دانلود پایان نامه

استفاده قرار می گیرد .
جدول۱- ۴- برخی از ویژگیهای فنول

این ماده می تواند در هردو نوع فوتورآکتور بستر سیال ]۱۹[ و بستر ثابت مورد استفاده قرار گیرد که در نوع بسترسیال مزایای چون تماس بیشتر واکنش دهنده و کاتالیست و پتانسیل بیشتر برای رسیدن نور و نیز انتقال جرم و حرارت بیشتری قابل مشاهده است. بخش اصلی فنول که طی این فرآیند

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع زندگی خوب
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید