مقالات

-، هنر، هنری، هنری،، درسی

اشاعه هنرهای محلی و بومی نامیده می شود، به عمل آورد. این امرضمن آن که انجام یکی از کارکردهای نظام آموزشی و مدارس را، که ناظر بر بقا و انتقال هنرهای بومی و ارزش های مرتبط بدان می باشد،... متن کامل

By 92, ago
مقالات

سرطان چه نوع بیماری است؟

سرطان چه نوع بیماری است؟ سرطان یک بیماری مدرن نیست؛ در گذشته هم وجود داشته است؛ اما امروزه به دلیل افزایش آلودگی های محیط زیست تعداد بیشتری به آن مبتلا می شوند و تعداد بیشتری هم نسبت... متن کامل

By 92, ago