تحقيق دانشگاهی – تجلی فرهنگ عامه در آثار محمود دولت آبادی- قسمت ۳۶

چو یک هفته با سوگ بود و دژم به هشتم برآمد ز شیپور دم» (فردوسی، ۱۳۸۴،…

همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۸

اشراق خاوری، عبدالحمید، گنجینه حدود و احکام (استخراج از الواح و آثار مبارکه درباره احکام)، مؤسسه ملی…