دانلود پایان نامه

آزمون t-test مشخص گردید که اختلاف معنی داری بین گروه ها از نظر میانگین نمره آنها وجود ندارد .

جدول شماره 12-4: توزیع نحوه پاسخ واحدهای مورد پژوهش به سوال تعویض ست ونتیلاتور بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ویژه

نحوه پاسخگویی

سابقه کار
درست
نادرست
جمع کل

تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
یکسال و کمتر
10 (67/41)
14 (33/58)
24 (100)
از 1 تا 5 سال
23 (33/33)
46 (67/66)
69 (100)
از 5 تا 10 سال
15 (46/38)
24 (54/61)
39 (100)
10سال به بالا
5 (33/33)
10 (67/66)
15 (100)
جمع
53 (05/36)
94 (65/63)
147 (100)
نوع آزمون و نتیجه
P=0.334 کای اسکوئر

جدول فوق نشان می دهد در بین کسانی که به سوال دوره تناوب تعویض ست ونتیلاتور بیشترین جواب درست (67/41%)دادند مربوط به گروه یا سابقه یکسال وکمتر بوده وبیشترین جواب نادرست (67/66%) به این گزینه مربوط به گروه یا سابقه 1 تا 5سال وبالاتر از 10سال می باشد . آزمون کای اسکوئر مشخص کرد که از نظر آماری ارتباط معنی داری بین نحوه پاسخگویی بر اساس گروها بر حسب سابقه کار وجود ندارد .
.

جدول شماره13-4 : توزیع نحوه پاسخ واحدهای مورد پژوهش به سوال تعویض مرطوب کننده بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ویژه

نحوه پاسخگویی

سابقه کار

جمع کل

درست
نادرست

تعداد(درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
یکسال و کمتر
5 (83/20)
19 (17/79)
24 (100)
از 1 تا 5 سال
16 (19/23)
53 (81/76)
69 (100)
از 5 تا 10 سال
4 (26/10)
35 (74/89)
39 (100)
10سال به بالا
3 (20)
12 (80)
15 (100)
جمع کل
28 (19)
119(81)
147 (100)
نوع آزمون و نتیجه
P=0.239 کای اسکوئر

جدول فوق نشان می دهد در بین کسانی که به سوال دوره تناوب تعویض مرطوب کننده بیشترین جواب درست (19/23%)دادند مربوط به گروه با سابقه 1 تا 5 سال بوده وبیشترین جواب نادرست (74/89%) به این گزینه مربوط به گروه با سابقه 5 تا 10 می باشد .آزمون کای اسکوئر مشخص گردید از نظر آماری بین سابقه کار و نحوه پاسخگویی به روش تعویض مرطوب کننده ارتباط معنی داری وجود ندارد .

جدول شماره14-4 : توزیع نحوه پاسخدهی واحدهای مورد پژوهش به گزینه تعویض ست ونتیلاتور بر اساس تعداد تخت ها در بخش مراقبت ویژه

نحوه پاسخگویی
تعدادتخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
3-2 تخته
30 (2/65)
16 (8/34)
46 (100)
5-4 تخته
8 (16)
42 (84)
50 (100)
بیشتر از6 تخت
21 (28)
54 (72)
75 (100)
جمع کل
59 (5/34)
112 (5/65)
171 (100)
نوع آزمون و نتیجه
P<0.0001 کای اسکوئر

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعپرسش نامه، تشویق و تنبیه، پژوهش علمی، قابلیت اعتماد
جدول فوق نشان می دهد.در بین کسانی که به سوال دوره تناوب تعویض ست ونتیلاتور بیشترین جواب درست (2/65%)دادند مربوط به گروه 2 و 3 تخته بوده وبیشترین جواب نادرست (84%) به این گزینه مربوط به گروه 4 و 5 تخته می باشد . با انجام آزمون کای اسکوئر مشخص گردید که از نظر آماری ارتباط معنی داری بین نحوه پاسخگویی بر اساس تعداد تخت وجود دارد . جدول شماره 15 -4 : توزیع نحوه پاسخگوی واحدهای مورد پژوهش به گزینه دوره تناوب تعویض مرطوب کننده بر اساس تعداد تخت. نحوه پاسخگویی
تعداد تخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
3-2 تخته
10 (7/21)
36 (3/78)
46 (100)
5-4 تخته
3 (6)
47 (94)
50 (100)
بیشتر از6 تخت
20 (7/26)
55 (3/73)
75 (100)
جمع کل
33 (3/19)
138 (7/80)
171 (100)
نوع آزمون و نتیجه
P=0.01 کای اسکوئر

