دانلود پایان نامه

نماید»

گفتار سوم) بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 و سال 61
بند الف) بررسی ماده 1209 و 1210 قانون مدنی سابق
ماده 1209 «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومت خارج می شود» مصوب 1314.
ماده 1210 «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» مصوب 1314.
نکات قابل توجه در این مواد
1- هر کس دارای 18 سال تمام باشد در حکم رشید است و از حجر خارج میشود.

2- هر کس دارای 18 سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است.
3- اماره رشد مورد نظر در موارد مذکور نسبی است زیرا شخص که به 18 سالگی نرسیده اولاً در حکم غیر رشید است ثانیاً امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی و بعد از 15 سالگی به فرد داده شده است.
4- اثبات خلاف اماره رشد برای فرد محجور تنها از 15 سالگی به بعد امکانپذیر است.
5- در این دو ماده از بلوغ و صغیر سخنی به میان نیامده است.
6- در مورد سن رشد تفاوتی بین پسر و دختر قائل نشده است.
7- سن 18 سال مطرح در موارد مذکور شمسی میباشد هر چند قید شمسی یا قمری بودن نیامده است ولی از ماده واحده راجع به رشد متعاملین 1313 که در مورد سن رشد، شمسی بودن را قید کرده بود و از طرفی از ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر دانسته سال دوازده ماه است، ماه مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب میشود. استنباط میشود. 1
اما دو نکته اساسی و مهم در مواد مذکور عبارتند از 1- سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد و سن کبر 2- امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی.
دو نکته اساسی و مهم در موارد مذکور عبارتند از:
1- سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد و سن کبر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- امکان اثبات رشد قبل از 18 سالکی
1- اماره رشد
شخصی که به 18 سالگی رسیده، رشید فرض میشود، به این علت که غالب افراد از نظر جسمی و فکری در سن 18 سالگی به رشد و توانائی لازم بر انجام امور خود را پیدا میکند. و با رسیدن فرد به رشد، سالبه به انتفاع موضوع شده و محجور تلقی کردن فرد در این حالت، بدون دلیل و خلاف اصل میباشد.
2- اثبات رشد قبل از 18 سالگی
سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد مبتنی بر غلبه بوده نه اینکه کسی قبل از این سن نتواند رشید باشد بلکه مهم رسیدن به رشد و نمو فکری لازم برای اداره امور مالی و دارائی است.
به این خاطر در ماده 1209 قانون مدنی پیشبینی شده بود که فرد بتواند قبل از 18 سالگی، رشد خود را اثبات کند ولی از آنجا که اصل بر این است که فرد با رسیدن به 18 سالگی، رشید محسوب میشود. در سفیه دانستن قبل از 18 سالگی خلاف اصل است لذا باید به وسیله مدعی اثبات گردد و پس اماره رشد طبق ماده 1209 نسبی است. به این صورت که با اثبات رشد قبل از 18 سالگی این اماره تغییر میکند منتها یک اماره قطعی و تغییرناپذیر وجود دارد و آن اینکه فرد کمتر از 15 سالگی غیر رشید محسوب میشود و امکان اثبات خلاف آن به هیچ وجه وجود ندارد. و سن 15 سالگی حداقل سنی بود که فرد می توانست خلاف اماره رشد را اثبات کرده و رشید محسوب شود.
امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی (کبر) ممکن است این تصور را به وجود آورد که این مسئله را از کشورهای دیگر اقتباس کرده ایم چرا که در حقوق برخی از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی، بعد از این که سن معین را به عنوان سن کبر و رشد تلقی کردهاند، ناچار شدهاند کسانی را که قبل از رسیدن به آن سن، نمود دماغی لازم را پیدا می کنند و آمادگی اجرای حقوق مدنی خود را دارند هر چند به صورت استثناء رشید محسوب و از حجر خارج کنند . در این مورد 2 فرض قابل تصور است:
اول این که تنها این نوع شیوه (اثبات رشد قبل از سن کبر و رشد) از کشورهای دیگراروپایی همچون فرانسه اقتباس شده است. دوم این که علاوه، بر شیوه، سن مورد نظر 18 سال تمام اماره رشد و 15 سال حداقل سن لازم برای اثبات خلاف اماره رشد هم اقتباس شده است.
