دانلود پایان نامه

نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری

برنامه های کیفیت زندگی کاری از نظر ساختاری با محتوا و فرایند،از بدو پیدایش تاکنون سه نسل را پشت سر گذاشته است که در جدول 2-3- نشان داده شده است.

جدول 2-3- نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری

مولفه ها نسل اول نسل دوم نسل سوم
ساختار کیفیت زندگی کاری خارج یا موازی ساختار معمول سازمان بوده به بعنوان برنامه تلقی می شود. کیفیت زندگی کاری تا حدی با ساختار معمول سازمان یکپارچگی ایجاد می کند. کیفیت زندگی کاری از ساختار معمول سازمانی غیر قابل انفکاک است و ساختار سازمانی مسطح می شود.
انطباق ساختار کیفیت زندگی کاری از طریق اختیاری متمرکز متخصصین از بیرون تحمیل می شود. ساختار کیفیت زندگی کاری تا حدودی از خودسازگاری و تغییرات مکانی نشان می دهد. هر ساختار مکانی کیفیت زندگی کاری منحصر به محیط مکانی خاصی است.
تمرکز ساختار کیفیت زندگی کاری متمرکز است. ساختار کیفیت زندگی کاری تا حدی متمرکز و تا حدی غیر متمرکز است. ساختار کیفیت زندگی کاری غیر متمرکز است.
مشارکت ساختار کیفیت زندگی کاری تنها کارکنان منتخب را شامل می شود. ساختار کیفیت زندگی کاری بسیاری از کارکنان را دربر می گیرد. ساختار کیفیت زندگی کاری همه کارکنان را در بر می گیرد.
فرایند تصمیم گیری تصمیم گیری در انحصار مدیریت است. کیفیت زندگی کاری اطلاعاتی را به منظور تصمیم گیری های مدیریت در اختیار قرار می دهد. کیفیت زندگی کاری در دامنه ای بین مسئولیت اتخاذ برخی تصمیمات به تشخیص مدیریت تا حذف مسئولیت مدیریت در اتخاذ تصمیم های کاری روزمره قرار دارد نقش های مدیریت، غیر مدیران و اتحادیه ها، تعریف می شود و تصمیمات مجدد در این نسل توسط کسانی که بیش از همه از نتایج آن متأثر می شوند، اتخاذ می گردد و سازمان در کلیه سطوح مشترکا اداره می شود.
تسهیل تسهیل  توسط منابع خارجی (متمرکز) انجام می شود. تسهیل تحت کنترل منابع  غیر متمرکز (محلی) انجام می شود هر کارمند مهارت های تسهیل کننده را به دست می آورد و در صورت نیاز نقش تسهیل کننده را ایفا می کند.
آموزش و تعلیم نیاز به آموزش و تعلیم توسط منابع خارجی و به صورت متمرکز تعیین و ارائه می شود. تأکید بر اجرای برنامه های توجیهی برای جمیع کارکنان است و بر توسعه مهارت های تسهیل کنندگان تأکید می شود. گروه های نیازهای آموزشی خود را شناسایی می کنند. تأکید بر هارت های مورد نیاز کلیه کسانی است که در فرایند کیفیت زندگی کاری دخالت دارند. آموزش در جایگاه خاص خود تعیین می شود تا شامل کلیه فرآیند ها و مهارت ها کیفیت زندگی کاری و مدیریت سازمان شود.
رابطه اتحادیه ـ مدیریت رابطه رسمی رقابت آمیز میان مدیریت و اتحادیه ، زمان زیادی در جهت بنای یک ارتباط غیر رسمی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل صرف می شود. رابطه اتحادیه و مدیریت آهنگ مشارکت جویانه تری به خود می گیرد.

هر دو طرف دائماً برحسب نیاز نقش های خود را در قالب  مشارکت جوو رقابت طلب تغییر می دهند.

رابطه مبتنی بر تشریک مساعی بین اتحادیه و مدیریت وجود دارد یا همچنان که تمایزات موجود بین مدیریت و غیر مدیریت به تدریج کم رنگ می شود، نقش های طرفین بدداً تعریف می شود.
محتوای موضوعات موضوعاتی که نسبت به موسسه بیرونی است و تمایل به تأکید بر محیطی بودن دارد دامنه گسترده ای از موضوعاتی که از محیط فراتر رفته و موضوعات مربوط به کارکنان، اتحادیه ها، برنامه ریزی، خط مشی ها و موضوعات کاری روزمره را در بر می گیرد محدودیت موجود خط مشی های سازمان است. بین موضوعات کیفیت زندگی کاری و دیگر موضوعات تمایزی وجود ندارد. کلیه ایده ها مورد ملاحظه قرار می گیرند. خط مشی های سازمانی، مبنای کیفیت زندگی کاری را تشکیل می دهد.

 

مطلب مرتبط :   &، دانش‌آموزان، تیزهوش، فرزندپروری، نوجوانان
دسته بندی : مقالات