مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی…

خرید پایان نامه : استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش

۲ـ۲ـ۵ استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش ظاهر کلمات فقها این است که نفقه فرزندان بر…