دانلود پایان نامه

میلیون شاخه رسیده است. جدول شماره(4-13)میزان تولید پرورش گل و گیاهان زینتی درروستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را نشان می دهد.

جدول 4-13 میزان تولید گل و گیاه درروستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
میزان تولید
506
520
529
353
درصد
97.31
94.54
95.49
62.70
مآخذ: جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بیش از 95 درصد تولید گل و گیاه درروستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را قرار دارد. نمودار 4-14 درصد تولید گل و گیاه درروستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را نشان می دهد.

شکل 4-14 درصد تولید گل و گیاه درروستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
4-1-14-10 میزان فروش گل و گیاه در روستاهای نمونه
براساس داده های آماری جهاد کشاورزی شهر ستان پاکدشت در سال 1390 میزان فروش گل و گیاه در روستاهای نمونه بخش مرکزی به مبلغ1148400 میلیون ریال بوده که در سال 1391 این مبلغ به 1286400 میلیون ریال افزایش یافته است. برهمین اساس میزان فروش گل و گیاه در سال 1392 به 1404000 میلیون ریال و در شش ماهه اول سال 1393 به 768600 میلیون ریال رسیده است. جدول شماره (4-14) میزان فروش گل و گیاه در روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را نشان می دهد.

جدول 4-14 میزان فروش یا درآمد گل و گیاه در روستاهای نمونه در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
میزان فروش
1148400
1286400
1404000
768600
درصد
94.22
94.37
94.41
116.31
مآخذ: جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بیش از 90 درصد فروش یا درآمد گل و گیاه در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت در روستاهای نمونه وجود دارد. نمودار 4-15درصد فروش یا درآمد گل و گیاه روستاهای نمونه در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را نشان می دهد.

شکل 4-15 درصد فروش یا درآمد گل و گیاه روستاهای نمونه در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

4-1-14-11 میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه درروستاهای نمونه
براساس داده های آماری جهاد کشاورزی شهر ستان پاکدشت در سال 1390 میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه درروستاهای نمونه بخش مرکزی به مبلغ287100 میلیون ریال بوده که در سال 1391 این مبلغ به 257280 میلیون ریال کاهش یافته است. برهمین اساس میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه در سال 1392 به 210600 میلیون ریال ودرشش ماهه اول سال 1393 به 76860 میلیون ریال رسیده است. جدول شماره 4-15 میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه در روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را نشان می دهد.

جدول 4-15میزان سود حاصل از فروش گل وگیاه در روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
میزان فروش
287100
257280
210600
76860
درصد
94.22
94.36
94.40
116.31
مآخذ: جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بیش از 90 درصد سود حاصل از فروش گل وگیاه در روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت وجود دارد. نمودارشماره درصد سود حاصل از فروش گل وگیاه در روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را نشان می دهد.

نمودار 4-16درصدسود حاصل از فروش گل وگیاه در روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

4-1-14-12 میزان صادرات و واردات گل و گیاه
براساس داده های آماری جهاد کشاورزی شهر ستان پاکدشت مجموع صادرات و ورادات گل و گیاه در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت از روستاهای نمونه در این تحقیق صورت گرفته است. لذا در سال 1390 میزان صادرات گل و گیاه در روستاهای نمونه و بخش مرکزی به 100000 گلدان بوده که در سال 1391 این تعداد 92000 کاهش یافته است. برهمین اساس میزان صادرات گل و گیاه در سال 1392 به 45000 گلدان کاهش و در شش ماهه اول سال 1393 به 20000گلدان رسیده است. از نظر واردات گل و گیاه در سال 1390 میزان واردات گل و گیاه در روستاهای نمونه و بخش مرکزی 1100000 عدد بوده که در سال 1391 این تعداد 1000000 کاهش یافته است. برهمین اساس میزان واردات گل و گیاه درسال 1392 به 800000 عدد کاهش و درشش ماهه اول سال 1393 به 310000 عدد رسیده است.جدول شماره 4-16 میزان صادرات و واردات گل و گیاه در روستاهای نمونه و بخش مرکزی شهرستان پاکدشت را نشان می‎دهد.

