دانلود پایان نامه

ت به الکترود مرجع به مدت 5 دقیقه به آن اعمال گردید.
ب) تثبیت ساختار i-motif DNA بر روی سطح الکترود: پس از مرحله پیش فعالسازی، به منظور تثبیت ساختارDNA i-motif بر روی سطح الکترود اصلاح شده، الکترود به درون سل الکتروشیمیایی شامل محلولی از فسفات mM 100، 2 mM MgCl0/1، M NaCl 5/1، μM i-motif 0/1، 5/4pH= وارد شده و پتانسیل V5/0+ نسبت به الکترود شاهد برای 5 دقیقه به آن اعمال میگردد. تثبیت DNA بر روی سطح الکترود اصلاح شده با نانو ذرات 2SiO (2NSiO)، یک چالش بزرگ است. این مشکل در بعضی موارد در حضور +2Mg حل شده است. افزودن 2MgCl به محلول بافر، خاصیت چسبندگی DNA را بر روی سطح الکترود بهبود میبخشد به دلیل اینکه یون +2Mg به بار منفی فسفات در DNA متصل شده و میتواند مانند پلی بین DNA و سطح الکترود اصلاح شده عمل کند. اسید آمینه –L سیستئین نیز به منظور بهبود خاصیت چسبندگی DNA بر روی سطح الکترود خمیر کربن افزوده شد. اسید آمینه L- سیستئین مقاومت نانو ذرات 2SiO برای تثبیت DNA را کاهش داده و تثبیت DNA در این سطح بهتر انجام میشود. نمایش نموداری مراحل تهیه زیست حسگر الکتروشیمیایی فوق در شکل 5-1، ارائه شده است.

شکل 5-1- تصویر نموداری از مراحل تهیه زیست حسگر الکتروشیمیایی i-motif DNA.

ج) مرحله برهمکنش با داروی تاموکسیفن: پس از تثبیت i-motif DNA بر روی الکترودکار، آن را کاملاً با آب مقطر یون زدایی شده آبکشی کرده و در محلول دارو با غلظتهای مختلف به مدت 15 دقیقه شناور کردهایم و سپس الکترود را از محلول خارج کرده و با آب مقطر یونزدایی شده آبکشی کرده و ثبت بررسی
های الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت.
د) مطالعات الکتروشیمیایی با روشهای ولتامتری چرخهای و ولتامتری پالس موج مربعی75 (SWV) در محلول بافر فسفات M 1/0 با 5/4 pH= دارای نمک NaClبا غلظت M 1/0 انجام شده است.
5-3- ویژگیهای CPE/2NSiO / i-motif DNA:
برای مطالعه ویژگیهای زیست حسگر الکتروشیمیایی (CPE/2NSiO/ i-motif DNA) از روشهای مختلف استفاده شده است که در زیر به آنها میپردازیم.
5-3-1- ریخت شناسی سطح الکترودهای کار
برای بررسی ریخت شناسی سطح الکترودها و مراحل مختلف ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی فوق از تصویربرداری با میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM) استفاده شد که در این راستا، تصاویر SEM سطوح (الف) CPE برهنه پس از پیشتیمار الکتروشیمیایی، (ب) CPE/Cys- 2NSiO، (ج) CPE/2 NSiO/ i-motif DNA و (د) CPE/Cys-2NSiO/i-motif DNA درشکل 5-2، ارائه شدهاند. تصویر (الف)، سطح CPE برهنه را بعد از پیش تیمار الکتروشیمیایی در محلول M 5/0 بافر استات نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، سطح الکترود خمیر کربن دارای صفحات نامنظم و حفراتی میباشد که علت آن وجود تخلخل و ساختار پیچیده سطح خمیر کربن است. ریخت شناسی سطح برای الکترود خمیر کربن ساده نشان میدهد که پودر گرافیت در پارافین به خوبی مخلوط شده است. افزایش ناهمواریها، سبب افزایش سطح مؤثر الکترود میگردد که این امر به پخش بهتر و قرارگیری تعداد بیشتری از نانو ذرات کمک میکند. تصویر (ب)، توزیع نسبتا یکنواخت از نانو ذرات 2NSiO، با اندازه قطر متوسط 30 تا 40 نانومتر را نشان میدهد. در تصویر (د)، ریخت شناسی الکترود بعد از تثبیت DNA را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، سطح الکترود CPE2NSiO، درحضور DNAبه ساختار فشرده تغییر میکند. برای بررسی اثرات مولکول L-سیستئین روی DNA تثبیت شده، تصویر SEM در غیاب مولکول -Lسیستئین نیز بررسی شد. در تصویر (ج)، DNA میتواند روی سطح الکترود اصلاح شده در غیاب مولکول -Lسیستئین نیز تثبیت شود.


دیدگاهتان را بنویسید