دانلود پایان نامه

سوم،
مدیریت،مدیریت موزه ها،مدیریت خطر
3-1-مدیریت موزها
3-1-1-تعریف مدیریت:
مدیریت عبارت است از کار کردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدفهای کارکنان(تعریف انجمن مدیریت آمریکا)
تاکید این تعریف:
در این تعریف بر سه نکته تاکید شده است
تاکید بر انسانها در سازمان
توجه به هدف ها و نتیجه ها، نه فعالیتها
ادغام هدف فردی اعضا با هدفهای سازمان
3-1-2-فعالیتهای مدیریت :
عبارت است از دستیابی به نتیجهها از طریق دیگران و به وسیله فرآیند تفویض اختیار
فرآیند مدیریت :
بدون توجه به رشته فنی یا تخصصی، فرآیند مدیریت مراحل زیر را در بر میگیرد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف گذاری
مشخص کردن مسئولیت و تفویض اختیار
تخصیص منابع
طراحی کنترلها و شیوه نظارت بر پیشرفت کار
حل مسائلی که پیش میآید
ارزیابی عملکرد و پیامد
3-2- مدیریت منابع انسانی و ارزیابی عملکرد در موزهها
مدیریت منابع انسانی
تعداد کارکنان یک موزه بسته به اندازه و محتوای آن متفاوت است. امور یک موزه تاریخی محلی و کوچک میتواند تنها با یک یا چند کارمند داوطلب به گردش در آید، در حالی که تعداد کارکنان یک موزه بزرگ تاریخ طبیعی ممکن است حتی به چند صد نفر نیز برسد.
در برخی کشورها، موزهها دارای هیأت مدیره میباشد، این هیأت که شامل شهروندان معتمد، مدیران جامعه، صاحب منصبان و دیگر اعضاء مورد وثوق است مسئولیت نظارت برسرمایههای اصلی موزه یعنی مجموعههای موزهای را بر عهده دارد. وظیفه اصلی هیأت مدیره تعریف مأموریت موزه و هدف از آن، تبین اصول حاکم بر فعالیت موزه و اطمینان از وجود منابع مالی کافی برای تحقق اهداف موزه است. این وظایف در کشور ما بر عهده سازمان میراث فرهنگی میباشد. علاوه بر ریاست سازمان یا هیأت مدیره، موزهها دارای یک مدیر میباشد. مدیر موزه باید دارای تجارب کافی و استعدادهای لازم برای ایفای چنین نقش تخصصی و پیچیدهای باشد و همچنین موزهها دارای کارکنانی هستند که مسئولیتشان با توجه به اندازه و نظام و رویه موزه متفاوت است، که شامل موزهدار، طراحان نمایشی، کارکنان بخش ثبت، کارکنان بخش برنامه ریزی آموزشی و حفاظتگرها که مسئولیت حفاظت فیزیکی آثار موزهای را بر عهده دارند و..
باید بخاطر داشت که فعالیتهای موزهای، حاصل فعالیت جمعی تمامی بخشهای موزه و در واقع کارکنان آن است. اگرچه باید پذیرفت که موزههای مختلف از قابلیت و شرایط متفاوت برخوردارند، اما آنچه حائز اهمیت است، و یک سمت گیری کلی در موزهها به نمایش میگذارد، استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برای ارائه خدمت است.
علی القاعده تناسبی میان سطح و زمینه تحصیلات کارکنان موزه و وظایف بر عهده آنها وجود دارد.

روشن است که صرف در اختیار داشتن چنین مدارک آموزشی و علمی جهت توفیق در وظایف موزه داری کفایت ننموده و گذراندن دورههای آموزشی مرتبط، خاصه در امور موزه داری و… همواره مورد توجه و در اولویت کاری نظام آموزشی کارکنان موزهها قرار دارد.
با گذر زمان و تحول رسالت، نقشها و وظایفی که موزهها برای خود قائل هستند، ساختارهای سازمانی موزهها نیز برای پاسخگویی به نیاز اداری در شرایط جدید متحول گردیدند. ساختار جدید سازمانی موزهها شکلی نظیر آنچه در نمودار زیر آمده است به خود گرفته است.
نمودار3-1 – ساختار سازمانی جدید موزهها
(منبع:کتاب موزه،موزه داری و موزه ها ص72)
3-2-1- ارزیابی عملکرد در موزهها
یکی از مهمترین وظایف مدیریتی در موزهها به موضوع ارزیابی عملکرد موزه باز میگردد. مدیران موظف هستند تا با توجه به مأموریت، اهداف و وظایف تبیین شده برای موزهها و ضمن مراقبت مستمر از اقداماتی که در موزه در جریان است نسبت به ارزیابی عملکرد موزه تحت مدیریت خود اقدام نماید. مدیران برای انجام وظیفه خود علیالقاعده از یک سیستم ارزیابی عملکرد بهره میجویند. بدین ترتیب ضمن تعیین معیاری برای هر یک از متغییرهای کلیدی مدنظر موضوع دستیابی به این معیار یا انحراف از آن میتواند اسبابی برای سنجش عملکرد کلی و نیز بهبود عملکردها باشند.
