پایان نامه درباره بیماران دیابتی/شناخت درمانی و ذهن آگاهی

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

شناخت­درماني مبتني بر ذهن­آگاهي شامل مديتيشن­هاي مختلف، يوگاي كشيدگي، آموزش مقدماتي درباره­ی افسردگي، تمرين مرور بدن و چند تمرين شناخت­درماني است كه ارتباط بين خلق، افكار، احساس و حس­هاي بدني را نشان مي دهد. تمام اين تمرين­ها، به نوعي توجه به موقعيت­هاي­بدني و پيرامون را در«لحظه­ي حاضر»ميسرمي­سازد و پردازش­هاي خودكار افسردگي­زا را كاهش مي­دهد.  در اين شيوه، منابع حسي مانند الگوهاي معنايي است. تمرين­هاي بدني، باعث تغيير شكل مدل طرحواره مي­شود(تيزدل[1] و همکاران،2000). در پژوهش حاضر، آموزش گروهي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،  برگرفته از راهنمای جلسات مداخله­ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی(محمدخانی و خانی پور،1384)، متغير­مستقل در مقياس اسمي و داراي دوسطح است:

سطح اول، حضور در جلسه­هاي آموزش گروهي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی به مدت 8 جلسه­ي یک ساعته است. اين جلسه­ها بر اساس “راهنماي آموزش گروهي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی:  ويژه­ی افراد مبتلا به ديابت اجرا مي شود )بودن در گروه مداخله(.

سطح دوم، عدم حضور در جلسه­هاي آموزش گروهي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی است )بودن در گروه شاهد(.

1-5-3-مداخله­ ی گروهی افزایش انگیزه

درمان افزایش انگیزه[2]روشی مراجع محورو رهنمودی به­منظور تقویت و افزایش انگیزه­ی درونی برای تغییرات از طریق کشف، شناسایی و حل تردیدها و دوسوگرایی است. این درمان یک شیوه­ی مشاوره­ای کوتاه مدت برای افزایش انگیزه جهت تغییر رفتارها بوسیله­ی جستجو و حل مسائل درباره­ی تغییر است(بریت[3]،2008). در پژوهش حاضر، آموزش گروهي افزایش انگیزه،  برگرفته از راهنمای جلسات مداخله­ی گروهی افزایش انگیزه (بریت،2008)می باشد ، متغير مستقل در مقياس اسمي و داراي دوسطح است:

سطح اول، حضور در جلسه هاي آموزش گروهي افزایش انگیزه به مدت 4 جلسه­ي یک­ساعته است. اين جلسه­ها بر اساس “راهنماي آموزش گروهي افزایش انگیزه: ويژه ي افراد مبتلا به ديابت” اجرا مي­شود )بودن در گروه مداخله(.

سطح دوم، عدم حضور در جلسه­هاي آموزش گروهي افزایش انگیزه است )بودن در گروه شاهد(.

1-5-4-مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی

سابورین وهمکاران(2011) شکل کوتاهی از مداخله­ی روانی اجتماعی گروهی [4] را طراحی کردند ویژه­ی اصلاح رفتار، کمک به مدیریت و ثبات هیجانی در بیماران دیابتی نوع 2. هدف مداخلات روانی اجتماعی حمایت روانی بیماران است. در پژوهش حاضر، آموزش گروهي روانی اجتماعی ه  برگرفته از راهنمای جلسات مداخله­ی روانی اجتماعی گروهی سابورین و همکاران(2011)می باشد،

متغير مستقل در مقياس اسمي و داراي دوسطح است:

سطح اول، حضور در جلسه­هاي آموزش گروهي روانی اجتماعی به مدت6 جلسه­ي یک ساعته است. اين جلسه­ها بر اساس “راهنماي آموزش گروهي حمایت اجتماعی:  ويژه­ي افراد مبتلا به ديابت” اجرا مي­شود )بودن در گروه مداخله(.

سطح دوم، عدم حضور در جلسه هاي آموزش گروهي حمایت اجتماعی است )بودن در گروه شاهد(.

1.Teasdale

Motivational enhancement therapy (MET) 1.

2.Britt

3.Brief psychosocial Group intervention

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2