دانلود پایان نامه

NH2 (m)
۱۱.۹۳۳
۰.۱۳۳
۲.۰۱۴
-۱۱.۷۶۱
CNT(5-5)-doped Al and MNU CO, NO (n)
۵.۹۶۴
-۱.۸۸۶
-۳.۸۷۳
۴.۱۲۴
CNT(5-5)-doped Ga and MNU NH2 (o)
۱۲.۶۱۱
-۲.۲۲۹
۱.۸۰۵
۱۲.۲۸۰
CNT(5-5)- doped Ga and MNU CO, NO (p)

همانطور که در جدول (۳-۱۱) مشاهده می شود، ممان دوقطبی نانولوله ها، بعد از اتصال به مولکول MNU تغییرات قابل

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهنفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید