مقاله – کاربرد تکنیک های تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری با رویکرد …

در مورد هر معیار و امتیاز هر گزینه در هر معیار، ۵ سطح ارزش گذاری تعیین می گردد که پاسخ دهنده باید یکی از این سطوح را بعنوان سطح مورد عقیده خویش تعیین سازد که در ادامه برای هر سطح عددی را بعنوان امتیاز به هر سطح تخصیص داده می شود:
ضعیف
تا حدودی
متوسط
خوب
عالی
۹
۳
۱
۵
۷
شکل ۳-۳: نمودار امتیاز دهی تکنیک دلفی
مدل مفهومی تحقیق
معیارهای انتخاب استراتژی
جهت‌گیری استراتژیک منتخب
گروه‌بندی استراتژی‌ها
شکل ۳-۴: مراحل تجزیه و تحلیل
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه:
اکثر خبرگان صنعت پیمانکاری که مورد مصاحبه قرار گرفتند، اکثرا از شرکتهایی بوده‌اند که به نسبت از نظر شرایط درونی و بیرونی شباهت زیادی با هم داشتند. به عنوان مثال اکثر این شرکتها، از نظر وضعیت مالی در تنگنا و حاشیه سود پایینی قرار دارند. از نظر ابعاد بیشتر شرکتهای با حجم متوسط و با رتبه ۲ پیمانکاری و با تجربه بین ۴ الی ۱۰ سال بوده اند. علت این اتخاب این بوده است که مشکلات و موانع یکسانی را تجربه کرده باشند تا بتوانند راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند.
انجام آنالیز SWOT برای شرکت سیف بنا
پس از توزیع پرسشنامه‌ها بین جامعه آماری، متوسط نتیجه تحلیل‌های صورت گرفته بصورت خلاصه زیر بدست آمد:
نقاط قوت:
تجربه خوب شرکت در صنعت پیمانکاری
در اختیار داشتن مدیران اجرایی مجرب برای واگذاری اجرای پروژه‌ها
دید سیستماتیک مدیران ارشد شرکت و اراده ایشان برای سیستماتیک کردن کل فرایندهای شرکت
ارتباطات بیرونی بسیار خوب برای جذب پروژه‌ها
ساختار جدید مبتنی بر فعالیتهای تامین، اجرا و مهندسی
هماهنگی خوب بین سهامداران شرکت
نقاط ضعف:
ضعف سیستماتیک در فرآیندهای داخلی شرکت
عدم وجود سیستم و فرهنگ کنترلی قوی در شرکت
عدم جاری بودن دانش مدیریت پروژه به میزان کافی در نزد کلیه پرسنل
نبود نقدینگی بسیار بالا در پروژه
وضعیت نابسمان پروژه های جاری شرکت از نظر مالی و اجرایی
هزینه های سربار بالای دفتر مرکزی با توجه به وضعیت سوددهی پروژه ها
فرصت‌ها:
وجود ارتباطات سازمانی بیرونی قوی و متعاقبا امکان جذب پروژه های بزرگ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.