الگوهای بهزیستی روانشناختی:

الگوی ویسینگ و وان دان: ویسینگ(۱۹۹۸) و وان دان(۱۹۹۴)یک سازه بهزیستی روانشناختی کلی را معرفی کردندکه…

عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی

با توجه به نقش بسزایی که  بهزیستی در ابعاد مختلف زندگی روانی، اجتماعی و حتی جسمی…

بهزیستی روانشناختی

بهزیستی روانشناختی موضوعی است که در سه دهه گذشته مورد بحث های نظری و عملی قرار…