نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی- قسمت ۱۷

 • – عبدالفتاح،عزت، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۱،۱۳۸۲،ص ۴۳و۴۴ ↑

 

 • – شکرچی زاده، محسن، مطالعه تطبیقی جرم انگاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص ۶۹ ↑

 

 • – سلطان فر، غلام رضا، تورم کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، ۱۳۸۱ ، ص ۲۵ ↑

 

پایان نامه حقوق

 

 

 • – شکرچی زاده.محسن، منبع پیشین،، ص ۷۱ ↑

 

 • – سلطان فر، غلام رضا، منبع پیشین، ص ۷۷ ↑

 

 • – نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، نشر دادآفرین، ص۱۹۱ ↑

 

 • – شکرچی زاده، محسن،منبع پیشین، ص۷۵ ↑

 

 • – اردبیلی،محمد علی، منبع پیشین، ۱۳۸ ↑

 

 • – مهر پور،حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۴۸ ، ص۵۰ ↑

 

 • – سلطان فر، غلام رضا، منبع پیشین، ص٢٩ ↑

 

 • – اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص١۶۵ ↑

 

 • – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، صص۳۵۰ و۳۵۱ ↑

 

 • – بلادی، سید عباس، جرایم مبهم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۳، ۱۳۷۹، ص ۳۵ ↑

 

 • – عبد القادر، عوده، حقوق جنایی اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه، ترجمه اکبر غفوری، جلد اول، نشر آستان قدس رضوی، چاپ اول،۱۳۷۳، ص۱۵۲ ↑

 

 • – همان، ص ۱۵۶و۱۵۵ ↑

 

 • – همان، ص ۱۵۹و۱۶۴ ↑

 

 • – همان،ص، ۱۶۹و۱۷۰ ↑

 

 • – همان، ص، ۲۰۹ و۲۱۰ ↑

 

 • – صادقی، محمد هادی، مقاله بزه پوشی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۲۸-۲۹، ۱۳۷۸، ص۱۶۱ ↑

 

 • – همان، ص۱۶۶ ↑

 

 • – صادقی،محمد هادی، منبع پیشین، ص۱۶۷ ↑

 

 • – راوندی، مرتضی، سیر قانون ودادگستری در ایران، نشر بابل، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸، ص ۹ ↑

 

 • – همان، ص ۱۰ ↑

 

 • – همان، ص ۱۵ ↑

 

 • – همان، ص ۱۷ ↑

 

 • – نوربها، رضا، منبع پیشین، ص ۱۰۲ ↑

 

 • – همان، ص ۱۰۲ ↑

 

 • – همان، ۱۰۷ ↑

 

 • – همان، ص ۱۱۰ ↑

 

 • – همان، ص٨٢ ↑

 

 • – پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۱، ص۴٣ ↑

 

 • – اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص۸۴ ↑

 

 • – پرادل، ژان، منبع پیشین، صص ۴۳ و۴۴ ↑

 

 • – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ پنجم، نشر میزان، ١٣٨٢، ص٨١و٨٠ ↑

 

 • – محمودی جانکی، فیروز، مبانی، اصول و شیوه های جرم انگاری، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ١٣٨٢، ص۵۶و۵۵ ↑

 

 • -اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص٨١ ↑

 

 • – اردبیلی،محمد علی، منبع پیشین، ص۸۹ ↑

 

 • – پرادل، ژان، منبع پیشین، صص ۶۹ و۷۰ و۷۱ ↑

 

 • – اردبیلی، محمد علی،منبع پیشین، ص ۹۵ ↑

 

 • – آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۷ ↑

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • – همان، ص ۹

 

 • – نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیکی، حمید، منبع پیشین، ص ۳۰۵ ↑

 

 • – آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، منبع پیشن،ص ۸ ↑

 

 • – همان، ص۸ ↑

 

 • – پرادل، ژان، منبع پیشین، ص۱۱۲ ↑

 

 • -آنسل، مارک، منبع پیشین، صص ۱۰۴و۱۰۵و۱۱۱ ↑

 

 • – اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص ۶۵-۶۳ ↑

 

 • – محمدی فرود، حمید، کودک آزاری، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره ۸۱-۸۰ ، ۱۳۸۰ ص ۲۲٫ ↑

 

 • – قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مصوب اسفند ۱۳۵۳ ↑

 

 • – اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص ۱۸۱-۱۸۲ . ↑

 

 • – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۲٫ ↑

 

 • – بندر یکی، محمد، المنجد (فرهنگ لغت عربی به فارسی)، جلد اول، چاپ اول، چاپ دوم، انتشارات ایران، سال ۱۳۷۲ ، ص ۱۲٫ ↑

 

 • – قاسمی، صدیقه، کودک آزاری والدین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۵، ص ۴۴ . ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *