تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت …

۳ ۶ توسعه دانش ۳ ۷ فشار عملکرد ۳ امتیازدهی:برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم…

دلزدگی زناشویی از دیدگاه روان تحلیلی

مطابق دیدگاه روان پویایی تفاوت های جنسیتی در رابطه رومانتیک نتیجه تفاوت تجارب کودکی و مراحل…

دلزدگی زناشویی

    ازدواج و دگرگونی آن (بنیادی در اسلام گذارده نشده است که در نزد خداوند…