پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/نظريه دلبستگی اينسورث

نظريه اينسورث

اينسورث نيز رفتار دلبستگي در روابط بزرگسالي را به عنوان اساس پديده ايمني در هسته زندگي انسان مورد تاكيد قرار داد. او اظهار داشت كه دلبستگي ايمن، عملكرد و شايستگي را در روابط بين فردي تسهيل مي كند. براي مثال كودكاني كه دلبستگي شديد به مادرانشان دارند در آينده از لحاظ اجتماعي برون گرا هستند و به محيط اطراف توجه نشان مي دهند و تمايل به كاوش در محيط اطرافشان دارند و مي توانند با مسايل مقابله كنند . از طرف ديگر عواملي كه مخل اين دلبستگي باشد در زمينه رشد اجتماعي كودك در آينده مشكلاتي ايجاد مي كند (خوشابی و ابوحمزه ، 1385).

اينسورث مشاهدات بالبي را بسط داد و دريافت كه تعامل مادر با كودك در دوره دلبستگي تاثير چشمگيري بر رفتار فعلي و آتي كودك  دارد. الگوهاي مختلف دلبستگي در كودكان وجود دارد. مثلا برخي از بچه ها كمتر از بقيه پيام مي فرستند يا گريه مي كنند. پاسخدهي توام با حساسيت به نشانه هاي نوزاد ، نظير بغل كردن  كودكي كه دارد گريه مي كند به جاي آنكه موجب تقويت رفتار گريستن شود ، باعث مي شود كه نوزاد در ماه هاي بعد كمتر گريه كند. وقتي كودك پيامي براي مادر مي فرستد ، تماس نزديك بدني او با مادر باعث مي شود كه در عين رشد به جاي وابستگي و چسبندگي بيشتر به مادر ، اتكا به نفس بيشتري پيدا كند. مادراني كه پاسخدهي به پيام هاي ارسال شده از طرف كودك نمي دهند ، موجب مضطرب شدن بچه        مي شوند (ماسن و همکاران ، 1985).

اينسورث همچنين بیان كرد كه دلبستگي موجب كاهش اضطراب مي شود. آنچه او اثر پايگاه امن مي ناميد كودك را قادر به دل كندن از دلبسته ها و كاوش در محيط مي سازد و كودك با دلگرمي و اطمينان به كاوش در محيط بپردازد.

اينسورث شخص مورد دلبستگي را به عنوان منبع امنيت (پايگاه امن) كودك براي كاوش در محيط خود در نظر گرفت، او حساسيت مادر را براي نوزاد حائز اهميت مي دانست و نقش آن را براي رشد الگوهاي دلبستگي مادر- نوزاد حياتي در نظر گرفت.

اينسورث در مقاله اي تحت عنوان “ارزيابي سازگاري براساس مفهوم دلبستگي ايمنروش خود را اين طور بيان مي كند.

احساس ايمني در مراحل اوليه زندگي نوعي وابستگي است و موجب مي شود كه فرد بتواند به تدريج به طور مستقل عمل كند و مهارت هاي جديد و علايق تازه اي را در كنار ساير موفقيت ها شكل بدهد . اگر اين ايمني وجود نداشته باشد ، فرد احساس ناتواني مي كند و اين ناتواني       مي تواند در همه كارهاي وي نمايان شود (خوشابي و ابوحمزه ،1385).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین