کاربرد تکنیک های تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری …

دانشگاه خوارزمی
دانشکده پردیس بین الملل
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت کارآفرینی گرایش MBA
عنوان :
کاربرد تکنیکهای تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری با رویکرد  کارآفرینی کسب وکارهای جدید (مطالعه موردی)
استادراهنما :
جناب آقای دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم
دانشجو :
علی اصغر ولایتی
بهمن ماه ۱۳۹۳
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب علی اصغر ولایتی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تخصصی در رشته MBA گرایش کارآفرینی که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان کاربرد تکنیکهای تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری با رویکرد  کارآفرینی کسب وکارهای جدید (مطالعه موردی) با کسب نمره ودرجه عالی دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم: ۱) این پایان نامه / رساله حاصل از تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه،کتاب، مقاله و … ) استفاده کرده ام، مطابق ضوابط و رویه معمول موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط درج کرده ام . در صورتی که اثبات شود که این پایان نامه / رساله به شخص دیگری تعلق داشته است ، دانشگاه می تواند مدرک تحصیلی اینجانب را ابطال نماید. در آن صورت اینجانب اقدام دانشگاه را می پذیرم و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می کنم .
۲) این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه پس از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ مقاله ،چاپ کتاب، ثبت اختراع و ….. ازمفاد و نتایج این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مجوز لازم را اخذ و در کلیه انتشارات خود نام دانشگاه و استاد راهنمایم را درج کنم .
۴) چنانچه درهر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه خوارزمی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نماید.
نام و نام خانوادگی
امضا
تقدیم به :
همسر عزیزم ، که در کسب این موفقیت نقش مهمی را ایفا نمود.
چکیده:
شرایط خاص کشور ایران از جمله تحریم‌ها، و بحرانهای مالی مختلف، کسب و کارهای پیمانکاری را با چالش فراوان روبرو ساخته است به نحوی که روز به روز به تعداد شرکتهای پیمانکاری که ورشکسته شده و یا رشد آنها متوقف شده است افزایش می‌یابد. از اینرو ایجاد تغییر در نوع ارائه خدمات و ساختار کسب و کار به نحوی که بتوان این چالش‌ها را مدیریت نمود هدف اصلی این تحقیق است. مثلا می توان از راه اندازی شعبات مختلف شرکت در سطح کشور یا کشورهای دیگر با یک رویکرد جدید واگذاری سهام یا سود به کارکنان و یا از ترکیب خدمات بازرگانی و پیمانکاری در سطحی وسیع  ویااز… نامبرد.
اهمیت این موضوع از آنجا است که در شرایط کنونی شرکتهای پیمانکاری با معضلات زیادی روبرو هستند. مشکلات مالی کارفرمایان، قوانین ناصحیح از جمله ایرادات شرایط عمومی پیمان، ضعف سیستماتیک کل ساختار کسب و کار پیمانکاری برخی از این مشکلات هستند. از اینرو راه اندازی کسب و کارهای موازی می تواند ریسک مالی صاحبان سهام را تا حد زیادی کاهش داده و متعاقبا شرکت‌های پیمانکاری را از بحران های مختلف دورتر سازد که در نهایت باعث کمک به چرخه اجرای چروژه در کشور نیز می‌گردد. در این پایان نامه یک شرکت پیمانکاری به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده و ابتدا با استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک از جمله آنالیز “قوت، ضعف، فرصت و تهدید”[۱] و … شرایط کسب و کاری شرکت مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.سپس جهت گیری استراتژیک با استفاده از ماتریس های مربوطه از جمله “جهت‌گیری استراتژیک”[۲] در نهایت با استفاده از ماتریس “قوت، ضعف، فرصت و تهدید”استراتژیهای مختلف با استفاده از روشهای دلفی تدوین می گردد.
در نهایت با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری از جمله “تحلیل سلسله مراتبی”[۳] و “تاپسیس”[۴]از بین استراتژیهای تدوین شده بهترین آنها برای کسب و کار شرکت انتخاب می گردد.
کلمات کلیدی: استراتژیهای نوآورانه، ماتریس SWOT، AHP، TOPSIS، کارآفرینی
فهرست مطالب
فصل اول: ۱
کلیات پژوهش ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۲-۱-بیان مسئله ۳
۳-۱-اهداف تحقیق ۵
۴-۱-پرسش اصلی تحقیق ۵
۵-۱-پرسش های فرعی تحقیق ۵
۶-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۷-۱- تعریف متغیرها و پیش فرض‌های تحقیق ۷
۸-۱- تعریف مفاهیم و واژگان طرح ۸
۹-۱- قلمرو تحقیق ۱۱
فصل دوم: ۱۲
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.