نقش خودارزشیابی در فرایند یادگیری

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است. خود ارزشیابی، مناسب‌ترین روش برای…

تاریخچه ارزشیابی آموزشی

از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، معلمان برای پی‌بردن به میزان موفقیت فراگیران و اطمینان از آنچه…

ماهیت و تعاریف خودارزشیابی

اگرچه ارزشیابی دانشجو توسط اساتید ضروری است؛ اما می­توان در کنار این نوع ارزشیابی، از روش‌های…