در مورد فرض اول میتوان گفت که تا حدودی قابل قبول است و همان طور که در بحث راجع به بلوغ و رشد در حقوق مدنی فرانسه 18 سالگی به عنوان سن کبر در نظر گرفته شده و امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی و آن هم از 16 سالگی به بعد به فرد داده شده است. ولی اگر منظور تقلیدی بودن سن باشد که قائل شویم قانون گذار ایران در تصویب ماده 1209 و 1210 مصوب 1314 از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، سوئیس و آلمان تقلید کرده است با ایراداتی مواجه میشویم. اول این که ماده 1209 و 1210 مصوب 1314 که متضمن سن 18 سالگی به عنوان سن کبر و رشد بودهاند در زمانی تصویب شدهاند که سن کبر و رشد در حقوق مدنی فرانسه، آلمان … 21 سال بوده است نه 18 سالگی و در سال 1974 نیمی حدود 24 سال پیش این سن در ق مدنی فرانسه به 18 سالگی تعدیل شده است. دوم این که اثبات رشد قبل از کبر، پیش از اصلاح 1974 در 18 سالگی امکان پذیر بود و تنها از سال 1974 با اصلاح سن کبر و رشد از 18 سالگی به 16 سالگی در نظر گرفته شده بود و امکان خروج از حجر با اثبات رشد قبل از 18 سالگی آن هم بعد از 15 سالگی امکان پذیر بوده است.
3) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1314
در هر دو، سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده است و اثبات خلاف آن، هم نسبت به قبل و هم بعد از 18 سالگی پیشبینی شده است، ولی به هر حال وجوه افتراقی بین آن ها وجود دارد:
1- درست است که در هر دو امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی پیشبینی شده است ولی در ماده واحده 1313 حداقل سن برای آن در نظر گرفته نشده و اثبات آن به طور مطلق از قبل از 18 سالگی داده شده است در حالی که در ماده 1209 و 1210، سن 15 سالگی به عنوان حداقل سن لازم برای اثبات رشد قبل از کبر منظور شده است که به نظر می رسد با توجه به این که ماده واحده اولین قدم مقنن در مورد اماره رشد بوده است به این مسئله توجه نشده ولی در ماده 1209 و 1210 با تجربه اندوزی این نقص رفع شده است.
2- ماده واحده 1313، نکاح و طلاق را از شمول اماره رشد استثناء کرده است در صورتی که ماده 1209 و 1210 به طور مطلق در کلیه عقود و معاملات جاری و ساری است.
3- ماده واحده 1313، اشخاص را که به سن 18 سال نرسیدهاند غیر رشید فرض کرده است مگر این که خلاف آن اثبات شود در صورتی که ماده 1209 آنها را در حکم غیر رشید دانسته است. حال باید پاسخ داده شود که آیا مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 ناسخ ماده واحده 1313 بودهاند یا خیر؟
البته در قبل از حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 در سال 61 تقریباً اثری به این سوال مترتب نبود بلکه بعد از حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 اثر مهمی مترتب است، چرا که اگر قائل به فسخ ماده واحده 1313 با تصویب ماده 1209 باشیم با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 باید به ماده 1210 اصلاحی مصوب 1361 در مورد رشد مراجعه کنیم و متن قانون دیگری در این خصوص نداریم.
ولی چنانچه قائل به عدم فسخ ماده واحده 1313 با تصویب مواد 1209 و 1210 باشیم در حال حاضر می توانیم به نحوی از ماده واحده راجع به رشد متعاملین استفاده کنیم و امکان رهایی از معذوریت های های ماده 1210 اصلاحی تقریباً فراهم میگردد.
برخی گفتهاند که ماده واحده 1313 مخصص ماده 1209 است چرا که ماده واحده 1313 بعد از ذکر سن رشد در کلیه عقود و معاملات، نکاح و طلاق را از شمول این سن اسثناء کرده است ولی ماده 1209 و 1210 کلیه عقود و معاملات و ایقاعات از جمله نکاح و طلاق را در بر می گیرد و جمع ماده واحده مزبور و ماده 1209 در این است که اشخاص از 15 سالگی تمام در نکاح و طلاق رشید محسوب می شوند مگر این که خلاف آن اثبات شود. 1
هر چند عده ای را عقیده بر تخصیص است نه فسخ و رویه عملی دادگاهها هم در مواردی حکایت از این دارد ولی واقعیت مطلب این که ماده 1313 در زمان وجود خلاء قانون در خصوص رشد به خاطر رفع نیاز، به صورت مقطعی تصویب شده و در غیر از مسائل مربوط به نکاح و طلاق و نحوه اثبات رشد قبل از 18 سالگی علت اصلی وجود خود را از دست داده و به عنوان یک قانون موازی با قی مانده است.