مهمترین محوری که میتواند در جریان یک سیستم ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داشته باشد در واقع به نحوه بهره برداری مدیریت موزه به عنوان مدیریت سازمان از منابع در اختیار او باز میگردند. این منابع عناصری همچون مردم (افراد کارکنان و بازدیدکنندگان) مجموعه موزه، تجهیزات، ساختمانها، پول و زمان را در بر میگیرد.
معیارهای ارزیابی میتواند موزه را به عنوان یک کلیت، نیروهای کاری آن و یا کارایی سازمان در بهره برداری از منابع آن مورد بررسی قرار داد و طبیعتاً میتواند عناصر چنین سیستم ارزیابیای شامل معیارهای کمی یا کیفی باشد. روشن است که ارزیابی معیارهای کیفی دشوارتر از معیارهای کمی بوده و از این رو در خصوص معیارهای کیفی معمولاً کوشیده میشود تا ضمن وضع استانداردهایی به عنوان معیار، میزان نزدیکی یا دوری عملکرد موسسه را نسبت به این معیارها مورد سنجش قرار دهند.چنین معیارهایی ممکن است از سوی خود مدیریت موزه و یا به کمک نهادهای بیرون از آن طراحی شده و بکار برده شوند.
در ارزیابی کیفی با مقایسه حال حاضر موزه با استانداردهای تعریف شده، وضعیت جاری آن مورد توجه قرار میگیرد،حال آنکه در ارزیابی کمی با توجه به امکان بررسی معیارها برای دوره های زمانی مختلف، مثلاً سالیانه ، تحولات کاری موزه از نظر معیارهای کمی تحت مراقبت حتی برای دورهای طولانی مدت فراهم میگردد و بدین سان مدیریت موزه خواهد توانست نسبت به بررسی روند کلی مسیر فعالیت در موزه در طول زمان قضاوتی بدست آورد.
باید به خاطر داشت که موزههای مختلف برحسب شرایط خاص خود و بر اساس اولویت بندی موجود در اهداف خود معیارهای متفاوتی را برای ارزیابی عملکرد وضع مینمایند. بدیهی است همچون هر وظیفه دیگری انجام ارزیابی عملکرد نیز منافع و البته هزینههایی دارد. بنابراین میباید توازنی میان آنچه میخواهیم اندازه گیری کرده و ارزیابی نماییم و منابعی که باید صرف این اقدام نمود برقرار گردد، زیرا هر اقدامی جهت ارزیابی عملکرد خود در واقع برنامه هزینه بر بوده و باید به گونهای به مورد اجرا گذاشته شود که منافع حاصل از آن، از هزینه های اجرایی آن بیشتر باشد. چنین سیستم ارزیابی در واقع جزیی از یک مجموعه سیستم اطلاعات مدیریتی تلقی میشوند.
معیارهای عملکرد در موزهها باید بر سه حوزه اصلی متمرکز گردند. این حوزهها شامل مدیریت مجموعهها، خدمات عرضه شده به کاربران و مشتریان موزه و مدیریت موزه و عملیات آن میباشند.
3-3- مدیریت موزهها
فضای عملیات
اکثر موزهها جزء بخش دولتی هستند. در گذشته، بازار یا حداقل نیروهای مشتق از تجارت به شکل اهداف قابل اجرا، مورد استفاده دولت بود. اکنون موزهها در بسیاری کشورها خیلی بیشتر و به طور مستقیم تحت فشار مالی ناشی از تغییر جو اقتصادی است. پشتوانه عمومی موزهها قطع شده است و باید درآمدشان را از طریق فعالیتهای بازرگانی تأمین کنند. در حالی که در بعضی از موزههای بزرگ با برنامه های وسیع در شهرها، به ویژه موزه ملی امکان موفقیت دارند، موزههای منطقهای توانایی بسیار کمتری برای انجام این کار دارند. آنان همچنین در معرض فشارهایی هستند تا منابع را صرف فعالیتهایی برای نفع عمومی کنند و از اینرو ، دارای امکانی کمتر برای ایجاد درآمد هستند.در بریتانیا ، فقدان پشتوانهی دولت محلی ، به شدت به موزههای منطقهای صدمه زده است.
در بعضی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، موزهها از تأمین خصوصی یا مالی استقبال میکنند و آنرا قابل اعتمادتر از تأمین اعتبار دولتی میدانند.

در دیدگاه گریفین، موزهها به عنوان نهادها، چندان موفق نیستند. موزهها به مدل تشریفات اداری “مینتزبرگ” عمل میکنند، که در این مدل متخصصها مستقل از یکدیگر کار میکنند و میکوشند فرآیندهای اداری که به آنها مرتبط است را کنترل کنند.
علیرغم زمان بسیاری که از مقالههای گریفین میگذرد، موزه ها هنوز مصداق حرفهای او هستند به ویژه وقتی که به رفتار متخصصین و موزهدار وحفاظتگر مربوط میشود که نگرانی اصلیشان ، مجموعههای اشیاء است.
