پایان نامه حاکمیت شرکتی/:عوامل بروز تهور مالياتي

حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی

وجود حد نصاب برای هزینه ها یک مطلب منطقی در رابطه با رسیدگی به هزینه های ابرازی شرکت ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان است، بنابراین با توجه به این مطلب نفس وجود حد نصاب قابل قبول بوده و چه بسا عدم وجود حد نصاب در مورد هزینه ها باعث شود تا شرکت ها در جهت حساب سازی و افزایش هزینه ها و به تبع آن کاهش سود خود عمل نمایند (طالب نیا،1390،138).

2-14 عوامل بروز تهور مالياتي

در يك بررسي كلي اختلاف و تهور مالياتي را از بعد شخصيت هاي عامل بروز آن مي توان، به سه دسته مؤدي ، قانون گذار و مراجع مالياتي (که به جهت بررسي دقيق تر اين دو را عوامل خارجي در نظر مي گيريم) تقسیم کرد.

برخي ابزارهاي سياست هاي متهورانه ماليات از ديدگاه مؤدي شامل: استفاده متهورانه از بدهي، استفاده بيش از حد از زيان هاي مالياتي، كاهش ماليات درآمدهاي سرمايهاي در بازسازي شركتي، مطالبه بيش ازحد كسورات مالياتي براي هزينه هاي اجاره و استفاده از تراكنش هاي فروش و اجاره، استفاده از زيان هاي مالياتي درآمدهاي سرمايه اي، سوء مطالبه كسورات مالياتي براي مخارج پژوهش و توسعه، دستيابي نادرست به معافيت ماليات بر درآمد، ساختارهاي پيچيده هلدينگ، انجام اقداماتي از جمله مخدوش كردن دفاتر قانوني به منظور رد دفاتر و نهايتا تشخيص علي الراس، استفاده از الفاظ، عبارات و به ويژه مفرها و گريزهاي قانون (حق الزحمه، کارمزد، حق العبور و …) به منظور يافتن راه هايي كه مؤدي بتواند مالياتي را نپردازد يا آن را كمتر از ميزان حقه بپردازد، انجام معاملات پاياپاي، معاملات نقدي، عوامل ديگر همچون حضور ماموران افتخاري در شركت ها جهت پايين آوردن ماليات، خريد و ثبت دارايي هاي ثابت شركت به صورت شخص حقيقي، انجام كار به صورت شخص حقيقي براي برخي از فعاليت ها زير پوشش نام شركت اما به اسم شخص حقيقي جهت ثبت نشدن آنها در دفتر، و درج هزينه هاي غيرواقعي، مي باشد.

2-14-1 عوامل خارجي موثر در افزايش تهور مالياتي

از نظر بوشمن و همكاران (2001) گاهی اوقات شركت ها با ايجاد ساختارهاي پيچيده تلاش مي كنند سرمايه گذاران را فريب داده و ارزش شركت را بالاتر از ارزش واقعي و يا بدهي هاي خود را كمتر از واقع نشان دهند. هم چنين پيچيدگي در گزارشات مالي شركت ها ممكن است تعمدي نبوده و مربوط به عواملي خارج از شركت باشد نظير:  نحوه نگارش استانداردهاي حسابداري و امكان تفسيرهاي متفاوت و آزادي عمل شركت ها در ارتباط با آن، تنوع در انتخاب ابزارهاي مالي توسط شركت ها و نحوه انعكاس آن در ترازنامه، و فعاليت شركت ها در گستره اي از رشت ههاي مختلف تجاري. با تعميم اين عوامل به پيچيدگي گزارشات مالياتي مي توان گفت علاوه بر مواضع گزارشگري متقلبانه جهت فرار مالياتي از طرف مؤدي، عوامل خارجي نيز مي توانند در افزايش تهور گزارشگري مالياتي تاثير بگذارند؛ نظير:

  • نارسايي قوانين نظیر 1. نقض قانون 2. سکوت قانون 3. اجمال قانون 4. تناقض قوانین.
  • عدم وجود استانداردهاي حسابداري مرتبط با ماليات بر درآمد.
  • مغايرت هاي استانداردهاي حسابداري با قوانين و مقررات مالياتي.
  • ناكارآمدي جرايم مالياتي (عبدلی و همکاران، 1392، 75).

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران