همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۸

اشراق خاوری، عبدالحمید، گنجینه حدود و احکام (استخراج از الواح و آثار مبارکه درباره احکام)، مؤسسه ملی مطبوعات امری، [بی تا]
اشو، از سکس تا فراآگاهی، مترجم: محسن خاتمی، [بی جا]، [بی تا]
اشو، الماس های اشو، مترجم: مرجان فرجی، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۸۰ش.
اشو، آینده طلایی، مترجم: مرجان فرجی، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۸۰ش.
اشو، راز بزرگ، مترجم: کهریز روان، باغ نو، تهران، ۱۳۸۲ش.
اشو، شورشی، مترجم: عبدالعلی براتی، نسیم دانش، تهران، ۱۳۸۳ش.
اشو، شهامت، مترجم: خدیجه تقی پور، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۸۰ش.
اشو، عاشقانه ها، مترجم: قوام الدین خرمشاهی، انتشارات سایه گستر، قزوین، ۱۳۸۳ش.
اشو، مراقبه شور مستی، مترجم: اصغری امید، ندای، سخن، تهران،۱۳۸۲ش.
اشو، یک فنچای چای، مترجم: مسیحا برزگر، دارینوش، تهران، ۱۳۸۲ش.
اشیدری، جهانگیر، راهنمای آشنایی با دین و آموزشهای زرتشت، فروهر، تهران، ۱۳۸۱ش.
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، تاریخ جامع بهائیت، م‍ه‍رف‍ام‌‏
امینی، ابراهیم، آیین تربیت، انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش
اوحدی، بهنام، تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، صادق هدایت، اصفهان، چاپ هشتم، ۱۳۸۵ش
ایلخانی، محمد، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، سمت، تهران، ۱۳۸۶٫
آذرفرنبغ، روایت آذرفرنبغ فرخزاد، مترجم: رضائی باغ بیدی، حسن، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران،۱۳۸۴ش.
آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۰ش
آنترمن، اَلن ، باورها و آیین های یهودی، مترجم: رضا فرزین، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۸۵ش
بارتلمه، کریستین، زن در حقوق ساسانی، صاحب الزمانی، مترجم: ناصر عطائی، تهران، ۱۳۴۴ش
ب‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، صحیح البخاری، م‍ک‍ت‍ب‍ه ال‍رش‍د، الریاض، ۱۴۲۰ق‌
برگ، اتوکلاین، روانشناسی اجتماعی، مترجم: علی محمد کاردان، نشر اندیشه، تهران، ۱۳۷۰ ش
بروجردى، آقا حسین‏، جامع أحادیث الشیعه، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش
ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ روانشناسی، ف‍رزان‍ه‌ طاه‍ری‌، م‍ه‍ش‍ی‍د ی‍اس‍ائ‍ی‌، طرح‌ ن‍و‏
ب‍ره‍ان‍پ‍وری‌، ن‍ظام، ‌فتاوی هندیه المعرف به فتاوی عالمگیریه، [بی تا]، [بی جا]
ب‍ن‌ ع‍اب‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر، رد ال‍م‍خ‍ت‍ار ع‍ل‍ی‌ ال‍در ال‍م‍خ‍ت‍ار ش‍رح‌ ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار، دارالفکر للطباعه و النشر، بیروت ، ۱۴۱۵ق
بهاء الله، اقدس، مرکز جهانی بهائی،۱۹۹۲.
بهاء الله، مجموعه نصوص جوانان، مرکز جهانی بهائی، [بی تا].
بهشتی، احمد، اسلام و تربیت کودکان، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۲ش
بیرجندی، مرضیه، روانشناسی مرضی، دهخدا، تهران، ۱۳۴۱ش
بى ناس، جان ، تاریخ جامع ادیان، حکمت، مترجم: على اصغر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ش
توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، جامعه المصطفی، قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
توینبی، آرنولد ، مسیحیت و ادیان جهان، مترجم: حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۸۲ش.
جازب، طاهر، همجنسگرایی تجزیه و تحلیل زیست شناسی، وینیپگ، کانادا، ۲۰۱۲
جان، ناس، تاریخ جامع ادیان، حکمت علی اصغر، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵ش
جوادی آملی، عبدالله؛ منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، انتشارات اسراء، قم، ۱۳۹۱ش.
جوادى آملى، عبداللَّه، شریعت در آینه معرفت، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۸۹ش
جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح‏، دار العلم للملایین‏، بیروت، ۱۳۹۸ق
حافظ، ثابت، تریت جنسی در اسلام، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم،۱۳۸۱ش
حر عاملی، محمد بن الحسین، وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۰ق
حسین طباطبائی، مصطفی، ماجرای باب و بهاء، انتشارات روزنه، تهران، ۱۳۷۹ش.
خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، مطبعه الآداب، نجف اشرف، [بی تا]
دانیلو، ژان، ریشه های مسیحیت در اسناد بحرالمیت، مترجم: علی مهدی زاده، نشر ادیان، قم، ۱۳۸۳ش