فایل – مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه …

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
دراین فصل به مهمترین مشخصه‌های پژوهش حاضرمشتمل برروش تحقیق، شیوه نمونه گیری، حجم جامعه و نمونه مورد بررسی، ابزار و روش گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت.
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. در تحقیقات توصیفی آنچه هست یا وضعیت موجود پدیده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف آن مشخص کردن ماهیت شرایط، فعالیت‌ها و نگرش‌های حاکم است (حسن‌زاده،۱۳۸۴).
۳-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان یائسه وغیر یائسه منطقه ۵تهران در سال ۱۳۹۳ تشکیل می‌دهند. که از این جامعه نمونه‌ ای به حجم ۱۷۹ نفر انتخاب شد که از این بین ۹۴ نفر زن یائسه و ۸۵ نفر زن غیریائسه بودند. دامنه سنی شرکت کنندگان در پژوهش ۲۰ تا ۸۲ سال با میانگین ۵۰/۴۹ و انحراف استاندارد ۲۸/۱۱ بود. که با استفاده از تجمعات زنان در محیط های مختلف مانند پارک ها، کلاس های آموزشی و… ازبین زنانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب شد.
۳- ۴٫ ابزار گردآوری داده‌ها
۳-۴-۱ . پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی:
شامل ۸ سؤال در خصوص اطلاعات فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی است که با توجه به احتمال تأثیر این متغیرها توسط محقق تدوین گردیده است.
۳-۴-۲ پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان:
این پرسشنامه شامل ۲۶ سوال از علائم و عوارض یائسگی در ۴ حیطه وازوموتور(سیستم محرک عصبی رگها) (۳ سوال)، روانی- اجتماعی (۷ سوال)، فیزیکی (۱۶ سوال) و جنسی (۳ سوال) می‌باشد و بر اساس مقیاس لیکرت (امتیاز ۱ برای حداقل شدت و امتیاز ۳ برای حداکثر شدت) با توجه به هر سوال، امتیاز کل محاسبه می‌شود. از طرفی کسانی که در طول یک ماه گذشته اصلاً دچار این علائم نشده‌اند نمره صفر می‌گیرند. بالاتر بودن نمره در هر حیطه نشان‌دهنده بدتر بودن کیفیت زندگی و پایین‌تر بودن نمره نشان‌دهنده بهتر بودن کیفیت زندگی می‌باشد. پایایی این پرسشنامه در جامعه ایرانی بین ۸۳/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شده است.(عابدزاده ،۱۳۸۸). در پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ ۹۷/۰ به دست آمد.
۳-۴-۳٫ پرسشنامه معنای زندگی
مقیاس معنای زندگی یک ابزار ۱۰ گویه‌ای است که توسط استایگر و فرایزر (۲۰۰۶) مورد استفاده قرار گرفته است. آزمودنی‌ها به هریک از گویه‌های این پرسشنامه بر روی این طیف لیکرت ۷ درجه‌ای (از ۱ برای کاملاً غلط تا ۷ برای کاملاً درست) پاسخ می‌دهند. ذکر این مطلب لازم به نظر می‌رسد که در سوال ۹ نمره‌گذاری به صورت معکوس می‌باشد. در نهایت مجموع نمرات بدست آمده از پاسخ به این سوالات شاخص معنای زندگی است. سازندگان مقیاس پایایی و روایی آن را مطلوب گزارش کرده‌اند.
کرامباخ و ماهولیک (۱۹۶۴) بیان می کنند که این پرسشنامه براساس دیدگاه فرانکل درباره معنای زندگی وجستجوی معنای زندگی تهیه شده است. کرامباخ و ماهولیک (۱۹۶۴) و کرامباخ (۱۹۶۸) با توجه به اینکه پرسشنامه مذکور قادر به تشخیص دو گروه افراد بیماراز غیربیمار می باشد آن را دارای اعتبار دانستند. ضریب بالایی (۰/۸۳=r) را با سطح معناداری۰۱/۰>p گزارش کردند. در ایران نیز پژوهشی برای بررسی اعتبار آن توسط غباری، لواسانی و رحیمی انجام شدو ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ گزارش کردند. همچنین درایران توسط چاری، خواجه ونوری(۱۳۸۸) برروی دانشجویان هنجاریابی شده است و به منظور بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آلفا برای این مقیاس ۸۸ /۰ به دست آمده است.در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب بدست آمده۸۰/۰ بود.
۳-۴-۴ پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی[۱۲]
پرسشنامه خود توصیف‌گری بدنی توسط مارش (۱۹۹۶) برای اندازه‌گیری خودپنداره بدنی ایجاد شد که بوسیله ۹ زیر مقیاس اختصاصی و ۲ زیرمقیاس کلی، خودپنداره بدنی را اندازه‌گیری می‌کند.