مسئولیت جوابگویی برای مراقبت از مجموعهها با افراط و تفریط هایی مواجه است. تعیین شیوههای ثابت برای کمک و همکاری در منافع عمومی دشوار است و دشواتر آن است که گفته شود چه بکنند؟. بورت در سال 1985 به صورت کلی و مبهم چنین گفته بود :
کدام مدیر یا موزه دار میتواند با دیدگاه عمومی مخالفت کند و اشیائی را که موزهها نمیتوانند طبق استانداردهای قابل قبول حفاظت کنند، را نپذیرند… اما این اصل مهم در حقیقت، حتی به طور ناقص در خط مشیهای عملی بسیاری (اگر نگوییم هیچ ) موزهای منعکس نمیشود.
بورت همچنین میپرسد:
چرا موزهها اشیاء غیرمفید و بیمصرف را در حالی نگه میدارند که آشکارا نمیتوانند یا نمیخواهند از عهده حفاظت آنها به درستی برآیند؟
چرا مردم در موزهها هنوز نسبت به وضعیت مجموعه ها گلایه دارند، در حالی که به وضوح توانایی دارند که به این مشکلات رسیدگی کنند؟
3-3-1- استانداردها، حفاظت و مدیریت در مجموعهها(در کشور انگلستان و آمریکا)
برای موزهها در انگلستان ، در درجه اول استانداردها، حفاظت و مدیریت عمدتاً در حوزه منابع، بایگانی، کتابخانهها و موزهها به واسطه طرح ثبت موزه است که اکنون به خدمات منطقهای گسترش یافته است. در گذشته، متصدیان موزهها و گالریها ، در توسعهی استانداردها برای مراقبت مجموعه ها همگام با فعالیت دیگر موزه، فعال بودند. در آمریکا، این حرفه، استاندارهای خاص خود را اجرا میکند، موسسه موزههای آمریکا برنامه ارزیابی موزه را تنظیم کرده است. که این برنامه یک تحقیق چهار قسمتی بعنوان یک کل در مدیریت مجموعهها ، فعالیتهای عمومی و اداره آن است. قسمت اعظم فرآیند ارزیابی، خودآموزی است که در آن سازمان، یک پرسشنامه کامل و با جزئیات را تکمیل میکند. ارزیابی حفاظت، تحت مدیریت «حفاظت میراث» سازمان ملی آمریکا، به طور اختصاصیتر به حفظ و نگهداری و مراقبت میپردازد.
مقالهها و کتب نوشته شده درباره مدیریت حفاظت و نگهداری مجموعهها، رشد فزاینده استاندارهای لازم در مجموعهها را در آمریکا و انگلستان نشان میدهد. ریشه این مسئله دو جنبه دارد:
اول ، تمایل متخصصان برای رسیدن به تعالی در فعالیتی که انجام میدهند و دوم، پاسخگو بودن موزهها برای فعالیتهایی انجام شده و مصرف بودجه(چه این بودجه از بخش عمومی تأمین شود، چه از بخش خصوصی). معرفی مدیریت مجموعه با عملکرد خاص در موزهها، با مسئولیتهای معین، توسعه استانداردها را سرعت بخشیده است.
3-3-2- اطلاع از حفظ و نگه داری
اطلاعات در مورد مبحث مدیریت حفاظت در موزهها، چندان زیاد نبود. تا اینکه بیان نظرسنجی در مورد شرایط حفاظت در موزهها، تحت عنوان بررسی و حفاظت در موزهها و گالریها و پیشنویسهای کنفرانس UKIC به نام مدیریت حفاظت مردم را تشویق کرد که دیدگاه جدیدی را برگزینند.
در انگلستان این گرایش وجود دارد که اقدامات حفاظت و مدیریت مجموعهها ، حفاظت پیشگیرانه و نگهداری مجموعهها از بیرون تأمین شود. در ایالات متحده نیز این مسئله مد نظر بود. به شیوههایی این میتواند مفید باشد، حفاظتگرانی که کارهای عملی و درمان را ترجیح میدهند میتوانند بر روی آن تمرکز کنند و کسانی که تمایل دارند وارد زمینههای کلیتر شوند، میتوانند بدون اینکه احساس کنند وظیفهشان را ترک کردهاند، اقدامات حفاظت پیشگیرانه انجام بدهند. به هرحال امکان دارد اخبار بدی برای مجموعهها و حفاظتگرها باشد چون بسیاری از موزهها بودجه بسیار کمی دارند که حتی هزینه حفاظتشان را نیز نمیتوانند بپردازند. این باعث میشود برای حفاظتگرها بسیار مشکل یا غیر ممکن باشد که در کنفرانسها حضور یابند یا بتوانند وقت صرف به روز کردن مهارتهایشان کنند. و همچنین بدین معناست که علاقمندان و طرفداران راهکارهای حفاظت از حیطه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید