بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE

دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمسارموضوع:بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVEرشته:مدیریت…

بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان اردبیل- قسمت ۸

شناسایی مشتریان بالفعلی که از محصولات سازمان استفاده می‌کنند:   مشتریانی می‌باشند که روابط تجاری با…