کاربرد تکنیک های تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت …

وضعیت صنعت پیمانکاری عمرانی از جنبه ضعیف شدن شرکتهای کوچک پیمانکاری و متعاقبا مراجعات بیشتر به شرکتهای متوسط به بالا برای واگذاری اجرای پروژه های عمرانی
نبود خلاقیت و نوآوری جدید در صنعت پیمانکاری و متعاقبا عطش بازار برای حرکتی نو
ثبات نسبی اقتصاد کشور و افزایش تقاضای خدمات پیمانکاری
احتمال توافق مذاکرات هسته ای و افزایش سرمایه گذاری خارجی
تهدیدات:
شرایط اقتصادی کشور که شرکتهای پیمانکاری کوچک را با بیشتر مشکل روبرو خواهد ساخت(انجام پروژه های کوچک به تعداد کم را با ریسک بالا روبرو می سازد)
حاشیه سود کنترل شده و پایین کسب و کار پیمانکاری(که نیاز به کنترل مالی بیشتر احساس می شود)
اشباع بازار از برخی از پروژه های عمرانی از جمله مجتمع های تجاری-اداری
رکود خرید و فروش مسکن
تعیین جهت گیری استراتژیک(SPACE)
با جمع آوری اطلاعات مختلف مربوط به حوزه‌های ۴ گانه ماتریس SPACE مراحل تعیین جهت گیری استراتژیک به شرح زیر بدست آمد:
مرحله اول: تشخیص عوامل مؤثر بر قدرت مالی Finantial Strenght (F-S) و تشخیص عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی Competetive Advantage (C-A)
جدول۴-۱: محاسبات SPACE مربوط به محور y
مرحله دوم: تشخیص عوامل مؤثر برثبات محیطی Envioruntal Stability (E-S) و تشخیص عوامل مؤثر بر قدرت صنعت Industry Strenght (I-S)
جدول ۴-۲: محاسبات SPACE مربوط به محور X
در ادامه دو نقطه X و Y بدست آمده را بر روی نمودار رسم نمودیم.
شکل۴-۱: نمودار تعیین استراتژیهای بر اساس ماتریس SPACE
همانگونه که در شکل ۴-۱ مشخص است، استراتژی‌های تهاجمی به عنوان جهت‌گیری استراتژیک شرکت سیف بنا انتخاب شدند. این بدین معنی است که در تدوین استراتژی‌ها بیشتر باید به سمت استفاده از نقاط قوت جهت بدست آوردن فرصت‌ها تمایل داشته باشیم. این مساله ما را در راستای تدوین استراتژی های اولیه و نیز خبرگان را در راستای امتیازدهی به استراتژی‌ها یاری خواهد رساند.
باید توجه گردد که جهت گیری استراتژیک به معنی انتخاب یک استراتژی خاص نیست بلکه سمت و سو و فضای استراتژی‌های مناسب شرکت را مشخص می‌سازند.
پاسخ به سوال اصلی تحقیق:
پاسخ این سوال که “جهت‌گیری و سمت و سوی استراتژی های نوآورانه برای یک شرکت پیمانکاری با رویکرد کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید چگونه است؟” بر طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته در بالا بدین صورت است که “رویکرد مناسب استراتژی‌های تهاجمی است”
ماتریس SWOT برای استخراج استراتژی‌ها
بر طبق مدل مفهومی ارائه شده، قدم بعدی در مرحله تحلیل و تدوین، تعریف استراتژی‌های مختلف شرکت است. در این قسمت کلیه استراتژی‌های ممکن شرکت در چهار فضای مختلف مبتنی بر ماتریس SWOT که در شکل مشخص شده‌اند، تعریف گردید. البته با توجه به جهت‌گیری استراتژیک بدست آمده، بیشتر استراتژی‌های SO یعنی استراتژی‌هایی که با استفاده از نقاط قوت تمایل به جذب فرصت‌ها را دارد، مد نظر خواهند بود. اما توجه نمایید که چهار ربع ماتریس SPACE از نظر مفهومی کاملا منطبق بر چهار ربع ماتریس SWOT نمی‌باشد. یعنی هرچند بیشتر استراتژی‌های تهاجمی از نوع SOهستند اما اینگونه نیست که حتما استراتژی‌های تهاجمی همان استراتژی‌های SO باشند بلکه ممکن است بتوانیم مثلا یک استراتژی WO ولی با رویکرد تهاجمی پیدا کنیم. از اینرو است که در مرحله اول کلیه استراتژی‌های منطبق بر ماتریس SWOT تدوین گشتند.
