پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:جمعیت و سکونتگاه لنگرود

ویژگی های انسانی

3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعیت و سکونتگاه

شهرستان لنگرود از لحاظ همجواری با دریا، که زمینه ساز توانهای طبیعی فوق العاده ای در منطقه است که در جهت بهره برداری های کشاورز ـ دامپروری ـ صید می باشد که در نهایت می تواند منجر به استقرار صنایع تبدیلی متناسب با فعالیتهای انسانی در منطقه باشد. صنایع مرتبط شیلات ـ نوغانداری ـ برنجکاری ـ چای ـ تولید علوفه و . . . بخش مرکزی عمدتاً شامل تیپ ساحلی بوده که دارای قابلیتهای مختلفی همچون صیادی ـ بندرگاهی ـ توریستی ـ اسکان شهری ـ حمل ونقل ـ بازرگانی و خدماتی است. موقعیت مطلوب خاک مرغوب، بارش فراوان و اقلیم معتدل از عمده عوامل اسکان و استقرار و بویژه تراکم زیاد جمعیت بشمار می روند. در کلیت هر چه از قسمت دریا به کوهستان پیش رویم شیب زمین افزایش یافته و نواحی کوهستانی عملاً با مشکلات زیادی در راه دخل و تصرف انسانی و دسترسیها  بوجود می آورد. بخش مرکزی شهرستان لنگرود بدلیل داشتن کمترین شیب دارای حداقل مشکلات مرتبط با دسترسی ها بوده و شامل متراکم ترین قسمت شهرستان از لحاظ اسکان جمعیت است.(شکر گزار، 1385، 3).

براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 90، شهرستان لنگرود دارای 44263 خانوار و 137272 نفر جمعیت بوده است. از مجموع جمعیت شهرستان لنگرود 20519 خانوار ( 92037 نفر ) در شهر و 14842 خانوار( 45235 نفر ) در روستا زندگی می کنند.

جدول (11 ـ 3 )جمعیت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماری سال 90

نام شهرستان

کل جمعیت

کل خانوار

جمعیت شهری

جمعیت روستایی

خانوار شهری

خانوار روستایی

درصد شهرنشینی

درصد روستا نشینی

لنگرود

137272

44263

92037

45235

20519

14842

0/67

0/33

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 90

بررسی نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی شهرستان لنگرود طی دوره های سرشماری 65 تا 90 نشان می دهد که نرخ رشد70/0 و مثبت می باشد، نرخ رشد در سال های 75 تا 85 ، 85 تا 90، به ترتیب 25/0- و 03/0- می باشد که نشان دهنده نرخ رشد منفی جمعیت در این سال ها می باشد.نرخ رشد جمعیت شهرنشین در تمام این سالها مثبت بوده و نرخ رشد جمعیت روستایی در تمام سال ها منفی بوده و سیر نزولی داشته است.

جدول شماره(12 ـ 3) تعداد جمعیت و نرخ رشد به تفکیک روستاها طی 90 ـ 65

شهرستان

لنگرود

جمعیت سال

نرخ رشد

65

75

85

90

65 ـ 75

75 ـ 85

85 ـ 90

65 ـ 90

جمعیت کل

127259

136575

133133

132727

70/0

25/0-

03/0-

42/0

     شهری

58473

69596

78127

92037

75/1

55/1

65/1

64/4

روستایی

68786

66979

55006

45235

26/0-

95/1-

93/1-

10/4-

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 90

طبق آمار بدست آمده درصد جمعیت شهرنشینی شهرستان لنگرود نشان می دهد که در طی 4 دوره سرشماری 65, 75, 85, 90 رشد آن افزایشی بوده است، و برعکس جمعیت روستانشینی این شهرستان طی این دوره ها کاهش چشم گیری داشته است.

جدول(13 ـ 3 ) درصد شهرنشینی و روستانشینی شهرستان لنگرود

شرح

1365

1375

1385

1390

درصد شهرنشینی

95/45

96/50

68/58

34/69

درصد روستا نشینی

12/54

04/49

32/41

33

منبع: مرکز آمار ایران 90

 

 

جدول شماره ( 14 ـ 3 ) جمعیت مرد و زن، نسبت جنسی، خانوار، بعد خانوار، به تفکیک دهستان

نام  دهستان

                جمعیت کل

مرد

زن

               نسبت جنسی

                تعداد خانوار

                   بعد خانوار

تعداد

درصد

تعداد

درصد

چاف

6961

3521

58/50

3440

42/49

1/1850

2389

91/2

دیوشل

10313

5006

54/48

5307

46/51

2/1919

3344

08/3

گل سفید

2776

1315

37/47

1461

63/52

5/369

1028

70/2

اطاقور

7066

3470

11/49

3596

89/50

8/7952

2240

15/3

لات و لیل

4348

2149

43/49

2199

57/50

2/3918

1356

20/3

دریاسر

8264

4108

71/49

4156

29/50

4/886

2705

05/3

مریدان

5395

2697

99/49

2698

01/50

0/978

1747

08/3

منبع: مرکزآمار ایران : سرشماری عمومی نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال 90

 

جمعیت 6 ساله بالاتر دهستان های مورد مطالعه نشان می دهد که در تمام دهستان ها جمعیت 6 ساله بیشتر زنان بوده نسبت به مردان بیشتر بوده است.  به جز دهستان چاف، که جمعیت 6 ساله مردان آن بیشتر بوده است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود