کاربرد تکنیک های تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری …

فصل پنجم ۹۱نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۱فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۲۱-۵-خلاصه تحقیق ۹۲۲-۵-پاسخ سوال…