جدول 4-16 میزان صادرات و واردات گل و گیاه در روستاهای نمونه و بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
میزان صادرات
100000
92000
45000
20000
میزان واردات
1100000
1000000
800000
310000
مآخذ: جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت، 1393

نمودار 4-17 میزان صادرات و واردات گل و گیاه در روستاهای نمونه و بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
4-2 ارزیابی نقش پرورش گل و گیاه از دیدگاه پاسخ گویان
مردم روستا به خصوص زنان روستایی علاقه زیادی به گلهای خانگی دارند و در این راستا ذوق و مهارت خاصی هم به خرج می دهند با توجه به گونه های مرغوب گل و گیاه بومی، رونق این صنعت امکان پذیر و ضروری است ما به طور ناخود آگاه در انتظار خالی شدن روستاها از جمعیت هستیم اما از عوامل مهم جذب جمعیت که همین توسعه سامانه گل و گیاه می باشد محروم هستیم لذا ضروری است مسئوولین از این طریق حمایت کنند تا هم خدمتی به تولید کرده باشند و هم از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری شود. جهت مطالعه وبررسی نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت با بهره گیری از پرسشنامه و مشاهدات میدانی و پرس و جو از اهالی با استفاده از روش مورگان تع
داد 382 نفر را بصورت تصادفی مورد ارزیابی قرار داده که به شرح زیرمی باشد . این پرسشنامه در چند قسمت تهیه گردیده که قسمت اول آن مشخصات فردی پاسخ دهندگان و قسمت دوم وضعیت گل و گیاه در مناطق روستایی و قسمت سوم پرورش گل و گیاه و افزایش درآمد خانوارهای روستایی، قسمت چهارم پرورش گل و گیاه و اشتغال خانوارهای روستایی و در نهایت در قسمت پنجم پرورش گل و گیاه و مهاجرت در روستا می باشد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره(100)، تعویض، پاسخگویی، (درصد)

الف) مشخصات فردی پاسخ دهندگان
در قسمت اول یعنی مشخصات فردی پاسخ دهندگان به مواردی چون سن، جنسیت، میزان تحصیلات تعداد افراد خانوار، نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه و مدت زندگی در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت پاسخ دهندگان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

1- جنس
با توجه به اینکه نحوه مطالعه در این تحقیق بصورت تصادفی بوده است. لذا درپرکردن پرسشنامه عده ای از پاسخ دهندگان زن و عده ای مرد بوده اند. از مجموعه382 نفر جامعه آماری در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت 92.6 درصدمرد و 7.3 درصد زن بوده اند.

جدول 4-17 ترکیب پاسخ گویان برحسب جنس
شرح
مرد
زن
تعداد
354
28
درصد
92.6
7.3
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-18 ترکیب پاسخ گویان برحسب جنس

2- سن
وضعیت سنی پاسخ دهندگان می تواند در ارزیابی تحقیق فوق بسیار اثرگذار بوده، با توجه به تصادفی بودن جامعه آماری پاسخ دهندگان درگروههای سنی مختلفی می باشند. ازمجموعه382 نفر جامعه آماری در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت 62.5 درصد سنشان20تا 40 سال، 32.4 درصد 40 تا 65 سال و 4.9 درصد بالای 65 ساله و بیشتر می باشند.

جدول 4-18 ترکیب پاسخ گویان برحسب سن
شرح
0-20
20-40
40-65
بالای65ساله و بیشتر
تعداد

239
124
19
درصد

62.5
32.4
4.9
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-19 ترکیب پاسخ گویان برحسب سن

3- میزان تحصیلات
میزان تحصیلات پاسخ گویان در ارزیابی تحقیق کمک شایانی نموده و بسیار تاثیر گذار می باشد. از مجموعه382 نفر جامعه آماری در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت29.1 درصد میزان تحصیلات آنها زیر دیپلم، 37.4 درصد دیپلم، 24.8 درصد کاردانی و کارشناسی و 8.6 درصد کارشناسی ارشد را بیان نموده اند.

جدول 4-19 ترکیب پاسخ گویان برحسب تحصیلات
شرح
زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد
تعداد
111
143
95
33
درصد
29.1
37.4
24.8
8.6
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-20 ترکیب پاسخ گویان برحسب تحصیلات

4- وضعیت اشتغال
وضعیت شغلی پاسخ دهندگان در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت نشان می دهد که پرورش دهندگان گل و گیاه در این مناطق روستایی تا چه حد مشغول به کار بوده و وضعیت شغلی آنان به چه صورت می باشد. با توجه به مباحث قبل بیش از 90 درصد شاغلین در روستاهای نمونه در پرورش گل و گیاه مشغول بوده و در نظر سنجی از مجموعه382 نفر جامعه آماری در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت 91.3 درصد وضعیت اشتغالشان را شاغل و 8.6 درصد بیکار بیان نموده اند.

