل
واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات جمع آوری شده و خصوصیات آن توضیح داده می شود.
(دواس، ۱۳۷۶،ص،۴۱ ) بر این مبنا واحد تحلیل حاضر یک دانش آموز دختر در هنرستان دخترانه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۸۷/۸۶ می باشد.
۵-۳- شیوه نمونه گیری
در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شده است.
۶-۳- ابزار گرد آوری داده ها
–  آزمون هوشی ( آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون ) فرم میانی برای سنین ۹تا۱۸ سال جهت کنترل متغیر هوش.
–   آزمون درک مطلب: پس از اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پژوهش به منظور انتخاب آزمودنی ها به هنرستان انتخاب شده مراجعه شد و۶۰‏ نفر از دانش آموزان سال دوم کامپیوتر به صورت تصادفی انتخاب شدند. بعد از اجرای آزمون هوشی و مشخص شدن اینکه از لحاظ هوشی در سطح هم سان قرار دارند گروهها تشکیل شد در دو گروه ۳۰نفری در گروه های آزمایشی دو گانه (گروه شناختی، گروه فراشناختی( جایگزین شدند. بعد از مشخص شدن گروه ها از تمام گروه ها پیش آزمون کامپیوتر به صورت مشابه و در شرایط یکسان به عمل آمد. با مقایسه نتایج آزمون مشخص شد که در ابتدا گروه ‏ها از لحاظ عملکرد در آزمون ها تقریباً به صورت یکسان عمل کرده اند. برای اجرای آزمون ها ابتدا‏ آزمودنی ها یک متن کامپیوتر را مطالعه می کردند و سپس به سوالا تی که ازهمان متن تهیه شده بود پاسخ می دادند. لازم به ذکر است که هم مرحله خواندن متن و‏هم مرحله پاسخگو یی به سؤالات بدون محدودیت زمانی بود. پس از اجرای پیش آزمون ها، هر دوگروه در معرض یک برنامه آموزشی متفاوت ازهم قرار می گرفتند. برنامه آموزشی در طول ۶ جلسه ۶ ‏ساعت گنجانده شده بود و در طول این جلسات اطلاعات و مهارت مای مربوط به این راهبردها به آزمودنی هاآموزش داده ‏می شد در هر جلسه سه محور اصلی در نظر گرفته می شد ١‏) ارائه توضیحات کامل در مورد موضوعات و مهارت ها یی که برای آن جلسه در نظر گرفته شده بود.٢) کاربرد های کلاسی توسط آزمودنی هادرکلاس برروی‏موضوعات درسی.٣ ‏) ارائه تمرینات و تکالیف لازم که آزمودنی ها بایستی در منزل وکلاس آنرا انجام می دادند این تمرینات درجلسه بعدی قبل ازشروع درس جدید توسط پژوهشگر بررسی می شد واشکالات آنها رفع می گردید .جلسات آموزشی بر اساس برنامه آموزشی بالادر ۶ گام تدوین و اجرا شد. در هرگام پژوهشگر با کسب اطمینان از تسلط آزمودنی ها در گام قبلی به آموزش گام بعدی پرداخت. در ادامه به صورت خلاصه برنامه آموزشی گروه های شناختی، فراشناختی ارائه می شود .
۷-۳- اعتبار و روایی تحقیق
۱-۷-۳- اعتبار تحقیق
منظور از اعتبارمیزان انطباق و همگرایی یا جوربودن تعریف عملیاتی با مفهوم مورد اندازه گیری است یا به عبارت بهتردر اعتبار به این سوال پاسخ داده می شود که آیا واقعاً همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آن را داریم؟ ارزیابی اعتبار نسبت به روایی بسیار غامض و پیچیده است چون خطا های سیستماتیکی که بر اعتبار تأثیر می گذارد ( نه بر روایی)، از خطا های تصادفی به سختی قابل تشخیص است و همچنین اعتبار اندازه گیری عموماً به ملاحظات تئوریکی وابسته است و دیرباز بایستی در مورد ماهیت مفهوم مورد اندازه گیری و معنای آن از خود سوال بکنیم و اینکه آیا تعریف عملیاتی باز نمود واقعی معنایی مورد نظر است یا خیر. (سینگلتن و استرایت،۱۹۹۹،ص۱۲۵-۱۲۳).
روش های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری وجود دارد که در این پژوهش از روش ارزیابی اعتبار به شرح زیر استفاده شده است:
۱-۷-۳-اعتبار محتوای تحقیق
برای تعین اعتبار محتوای، پس از تنظیم و طراحی گویه های لازم برای اندازه گیری متغیر های پژوهش، پژوهشگر پرسشنامه را به متخصصان وهنرآموزان کامپیوتر نشان داده آنان نیز پس از بررسی و مطابقت سؤالات با متغیرهای اندازه گیری شده نظرات خود را اعلام کردند، محقق نیز در اعمال نمودن تغییرات لازم برای بالا بردن اعتبار صوری وسیله اندازه گیری اقدام به تنظیم پرسشنامه نهایی خود نمود.
۸-۳- پایایی[۹۳] و روایی[۹۴] تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.