دسته بندی علمی – پژوهشی : رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها- قسمت …

کنوانسیون حفاظت از طبیعت ومنابع طبیعی افریقااین کنوانسیون درسال۱۹۶۸ مصوب شد، حاوی مقررات متعدی برای بهره…