پژوهش – کاربرد تکنیک های تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری …

مرحله چهارم : ارزیابی استراتژی های مختلف
در انتهای مرحله منظور کردن دو بدوی عوامل جهت تعیین استراتژی ها، تعداد زیادی راهبرد تدوین می‌شود. در این مرحله این راهبردها را مورد بررسی و بازبینی قرار داده تا آن مواردی را که با اهداف سازمان تطابق بیشتری دارند انتخاب شوند.
مرحله پنجم: انتخاب استراتژی‌های مطلوب
در این مرحله یک لیست طولانی از راهبردها در اختیار است. تعداد زیادی راهبرد برای اجرا عملی نیست بنابراین ضروری است که این لیست را در جلسات بحث و تبادل نظر به لیست کوتاهتری از استراتژی ها که قابل اجراء باشند تبدیل کنیم.
شکل ۲-۴: نمودار تجزیه و تحلیل انواع استراتژی ها بر اساس ماتریس SWOT
نتیجه گیری از آنالیز SWOT :
نقاط ضعف می بایست تحت کنترل بوده تا تبدیل به نقاط قوت شوند.
سعی کنید نقاط قوت خود را با فرصت های بیرونی همسو نمایید.
تهدیدها می بایست تبدیل به فرصت ها شوند.
تحلیلSWOT در فرآیند تشکیل استراتژی جزء بسیار مهم محسوب می‌شود. تحلیل فرصت ها و تهدیدات خارجی اساساً برای ارزیابی این امر به کار می‌رود که بررسی کنیم آیا سازمان می‌تواند از فرصت ها استفاده کرده و تهدیدات را به حداقل برساند؟ و همچنین این تجزیه و تحلیل نقاط ضعف برای بررسی عملکرد داخلی شرکت ها (مانند روندهای کاری اثر بخش و تحقیق و توسعه) حائز اهمیت است (علی احمدی و تاج الدین، ۱۳۸۲).
همچنین این روش تحلیل را می توان به همراه سایر ابزارهای استراتژیک مانند “دیاگرام خانه کیفیت”[۸]و “کارت امتیازی متوازن”[۹]نیز بکار برد. در نتیجه تحلیل SWOT قادر است به سازمان ها و حتی به کشورها کمک کند وضعیت کلی خود را نسبت به سایر رقبا و در مورد کشورها نسبت به سایر کشورها مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد (علی احمدی ۱۳۸۲).
شکل ۲-۵: نمودار تجزیه و تحلیل تاکتیکی استراتژیها بر اساس ماتریس SWOT
ماتریس تعیین موقعیت استراتژیک [۱۰]
SPACE، یک دستگاه مختصات با ۴ محور است. براساس ورودی‌ها ۴ گروه استراتژی حاصل می‌شود که خانه‌های ماتریس را تشکیل می‌دهند :
۱- استراتژی‌های تهاجمی[۱۱]
۲- استراتژی‌های محافظه‌کارانه[۱۲]
۳-استراتژی‌های تدافعی[۱۳]
۴-استراتژی‌های رقابتی[۱۴]
از تلاقی خانه های ماتریس مذکور ابعاد مختلفی پدیدار می‌شود که بشرح زیر هستند:
دو بُعد عوامل داخلی
قدرت مالی  (FS)
مزیت رقابتی (CA)
دو بُعد عوامل خارجی
ثبات محیطی (ES)
قدرت صنعت (IS)
شکل ۲-۶: نمودار ماتریس SPACE
برای تشکیل ماتریس SPACE ،گام‌هایزیروجوددارد:
تشخیص عوامل مؤثر در قدرت مالی
تشخیص عوامل مؤثر در مزیت رقابتی
تشخیص عوامل مؤثر در ثبات محیطی
تشخیص عوامل مؤثر در قدرت صنعت
عوامل مؤثر در FS، CA، ES و IS  را فهرست کنید.
عوامل مؤثر در FS و IS  را با استفاده از بازه‌ی اعداد بین ۱+ (بعنوان بدترین) و ۶+ (بعنوان بهترین) و به همین ترتیب، عوامل مؤثر در ES و CA  را با اعداد ۱- (بهترین) و ۶- (بدترین) رده‌بندی کنید.
برای پارامترهای FS و CA و ES و IS  امتیاز متوسط را محاسبه کنید.
امتیازات متوسط را بر روی محور مختصات منتقل کنید.
با جمع‌بندی امتیاز پارامترهای محور Xها، نقطه X  و با جمع‌ جبری امتیاز پارامترهای روی محور Yها، نقطه Y  را ترسیم کنید.
یک بردار از مبداء مختصات به نقطه XY  ترسیم کنید.
در نهایت پس از ترسیم نمودار، وزن و جهت دهی آن در هر یک از مناطق نمودار، استراتژی مورد نیاز برای سازمان را نشان خواهد داد (پیرس و رابینسون ۱۳۸۸). مثالی از تنوع این موارد به شرح زیر می‌باشد:
شکل ۲-۷: نمودار انواع استراتژی ها بر اساس ماتریس SPACE
تصمیم‌گیری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.