دانلود پایان نامه

بعد، با تعویض ژنهای باقیمانده (فقط ژن چهارم) صورت می‌گیرد.

۳-۳-۱-۵-۱ نرخ ادغام۵۱
در اینجا لازم است به یک مفهوم مهم دیگری به نام نرخ ادغام اشاره شود که بیانگر احتمال ادغام است که آن را با نمایش میدهند و مقدار آن بین صفر تا یک است. این نرخ در GA با پیدا کردن نسبت تعداد جفتهای ادغام شده در جمعیتهای ثابت به دست میآید و با فرض

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه )=(W_Y^n)/(W_X^n، Yباشد.، (D_X^n)/(D_Y^n، ۱۶۰
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید