پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۳

بنابراین، «هرچه این تجهیزات بیشتر در دسترس هنرمندان قرار گیرند، محتوای آن نیز بیشتر در جهت…

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۲

۱-۴ هنرهای تعاملی«این بینندگان هستند که تصاویر را خلق می کنند.»(مارسل دوشان)(مارزونا، ۱۳۹۰، ص.۲۷)در دوره ی…

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

( همان، ۴۵۷ )نه شانه بین که کنم چون درون شانه نگاه زبان گـــره آورم و…

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت فال …

به پویید اِشتاد و آن بــــرگـــرفت به مـــالیدش از خــاک و بر سر گرفتجهاندار از اشتاد…

منابع مقالات علمی : طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

ستاره شمر شست و سه سال گفت شمـــــار سه سالش بــد اندر نهفـت( همان ، ج۳:…

مقاله دانشگاهی – طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت …

بسربر نهد تـــــاج شـــاهنشهی بــرو پـــــــای دارد بــهی و مــهیچـــو بشنید دانای ایران سخن نـــگه کـــرد…

پژوهش – طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره …

نظامی در سی لحن باربُد از « مُروا » همان فال نیک، یاد کرده است :چو…

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

برفت او و این نامه ناگفته مـا نـــــد چنان بخــــــت بیدار او خفته مانـــد(فردوسی،۱۳۷۸،ج۱: ۳۴)بخت خواب…

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت …

ای بی ستاره مرد !در دستهای خالی و خشکت نگاه کن :اینجا کویر گمشدۀ بی نشانه…

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت …

ملکالشعرای بهار، دردیوان اشعار خود اشاره به « گیهان پیکری هشیار» برای کیهان جان و روح…