جدول ۴-۳: استراتژی‌های تلفیقی
انتخاب استراتژیهای کسب و کار صنعت شرکت سیف بنا
با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای اشاره شده در تبیین و تعریف استراتییهای کسب و کار، با در نظر گرفتن فضای فعلی حاکم بر پروژه های عمرانی کشور و مسایل کلان حاکم بر محیط پیرامونی شرکتهای فعال در عرصه پیمانکاری پروژه های بخش های مختلف ساختمان، حمل و نقل و راهسازی، نفت و گاز و … نظیر تحریم‌های بین المللی، بودجه عمرانی دولت در بخش‌های مختلف، رکود اقتصادی، تورم و … و مشکلات و نقاط ضعف و قوت درونی مبتلا به اکثریت شرکتهای فعال در این زمینه از قبیل نیروی انسانی متخصص، بهره‌وری پایین، ماشین‌الات و سرمایه مورد نیاز، ضعف مدیریتی و …، راهبردها و استراتژیهای کلان ممکن جهت بهبود وضعیت کلی کسب و کار در این صنعت برای شرکت مذکور تعریف گردید.
استراتژیهای حاصله همانگونه که اشاره گردید با بررسی فرصت ها و تهدیدهای محیط بیرونی صنعت پیمانکاری کشور و نیز شرکت و نقاط ضعف و قوت درونی شرکت سیف بنا، با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات حدود ۶۰ نفر از مدیران و متخصصان فعال در عرصه فعالیت های پیمانکاری و ساخت و ساز، با بکارگیری تکنیک SWOT و با در نظر گرفتن جهت گیری استراتژیک بدست آمده(برای استراتژی‌های توسعه‌ای) حاصل گردید. استراتژیهای تدوین شده در چهار گروه
جدول ۴-۴: دسته بندی استراتژیهای کلی کسب و کار
استراتژی‌های مندرج در جدول بالا به سوالات فرعی ۱ و ۲ تحقیق پاسخ می‌دهد:
۱٫ رویکرد کارآفرینی در تدوین استراتژی‌های سازمان چگونه لحاظ می‌گردد؟
۲٫ استراتژیهای نوآورانه تدوین شده برای شرکت پیمانکاری مورد نظر کدام است؟
در هر یک از گروه های چهارگانه کلی تعیین شده با توجه به شاخص‌ها و معیارهای مشخص شده درقسمت بعدی مطالعه یک استراتژی انتخاب خواهد شد. همانگونه که در هر گروه مشخص است، استراتژیهای استخراج شده با یکدیگر نقطه مشترکی نداشته و ناسازگار با هم هستند. لذا انتخاب یک استراتژی در هر گروه دارای اهمیت است. این کار بر اساس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مجموعه‌ای از معیارها و فاکتورهای مورد اهمیت از نظر مدیریت و ذینفعان شرکت انجام می‌گردد، به گونه‌ای که استراتژیی که بیشترین خواسته های مدیریت سازمان با انجام آن برآورده گردد، انتخاب خواهد شد. این مساله همانگونه که در بخش ۲٫۲ بدان اشاره گردید، یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) است. بدین صورت که از بین تعدادی استراتژی تدوین شده، آنهایی انتخاب خواهند شد که در مجموع بیشترین میزان برآورده ساختن معیارهای مورد نظر را انجام دهند.
تعیین معیارها و وزن معیارهای انتخاب استراتژی‌ها
این معیارها که با نظر خبرگان و متخصصین فضای کسب و کار پیمانکاری شرکت تهیه و تدوین گردیده اند عبارتند از:
۱- سرمایه:
یکی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب استراتژی های کسب و کار در هر سازمان است. میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای هر استراتژی با انتخاب آن راهکار رابطه عکس خواهد داشت، به عبارت بهتر، هرچقدر اجرای یک راهکار سرمایه‌بری کمتری داشته باشد از مطلوبیت بالاتری برخوردار است. البته باید این نکته را در نظر داشت که جایگاه و موقعیت استراتژیک شرکت در مرحله تدوین استراتژیها بر معیارهای فوق تاثیرگذار است.
۲- قدرت کنترل:
سطح و میزان کنترل مدیریت سازمان بر فرآیندهای اجرایی در هریک از استراتژی‌های تدوین شده فوق، ملاک و معیاری بر انتخاب ان استراتژی خواهد بود، بطور کلی مدیریت سازمان ها تمایل به اعمال کنترل های حداکثری و اعمال حاکمیت مطلق در مجموعه خود را دارند لیکن اجرای استراتژیهای فوق الذکر، سطوح کنترلی متفاوتی را برای مدیران مهیا می‌سازد. لذا این عامل یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب استراتژیهای کسب و کاری انتخاب گردیده است.
۳- نیروی انسانی متخصص:
در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و با تجربه برای اجرای سیاستها و راهبردهای کلان در سازمانهای پروژه محور و فضای پیمانکاری کشور نقش بسزایی داشته و عامل مهمی در توانایی شرکت در جهت اجرای استراتژیهای منتخب است.