بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۴٫۰ ۲ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ۷۷ ۱۹٫۳ ۳ ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان ۱۱۴…