جدول فوق نشان می دهد که در بین کسانی که به سوال دوره تناوب تعویض مرطوب کننده بیشترین جواب درست (7/26%)دادند مربوط به گروه بیشتر از 6 تخته بوده وبیشترین جواب نادرست (94%) به این گزینه مربوط به گروه 4 و 5 تخته می باشد با انجام آزمون کای اسکوئر مشخص گردید که ارتباط معنی داری بین پاسخ گروه ها بر اساس تعداد تخت وجود دارد .

جدول شماره16-4 : توزیع نحوه پاسخدهی واحدهای مورد پژوهش به سوال تاثیر وضیت بیمار در پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ویژه

نحوه پاسخگویی
سابفه کار(سال)
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
یکسال و کمتر
23 (8/95)
1 (2/4)
24 (100)
از 1 تا 5 سال
60 (87)
9 (13)
69 (100)
از 5 تا 10 سال
32 (82)
7 (13)
39 (100)
10سال به بالا
14 (3/93)
1 (7/6)
15 (100)
جمع کل
129 (8/87)
18 (2/12)
147 (100)
نوع آزمون و نتیجه
P=0.374 کای اسکوئر

جدول فوق نشان می دهد در بین کسانی که به سوال تاثیر پوزیشن بیمار به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه پاسخ درست دادند بیشترین درصد مربوط به افراد با سابقه کار یکسال وکمتر بوده است . با انجام آزمون کای اسکوئر مشخص گردید که از نظر آماری ارتباط معنی داری بین سابقه کار در ICU وچگونگی جواب آنها وجود ندارد ..

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوعاختلالات اضطرابی، سلامت روان، دوران کودکی، افسردگی اساسی

جدول شماره17-4 : توزیع نحوه پاسخدهی واحدهای مورد پژوهش به سوال تاثیر وضیت بیمار بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه بر حسب گروه بندی بر اساس تعداد تخت

ن
حوه پاسخگویی

تعداد تخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
3-2 تخته
31 (4/67)
15 (6/32)
46 (100)
5-4تخته
47 (94)
3 (6)
50 (100)
بیشتر از6 تخت
71 (7/94)
4 (3/5)
75 (100)
جمع کل
149 ( 87)
22 (13)
171 (100)
نوع آزمون و نتیجه
P<0.0001 کای اسکوئر
جدول فوق نشان می دهد که در بین کسانی که به سوال تاثیر پوزیشن بیمار به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه پاسخ درست دادند بیشترین درصد مربوط به گروههای است که در بخشهای بیشتر از 6تخت کار می کنند و کمترین پاسخ درست در بخش های با 2 یا 3تخته می باشد .با انجام آزمون کای اسکوئر مشخص گردید که ارتباط معنی داری بین دانش پرستاران وتعداد تخت بخش مراقبت ویژه وجود دارد .

جدول شماره18-4 : موانع اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از عفونت وابسته ونتیلاتور در بخشهای مراقبت ویژه
وضعیت موجود
گزینه های چک لیست

وجود دارد

وجود ندارد

تعداد کل بخش
1) اتصال بخش به شبکه اینترنت
2
12
14
2) وجود منابع ومجلات در مورداصول راهنمای مبتنی بر شواهد در بخش
2
12
14
3) ترجمه و نصب اصول راهنما در کنار تخت بیمار
4
10
14
4) وجود پوسترآموزشی وپمفلت در باره اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از عفونت وابسته به ونتیلاتو
6
8
14
5) وجود آموزش مدون وسمینار آموزشی در باره اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از عفونت وابسته به ونتیلاتور
5
9
14
6) وجود ست ساکشن بسته
2
12
14
7) وجود لوله تراشه با راه ساکشن زیرگلوت

14
14
8) وجود تخت کنتیک در بخش

14
14
9 ) تعداد پرستار درشیفت (پرستار به تخت)
1به1 1به2 1به3 1به4
1
13


13
1


14
14


دیدگاهتان را بنویسید