دسته بندی علمی – پژوهشی : همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۹

دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، مترجم: مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۳ش
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، م‍ت‍رج‍م‌: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏
رابینسون، نانسی ام؛ رابینسون، هالبرت بی، کودک عقب مانده ذهنی، مترجم: فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی، تهران، ۱۳۶۸
راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن‏، مرتضوی، تهران، ۱۳۷۴ش
راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۶۸ش
راوندى، قطب الدین سعید بن هبه الله‏، الخرائج و الجرائح‏، انتشارات امام المهدی(عج)، قم، ۱۴۰۹ق
راوندى، قطب الدین سعید بن هبه الله‏، فقه القرآن فى شرح آیات الأحکام، کتابخانه آیه الله مرعشى نجف، قم، ۱۴۰۵ق
رائین، اسماعیل، انشعاب در بهائیت، انتشارات رائین، تهران، [بی تا].
رضی، هاشم، دانشنامه ایران باستان، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۱ش
الزحیلی، وهبه، ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ن‍ی‍ر ف‍ی‌ ال‍ع‍ق‍ی‍ده‌ و ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و ال‍م‍ن‍ه‍ج‌، اح‍س‍ان، ‌ت‍ه‍ران‌، ۱۳۸۱ش
زردشت، گات ها، پورداوود، مترجم: ابراهیم جامی، تهران، ۱۳۸۴ش.
زمخشرى، محمود بن عمر، مقدمه الأدب‏، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۶ش
سبزوارى نجفى، محمد بن حبیب، ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن، جامعۀ مدرسین، قم، ۱۴۱۹ق
سعدى‏، ابوجیب، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، دارالفکر، بیروت، [بی تا]
السغدی البخاری الحنفی، أبوالحسین شیخ الإسلام علی بن الحسین بن محمد، النتف فی الفتاوى، تحقیق: الدکتور صلاح الدین الناهی، دار الفرقان، [بی جا]، ۱۴۰۴ق
سلطان زاده، رضا، سیری در کتاب های بهائیان، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، قم، چاپ دوم،[بی تا]
سلیمانی، حسین، چشم انداز حقوق یهودی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۸۴٫
سلیمانی، حسین، عدالت کیفری در آیین یهود، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۸۸ش.
سیف، سوسن، روانشناسی رشد، سمت، تهران، ۱۳۷۷ش.
شایگان، داریوش، ادیان و مکتبهای فلسفی هند، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶ش.
شهید ثانی، محمد بن جمال الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیّه، تصحیح و تعلیق: سید محمد کلانتر، دارالعلم الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۶ق
شهید ثانی، محمد بن جمال الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۳ق
طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۷ق
طبرسى، حسن بن فضل‏، مکارم الاخلاق، تحقیق:ابراهیم میرباقری، شریف رضی، قم، ۱۳۷۰ش
طوسی، محمد بن حسن بن علی، المبسوط، تصحیح و تعلیق: محمدباقر بهبودى، انتشارات حیدرى، قم، [بی تا]
طوسی، محمد بن حسن بن علی، کتاب الخلاف، تحقیق: سید علی خراسانی و سید جواد شهرستانی و شیخ مهدی نجف، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۰ق.
علاءالدین ‌عبدالعزیز بن ‌احمد البخاری، کشف الأسرار شرح أصول البزدوی، تعلیق و تخریج: محمدالمعتصم‌ بالله البغدادی، دارالکتاب‌العربی، بیروت‏
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق: شیخ فارس حسون، موسسه النشر الاسلامی،قم، ۱۴۱۰ق
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تلخیص المرام فی معرفه الاحکام، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، قم، ۱۴۲۱ق
فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فى فقه القرآن، تحقیق: سید محمد قاضی، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامی، قم، ۱۴۱۹ ق
فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، هجرت، قم، ۱۴۰۶ق
فروید، زیگموند، روانکاوی و تحریم زناشویی با محارم، مترجم: صاحب الزمانی، ناصرالدین، عطائی، تهران، ۱۳۴۰ش
فروید، زیگموند، سه رساله درباره ی میل جنسی، رضی هاشم، تهران: انتشارات آسیا، ۱۳۴۳ش
فروید، زیگموند، مهم ترین گزارشهای آموزشی تاریخ روانکاوی، مترجم: سعید شجاعی کفتی، نشر ققنوس، تهران، ۱۳۸۵ش.
فعّالی، محمدتقی، آفتاب و سایه ها نگرشی بر جریان‌های نوظهور‌، عابد، تهران، ۱۳۸۹ش.
فعّالی، محمدتقی، نگرشی بر آراء و اندیشه های اشو، انتشارات عابد، تهران، ۱۳۸۸ش.
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏
فونتا، دیوید، روانشناسی دین و معنویت، مترجم: ساوار، نشر ادیان، قم ،۱۳۸۵ش.
فیومى، احمد بن محمد، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى‏، قم: موسسه دار الهجره، ۱۴۲۵ق
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، دارالکتاب، قم، ۱۳۶۷ ش
کاپلان، سادوک، خلاصه روانپژشکی علوم رفتاری، مترجم: نصرت الله پورافکاری، شهرآب، تهران، ۱۳۷۹ش
کاشف الغطاء، محمدحسین، الفردوس الأعلی، مکتبه فیروزآبادی، قم، ۱۴۱۰ق