تصادفی در یکی از گروههای زیر قرار داده شدند:
۱-گروه کنترل
زیر گروه اول: ۳ ساعت کشت
زیر گروه دوم: ۲۰ ساعت کشت
۲-گروه انجماد شیشه ای۳۵ I
زیر گروه اول: ۳ ساعت کشت
زیر گروه دوم: ۲۰ ساعت کشت
۳-گروه انجماد شیشه ای II
زیر گروه اول: ۳ ساعت کشت
زیر گروه دوم: ۲۰ ساعت کشت
۲-۲-انجماد شیشه ای بافت بیضه
۲-۲-۱-روش

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی رابط کاربر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید