دانلود پایان نامه

ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی

سازگاری مطلوب وکامل دوواژه قابل تأمل هستند. فرد ممکن است دارای سازگاری کامل باشد ولی سازگاری مطلوب هنگامی به وجود می آید که فرد بین آنچه که درباره ی خود می اندیشد ،رابطه ی منطقی برقرار می نماید .این رابطه ،نوعی سازگاری است که دارای ویژگی های خاص خود می باشد (ملکی تبار ،1389).

افراد سازگار از منظر اجتماعی دارای ویژگی های زیرهستند :

1-افراد سازگار هم قادر وهم مایل به گرفتن وانجام دادن مسئولیت متناسب با سن خودهستند

2-افراد سازگار درتجارب مربوط به دوره ی رشد خود با میل ورغبت شرکت می کنند.

3-افراد سازگار تمایل به پذیرش تجارب ومسئولیت های مربوط به نقش ویا موقعیتی که درآن قرار می گیرنددارند.

4-افراد سازگار درهنگام مواجهه با مشکلات احتمالی در زندگی ،مشتاقانه به حل وفصل آنها می پردازند .

5-افراد سازگار با ازبین بردن موانع رشد وایجاد شادکامی اززندگی خویش لذت می برند.

6-افراد سازگار قادرند تادرحالت تعارض ونگرانی وناکامی ،تصمیمات منطقی بگیرند.

7-افراد سازگار به جای این که برای شکست های خود دلیل تراشی کند ودیگران را مقصر شکست خود بدانند ،از مشکلات قبلی خود عبرت می گیرند.

8- افراد سازگار دردنیایی واقعی زندگی می کنند نه دردنیایی خیالی وپر از توهم .

9-افراد سازگار درهنگام تصمیم گیری بیشتر بر عقل ومنطق خود تکیه می کنند تا بر احساسات (نوابی نژاد واکبری ،1388).

دسته بندی : مقالات