فرم کوتاه و جدید این پرسشنامه شامل ۴۷ عبارت بوده و دارای پایایی خوب و قابلیت تکرارپذیری مطلوبی است. خود توصیف‌گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خودپنداره بدنی است (فعالیت، ظاهر، چربی بدن، تناسب، مقاومت، انعطاف‌پذیری، سلامتی، ورزش و قدرت) و دو زیر مقیاس کلی شامل خودپنداره بدنی کلی و خود توصیف‌گری عزت نفس که شامل توانایی بدنی، ظاهربدنی، حرمت خود است در بردارد و مفاهیم تناسب بدنی شناخته می‌شوند. هر زیرمقیاس شامل ۶ یا ۸ عبارت است و هرعبارت به صورتی ارائه می‌شود که آزمودنی به صورت مقیاس ۶درجه ای درست تا غلط پاسخ می‌دهد. بنابراین حداقل نمره ۴۷و حداکثر ۲۸۲ می‌باشد. مارش در سال ۱۹۹۶ اعتبار و پایایی پرسشنامه خود توصیفی بدنی را با دو نمونه ۳۱۵ و ۳۹۵ نفری از دانش‌آموزان دبیرستانی استرالیا بررسی کرد و مشاهده نمود که این آزمون از اعتبار لازم برای تشخیص عوامل خودپنداره برخوردار است و با روش آلفای کرونباخ پایایی ۸۰/۰ را برآورد کرد. در ایران این پرسشنامه توسط بهرام و شفیع‌زاده در سال ۱۳۸۳ در نمونه ۳۵۱ نفری دانش‌آموزان دبیرستانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق روش باز آزمایی ۷۸/۰ محاسبه شد و در این پژوهش میزان ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ به دست آمد.
پایایی با روش آلفای کرونباخ برابر با ۸۸/۰ این پرسشنامه توسط عبدالملکی و همکاران در سال ۱۳۹۰مجدداً بررسی شد و پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰ بدست آمد، همچنین دامنه پایایی هریک از خرده مقیاس‌های آن نیز بین ۵۰/۰ تا ۸۸/۰ متغیر بود.
در این پرسشنامه صفت‌هایی در هر سؤال بیان شده است که برای پاسخ به آنها از اعداد ۱ تا ۶ استفاده می‌شود که هر کدام بیان کننده میزان موافقت با هر گزینه است. البته با توجه به منفی بودن تعدادی از سؤالات در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها تعدادی از سؤالات به صورت معکوس نمره‌گذاری شده است. پس از معکوس کردن امتیاز این سوال‌ها، نمره خودتوصیف‌گری بدنی از مجموع نمرات ۴۷ سوال بدست می‌آید.
۳-۴-۵ پرسشنامه سلامت عمومی[۱۳]
پرسشنامه سلامت روان یک پرسشنامه ۲۸ سؤالی است که برای پاسخ به این سوالات از صفت‌هایی استفاده شده که اعداد ۱ تا ۴ را می‌گیرند. هر کدام از این نمرات بیان کننده میزان موافقت با هر گزینه است. برای بدست آوردن نمره سلامت روان، مجموع نمرات مربوط به این ۲۸ سوال را بدست می‌آوریم که نمره بدست آمده در نهایت عددی از ۲۸ تا ۱۱۲ برای هر فرد خواهد بود. چنانچه نمره بدست آمده نزدیک به ۲۸ باشد، نشانه عدم سلامتی و چنانچه این نمره نزدیک به ۱۱۲ باشد نشانگر سلامتی فرد است. حدبالای نمره مربوط به کسانی است که در طول یک ماه قبل از اجرای تحقیق، سلامتی آنها باتوجه به هیچ یک از ملاک‌های مطرح شده درپرسشنامه تهدید نشده باشد و بالعکس حد پایین پرسشنامه مربوط به افرادی است که با توجه به همه‌ی معیارهای مطرح شده در پرسشنامه مورد تهدید واقع شده است.
پایایی پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی در فرهنگ‌های مختلف تایید شده است. برای مثال، شیمجی ،مینو،تیسودا (۲۰۰۰)با انجام این پرسشنامه برروی کارمندان ژاپنی ضریب پایانی آلفای کرونباخ،۹۰/۰، را برای این پرسشنامه گزارش کردند. هومن (۱۳۷۶) در هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی در ایران، هماهنگی درونی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های فرعی، به ترتیب ۸۵/۰، ۸۷/۰، ۷۹/۰ و ۹۱/۰ گزارش نمود و برای کل مقیاس که نشان‌دهنده سلامت عمومی است، برابر با ۸۵/۰ برآورد کرده است. در پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ۹۲/۰ به دست آمد.
۳-۵٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از روشهای آمارتوصیفی مثل میانگین وانحراف استاندارد و … استفاده شد ودرسطح استنباطی از آزمون آنوای دو عاملی استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
دراین فصل باتوجه به اطلاعات به دست آمده ازپرسشنامه، ابتدابا استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آمار استنباطی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.
۴-۲ تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی داده‌ها
برای آشنائی بیشتر با جمعیت جامعه مورد مطالعه در این قسمت، برخی از ویژگی‌های فردی مورد نظر که به وسیله قسمت اول پرسشنامه جمع آوری گردیده است با استفاده از جداول و نمودارها ارائه و توصیف می‌گردد.
سن افراد تحت بررسی بر حسب سال و براساس اطلاعات پرسشنامه‌ها به صورت میانگین و انحراف استاندارد و به تفکیک وضعیت یائسگی محاسبه گردید. میانگین سنی پاسخگویان غیریائسه ۹۶/۴۰ سال و انحراف استاندارد ۹۲۷/۷ می‌باشد. این میانگین سنی نشان می‌دهد که اغلب پاسخگویان غیریائسه که از آنها نمونه‌گیری به عمل آمده در سن میانسالی قرار دارند. همچنین حداقل سن در میان این دسته از پاسخگویان ۲۰ سال و حداکثر سن ۵۷سال می‌باشد.
جدول (۴-۱) آماره‌های مربوط به سن پاسخگویان به تفکیک وضعیت یائسگی

وضعیت یائسگی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.