کاربرد تکنیک های تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری …

فصل پنجم ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۲
۱-۵-خلاصه تحقیق ۹۲
۲-۵-پاسخ سوال کلی تحقیق: ۹۴
۳-۵-پاسخ به سوالات فرعی تحقیق: ۹۴
۴-۵-پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای تحقیق آتی ۹۷
۴-۵-محدودیت ها ی تحقیق ۹۸
منابع و ماخذ ۹۹
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه
جامعه ای که دانش و تحقیق در آن نهادینه شده باشد، همواره سعی خود را نسبت به کشف و شناخت مسایل و مشکلات پدیده های اجتماعی، انسانی و فن آوری معطوف داشته است و به گونه ای نهادینه شده تلاش می کند تا نتایج حاصل از تحقیقات علمیرادر مسیر مرتفع کردن نیازهای فردی و اجتماعی و ارتقای استانداردهای زندگی، کاربردی نماید.
در صورتی که پژوهش های علمی همراستا و هماهنگ با نیازها و کمبودهای صنعت و دیگر نهادهای متولی رشد و توسعه مادی و معنوی یک جامعه نباشد، نمی توان به پویایی و پایندگی آن امید داشت. در یک پژوهش صحیح و کارآمد ابتدا با مطالعه دقیق مشکلات و یا نیازهای موجود، پرسش اصولی و بنیادی که جواب آن راه حلی برای مسایل و یا روشن‌کننده راهی جهت تحول و تغییر مثبت خواهد بود، یافت می‌گردد. شاید این قدم را بتوان مهمترین مرحله از کار دانست زیرا که در بسیاری از تحقیقات سرمایه های عظیم و وقت ارزشمندی صرف پاسخگویی صحیح به سئوالی غلط و یا بی‌ارزش می‌شود.
افزایش مهیج رقابت جهانی  همراه با تغییر جهت به اقتصاد بر مبنای دانش، تاکید مجدد برای نوآوری را ایجاد می کند. تغییرات سریع در محیط رقابتی، جهان جدید رقابت را ایجاد می کند. این اقتصاد جدید توسط  آنهایی که نوآور هستند، خلاقند ، دانش را ایجاد می کنند یا آن را به محصولات و خدمات و روش های جدید تبدیل می کنند، سریع تر از سایر رقبا هدایت می شود. نوآوری در راس همه چیزهایی که توسط اقدام کارآفرینانه پشتیبانی می شود قرار دارد و هدفش ایجاد ارزش از طریق کاربرد دانش می باشد. بنابراین ارزش ممتاز برای مشتری از طریق نوآوری در سازمان ها منتقل می‌شود.ایجاد نوآوری درارایه محصولات و خدمات جدید در صورت پیاده سازی زیرساختهای مورد نیاز در سازمان، پایدار خواهد ماند. در غیر اینصورت به ادامه این فرآیند در سازمان نباید دلخوش بود. تدوین استراتژی های سازمانی با رویکرد نوآوری و توسعه کسب و کارهای جدید و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف سیاستهای مذکور باعث نهادینه‌شدن نوآوری و توسعه در سازمان خواهد شد. هنر نوآوری استراتژیک آن است که با خلق استراتژی‌های رشد، طبقات جدید محصول، خدمات و مدل‌های گوناگون  تجاری مسابقه را تغییر می‌دهد و ارزش های جدیدی را برای مشتریان و بنگاه ایجاد می نماید (سالاری ۱۳۸۸).
 