و از طرفی در مورد اماره رشد وضعیت به صورت روشنتری و کاملتری در ماده 1209 و 1210 آمده است و این که با تصویب ماده 1041 مصوب 1313 که سن لازم برای نکاح را مقرر داشته، به نظر می رسد که به علت مشابهت احکام نکاح و طلاق قابل تسری به طلاق هم بوده و در این خصوص از آنجا که بعد از تصویب ماده واحده 1313 به تصویب رسیده است ازدواج و طلاق را تابع ماده 1041 می دانیم تا ماده واحد 1313 نهایت این که با تصویب ماده 1209 و از طرف دیگر ماده 1041 قانون مدنی دیگر نیازی به ماده واحد 1313 نبوده است و باید قائل شویم که حداقل نسخ ضمنی شده است.
در آخر بحث مربوط به مواد 1209 و 1210 باید ببینیم که وضعیت بلوغ و رشد در این مواد و مواد دیگر جلد دوم قانون مدنی چگوه بوده است.
در بحث راجع به بلوغ و رشد در ج اول قانون مدنی گفته شد که طبق مواد 210 و 211 بلوغ و رشد و عقل به عنوان شرایط اهلیت قلمداد شده است. جلد دوم قانون مدنی که بحث حجر، از مهمترین مباحث آن است. مکمل جلد اول بوده که باید ببینیم، جلد دوم در این خصوص، جلد اول تناسب و هماهنگی داد یا خیر؟ که بهرحال روشن شدن وضعیت بلوغ و رشد در جلد دوم به حل این مسئله کمک میکند.
در جلد دوم قانون مدنی وضعیت متفاوتی وجود دارد، در مواردی از قانون مدنی از بلوغ سخن به میان آمده است که در این خصوص مواد زیر ذکر می شود:
ماده 1064 قانون مدنی «عاقد باید عاقل و بالغ قاصد باشد»
1. عاقد ممکن است زوجین یا نمایندگان قانونی آنان باشد و در هر حال باید اهلیت داشته باشد.
2. در ماده 1064 قانون مدنی اشاره ای به لزوم رشد نشده است و این سکوت بطور ضمنی دلالت بر نفوذ نکاح سفیه دارد. با وجود این، رضای سفیه در تعیین میزان مهر نافذ نیست.
ماده 1261 «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است»
ولی در مواد دیگر از کبر و رشد نام برده شده است:
ماده 1193 قانون مدنی همین که «طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمتی برای او معین می شود.»
ماده 1226 قانون مدنی «اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند، باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است»
و ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود»
از طرفی در ماده 1041 قانون مدنی که معمولاً حقوق دانان اتفاق نظر دارند که سن مورد نظر در آن ماده، سن بلوغ است، تحت عنوان قابلیت صحی برای ازدواج آمده است نه سن بلوغ، قبلاً علت آن ذکر شد.

در مواد 1209 و 1210 که از مهمترین مواد راجع به اهلیت و حجر می باشد از بلوغ سخن به میان نیامده ولی رشد به عنوان یکی از شرایط اهلیت صریحاً در این مواد آمده است حال آنکه بلوغ در کنار رشد موجب خروج فرد از حجر می شود. عدم ذکر بلوغ و صحبت از رشد ممکن است این تصور را به ذهن آورد که رشد مطرح در ماده 1210 بلوغ را هم در بر میگیرد ولی این محل اشکال است.
چرا که بلوغ از نظر مشهور فقهای امامیه 9 سال برای دختر و 15 سال برای پس منظور شده است و با 18 سال اختلاف فاحشی دارد و از طرفی مورد انتقاد شدید قرار می گیرد، در این جا حقوق دانها از به کار بردن کلمه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید