دانلود پایان نامه

اهمیت اهداف سازمانی :

در هر سازمانی هدف گذاری از مراحل مهم برنامه ریزی به شمار می رود و هدفها در هر سازمان نتایج مورد انتظار و مطلوبی است که برنامه ها و فعالیت های دیگر سازمان را جهت می دهد.

هدفها نقش های مهم زیر را به عهده دارند :

1-هدفها معرف سازمان اند و موجودیت آن را در جامعه توجیه می کنند و هیچ سازمان بدون هدفی وجود ندارد.

2-هدفها زمینه هماهنگی فعالیت های سازمان را فراهم می کنند و وظایف گوناگون را به هم مرتبط می سازند.

3-هدفها به تهیه و تدارک ملاکهای ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی کمک می کنند. (صافی،1372)

4- هدفها افراد سازمان را به مقاصد و تلاشهای خود واقف می سازند.

5-هدفها مسیر و جهت فعالیت های سازمان راتعیین می کنند. به عبارت دیگر به آنها جهت می دهند.

6-هدفها امکانات و منابع مادی و انسانی لازم را برای تحقق خود مشخص می کنند.

7-هدفها اعضای سازمان از جمله مدیر را در انجام وظایف خود مخصوصا” در فرایندبرنامه ریزی و تصمیم گیری یاری می رسانند. ( خلیلی،1381)

بنابر این در برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان و یا در سطوح دیگر باید اهداف کمی و کیفی در طول یک برنامه مشخص گردد. زیرا مشخص بودن هدفها در سازمانهای مختلف و از جمله سازمانهای آموزش و پرورش ، سبب می شود که :

-جهت و غایت رفتار در هر سازمان معین گردد.

-به ایجاد و تقویت انگیزه های افراد کمک کند.

– برخط مشی ،روابط و عملیات سازمانی اثر بگذارد.

– امر برنامه ریزی را جهت بخشد.

– نظارت و کنترل فعالیت های افراد را ممکن سازد.

مطلب مرتبط :   شرکت تندیس تولید کننده برترین محصولات سلولزی و بهداشتی

-ارزشیابی عملکرد سازمان را به خوبی تسهیل کند و درنتیجه مداومت کار سازمان و یا تغییر در کارکردهای مختلف را مشخص سازد.

به این دلیل است که مدیران سطوح مختلف آموزش و پرورش باید از مدیریت به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف استفاده نمایند و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی نمایند. و تعیین اهداف را در برنامه ریزی های خود در اولویت قرار داده و از مهم ترین اقدامات خود بحساب آورند. (صافی،1372)

 

 

 

 

جایگاه هدف در بین سلسله مراتب سازمانی :

برنامه هایی که در سازمانها برای تحقق اهداف خاص آن سازمان تدوین و اجرا می شوند از ضروریات این سازمانها به شمار می آیند و اصولا” هیچ سازمانی و جود ندارد که در آن حداقل چند تا برنامه و جود نداشته باشد.«شکل1-2»رابطه ی بین برنامه های یک سازمان با غرض و اهداف آنرا نشان می دهد. در این شکل ملاحظه می شود که غرض و هدف سازمان در راس و قله هرم قرار دارندو برهمه برنامه ها،خط مشی ها،روشها و دستورات سازمان نظارت و بلکه احاطه دارند.

دسته بندی : مقالات