در این مختصر قصد بر آن است که با طرح مسئله و اشاره به اهمیت و ضرورت آن، سئوالاتی را مطرح نموده و با ذکر اهداف تحقیق و روش‌های بکار گرفته شده در چارچوب قلمرو مشخص و با اشاره به محدودیت‌های پیش رو، شناسنامه‌ای هرچند مجمل از کار ارایه گردد.
بیان مسئله
افزایش روزافزون رقابت در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی و ظهور رقبای جدید باعث شده تا بسیاری از شرکتهای تولید‌کننده محصول یا ارایه کننده خدمات به فکر ایجاد محصول یا خدمت جدید و فعالیت در عرصه‌هایی باشند که رقبای کمتری در آن حضور داشته باشند و از این طریق به هدف نهایی که کسب درآمد و سودآوری بیشتر است دست‌یابند. به همین جهت تعریف کسب و کارهای جدید و نوآوری در ارایه خدمات و محصولات به مشتریان سابق و یا مشتریان جدید و کشف بازارهای نو برای این محصولات و خدمات برای مدیران ارشد سازمانهای پیشرو دارای اهمیت بسزایی می‌باشد(سلیمی ۱۳۸۶).
کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید مساله‌ای نیست که به سادگی در هر سازمانی امکان پیاده‌سازی آن وجود داشته باشد، با وجود آنکه در زمینه های مختلف رقابت تنگاتنگی جهت کسب سهم بیشتر از بازار بین شرکتها در میان است و همگی سعی در افزایش سهم خود از بازار داشته و خدمات متنوعی را در کنار محصول و یا خدمت اصلی که ماموریت سازمان بر آن استوار است، ارایه می‌دهند، لیکن شرکتهای اندکی توانسته‌اند از طریق انجام یک برنامه ریزی بلند‌مدت استراتژیک؛ با رویکرد نوآورانه؛ موفق به توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی شوند(خنیفر ۱۳۸۷).
همانگونه که گفته شد، موفقیت در ایجاد کسب و کارهای جدید و کارآفرینی نیازمند نگاه استراتژیک و بلندمدت به مسایل سازمان دارد. لذا برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین سیاستهای کلان سازمان با رویکرد نوآوری در ارایه محصولات و خدمات جدید در انجام موفقیت آمیز این مهم نقش تعیین کننده‌ای خواهد داشت. در فرآیند تدوین استراتژی‌ها و سیاستهای کلی یک سازمان، همواره مساله انتخاب بهترین گزینه‌ها برای اجرا از بین مجموعه‌ای از سیاستها و استراتژیهای تدوین شده یکی از چالش های پیش روی مدیران است و تصمیم گیری در این زمینه نیازمند اطلاع از اولویتها و معیارها و ارزشهای مورد نظر سازمان دارد. لذا اجرای آن دسته از استراتژیها که بیشترین میزان پوشش اولویتها و معیارهای سازمانی را در بر گیرد مدنظر خواهد بود. برای این امر نیز بکارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و استفاده از نظرات و تجربیات خبرگان و اهل فن راهگشا خواهد بود(سیدعلی‌زاده ۱۳۹۰).
با توجه به مطالب ارایه شده فوق، تدوین استراتژیهای نوآورانه برای کسب و کارهای یک شرکت پیمانکاری به گونه‌ای که بکارگیری و اجرای این استر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

اتژیها منجر به ایجاد بازارهای جدید و یا ارایه خدمات و محصولات جدید در راستای ماموریت شرکت که انجام امور پیمانکاری است، گردد هدف انجام این مطالعه است و در این راه، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره برای انتخاب بهترین و مناسبترین استراتژیها، بکارگرفته شد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، تدوین استراتژی های نوآورانه برای یک شرکت پیمانکاریبا رویکرد کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف سطح کسب و کاریاست.
اهداف فرعی که می توان برای تحقیق حاضر برشمرد عبارتند از:
تعیین رویکرد کارآفرینی در تدوین استراتژی‌های سازمان .
تدوین استراتژیهای نوآورانه برای شرکت پیمانکاری مورد نظر .
تعیین معیارها و شاخص های مدنظر شرکت پیمانکاری مورد مطالعه در انتخاب بهترین استراتژی ها.
تعیین بهترین و مناسبترین استراتژیها برای شرکت پیمانکاری مزبور.
پرسش اصلی تحقیق
جهت‌گیری و سمت و سوی استراتژی های نوآورانه برای یک شرکت پیمانکاری با رویکرد کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید چگونه است؟
پرسش های فرعی تحقیق
۱٫ رویکرد کارآفرینی در تدوین استراتژی‌های سازمان چگونه لحاظ می‌گردد؟
۲٫ استراتژیهای نوآورانه تدوین شده برای شرکت پیمانکاری مورد نظر کدام است؟
۳٫ معیارها و شاخص های مدنظر شرکت پیمانکاری مورد مطالعه در انتخاب بهترین استراتژی ها چیست؟
۴٫ بهترین و مناسبترین استراتژیها برای شرکت پیمانکاری مزبور کدام است و چگونه بدست آمده است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش رقابت در فضاهای تولیدی و خدماتی، ظهور رقیبان جدید در صنایع مختلف، افزایش سطح توقعات مشتریان از محصولات و خدمات ارایه شده و افزایش گزینه های انتخاب برای آنها از جمله دلایلی است که شرکت ها را نا گزیر می‌سازد تا جهت ادامه فعالیت در این محیط استراتژی های مناسب اتخاذ نموده و برای این کار نیازمند کسب اطلاعات و درک مناسب و کافی از وضعیت خدمت یا محصول ارایه شده، رقبا، خواسته های مشتریان و تغییر و تحولات محیطی می‌باشند. این کار کمک خواهد نمود تا در خلق و توسعه کسب و کارهای جدید در راستای ماموریتهای سازمان بهتر عمل نموده و بدنبال تدوین سیاستهای نوآورانه برای دستیابی به این اهداف بود. بر همین اساس موارد زیر را می توان به عنوان ضرورت‌های لازم جهت انجام این تحقیق بر شمرد:
پیچیده‌تر شدن داد و ستدهای تجاری و رقابت فشرده‌تر چه در سطح ملی، بین‌المللی و جهانی نسبت به دهه‌های قبل.
ارایه خدمت و یا محصول توسط تعداد زیادی از شرکتهای مشابه که منجر به کاهش سودآوری سازمان‌ها خواهد شد.