پایان نامه استراتژی منابع انسانی:استراتژی جبران خدمات

استراتژی جبران خدمات

نظام جبران خدمان که عمدتا بحث حقوق و مزایا در این زیر مجموعه مطرح می شود،بخشی از نظام نگه داری منابع انسانی به حساب می آید.البته لازم به ذکر است که نظام جبران خدمت با مفهومی که صرفا حقوق و مزایا را شامل شود برابر نیست.بلکه کلیه مزایای مالی و غیر مالی را شامل میگردد.البته با توجه به اینکه فرهنگ و استاندارد زندگی جوامع مختلف شاخص های خاصی را برای کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری دارند،لذا نظام جبران خدمت هر سازمان باید به تناسب شرایط محیط بیرونی و درونی سازمان طراحی و پیاده شود.تفاوت استنباط های مختلف از کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری در سازمانهایی که کارکنان آنهاافرادی از جوامع مختلف با فرهنگ و سطح زندگی مختلف تشکیل میدهند، بیشتر و نتیجتاً مدیریت سیستم جبران خدمت در این گونه سازمانها پیچیده تر و دشوار تر است.(میرسپاسی،1389،ص 92)

نگرش و الگوی فکری استراتژیست های سازمانها که عمدتا از شرایط به ویژه فرهنگ جامعه سرچشمه میگیرد،برر تمام حرکتهای سازمان از جمله نظام جبران خدمت سایه می افکند.از آنجا که مدیریت استراتژیک ،نگرش تحول گرایی اقتضایی را توصیه میکند ، نظام جبران خدمت در هر سازمان باید مقتضی با سایر تغییرات سازمان طراحی شود و مهمتر این که به لحاظ تغییرات روزمره شرایط محیطی،نظام جبران خدمت و سایر زیر ساخت ها سازمان باید پویا و قابل انعطاف باشند(میرسپاسی،1389،ص 93).

بنابران میتوان گفت ،استراتژي جبران خدمات عبارتست از بكارگيري مطلوب سيستم پرداخت به عنوان يك ساز و كار يكپارچه كننده اساسي كه از طريق آن، تلاش هاي واحدهاي فرعي مختلف و كاركنان آنها به سمت تحقق اهداف استراتژيك سازمان جهت داده مي شود(عطافر و همکاران، 1389، ص 95). به طور کلی سیستم حقوق و دستمزد باید از این ویژگی ها برخوردار باشد:

  • مکفی: برای امرار معاش کافی باشد و بتتواند نیازهای اصلی کارکنان همچون خوراک، پوشاک و مسکن را برآورده سازد.
  • انگیزاننده: باعث انگیزه و تشویق کارکنان به عملکرد بهتر شود.
  • اقتصادی: با توان مالی سازمان و توانایی ها و مهارت های کارکنان متناسب باشد و به حداکثر بازدهی منجر شود.
  • رقابتی و ایمن: رقابتی باشد و در مقایسه با سیسستم حقوق و دستمزد سازمان های مشابه، بهتر یا حداقل دارای همان جذابیت ها باشد(طاهری هشی و منافی، 1391، ص 116).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان