مقالات

هفت روش عالی برای مطالعه

روش های مطالعه 1.خواندن اجمالی: روش خواندن اجمالی مبتنی است بر یک نمونه گیری سریع از نکات اساسی و صرف نظر کردن از جزئیات. هدف از خواندن اجمالی دست یافتن به نکات مهم کتاب و کشف ساختمان... متن کامل

By 92, ago