بررسی تأثیر عصاره آبی الکلی گیاه آویشن شیرازی( Zataria multiflora BIOSS) …

مقدار فاکتورهای TC، TG، VLDL ،LDL و HDLخون موش ها، داده ها با نرم افزارSPSS و…