جدول 4-20 ترکیب پاسخ گویان برحسب اشتغال
شرح
شاغل
بیکار
تعداد
349
33
درصد
91.3
8.6
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-21 ترکیب پاسخ گویان برحسب اشتغال

5- میزان درآمد سرپرست خانوار
میزان درآمد خانوار های روستایی در توسعه و عدم توسعه روستاها بسیار موثر بوده و عمدتا افراد دارای درآمد بالاتر در عمران و آبادی روستاهای خود نقش بیشتری دارند . چون یکی از راههای توسعه مناطق مشارکت مردم اعم از مالی و غیر مالی می باشد. در روستاهای نمونه با توجه به سود دریافتی و میزان درآمد ماهیانه اکثر تولیدکنندگان گل و گیاه از درآمد خود راضی بوده ، ولی مشکلاتی نیز در چرخه تولید داشته که در میزان درآمدشاغلین تاثیر می گذارد .بیشترین افزایش و تغییر در روستاهای گلزار بالا و پایین و ارمبویه و کبود گنبد صورت گرفته است . چون در سالهای اخیر این روستاها از نظر کالبدی بسیار عوض شده و ساخت و سازهای جدید در این روستاها نشان دهنده افزایش میزان درآمد سرپرستان خانوار می باشد. از مجموعه382 نفر جامعه آماری در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت 4.1 درصد پاسخ دهندگان میزان درآمد سرپرست خانواررا 300-500 هزار تومان، 35.8 درصد 500-700 هزار تومان و 59.9 درصد 700 هزار تومان و بیشتر را بیان نموده اند.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهدانش پژوه، مدت استفاده، خودتنظیمی

جدول 4-21 میزان درآمد سرپرست خانوار
شرح
کمتر از 300 هزار تومان
300-500 هزار تومان
500-700 هزار تومان
700 هزار تومان و بیشتر
تعداد

16
137
229
درصد

4.1
35.8
59.9
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-22 میزان درآمد سرپرست خانوار

6- مدت زندگی در روستا
مدت زندگی پاسخ دهندگان در روستا ما را در ارزیابی نسبت به توسعه و یا عدم توسعه روستاهای بخش مرکزی بسیار کمک نموده و عمدتا افرادی که سابقه حضورشان در روستا بیشتر بوده اطلاعات غنی تری را دارا می باشند. در پرس و جو از اهالی و مشاهدات میدانی اکثر تولید کنندگان دارای مدت زندگی طولانی در روستا بوده و معتقدند که در این منطقه بیش از 20 سال زندگی نموده اند . از مجموعه382 نفر جامعه آماری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت14.1 درصد مدت زندگی در روستا راکمتر از 10 سال، 6.1 درصد 10-15 سال، 9. 9 درصد15-20 سال و 69.8 درصد بیشتر از 20 سال را بیان نموده اند.

جدول 4-22 مدت زندگی پاسخ دهندگان در روستا
شرح
کمتر از 10 سال

10-15 سال
15-20 سال
بیشتر از 20 سال
تعداد
54
23
38
267
درصد
14.1
6.1
9. 9
69.8
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-23 مدت زندگی پاسخ دهندگان در روستا

7- سابقه اشتغال در گل و گیاه
پرورش گل و گیاه یکی از مشاغل بسیار خاص بوده که نیاز مند سابقه طولانی و مهارت خاص می باشد. تنظیم درجه حرارت، میزان کود، مقدار آب و سایر موارد از جمله مسایلی است که نیازمند توجه زیادی می باشد . در پرس و جو از اهالی و مشاهدات میدانی اکثر تولید کنندگان دارای سابقه مدت زندگی طولانی در روستا بوده و سابقه خود را در کشت و پرورش گل و گیاه در این منطقه بیش از20 سال بیان نموده اند. ازمجموعه382 نفر جامعه آماری درتوسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت 40. 3 درصد پاسخ دهندگان سابقه اشتغال خود را درگل و گیاه کمتر از 10 سال، 25.6 درصد10-20 سال، 23.5 درصد 20-30 سال و 10.4درصد بیش از 30 سال را بیان نموده‎اند.

جدول 4-23 سابقه اشتغال در گل و گیاه
شرح
کمتر از 10 سال
10-20 سال
20-30 سال
بیش از 30 سال
تعداد
154
98
90
40
درصد
40.3
25.6
23.5
10.4
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-24 سابقه اشتغال در گل و گیاه

8- دارابودن تعاونی در روستا برای پرورش دهندگان گل و گیاه
یکی از مشکلات مهمی که در اکثر روستاهای کشور دربخش کشاورزی و بخصوص تولید گل و گیاه وجود دارد. عدم وجود تعاونی در روستا بوده ودر این زمینه روستاییان برای تهیه نهاده های کشاورزی متحمل هزینه های زیادی می گردند. در روستاهای مورد مطالعه نیز این مشکل وجود داشته و بیش از 50 درصد روستاهای نمونه فاقد تعاونی در روستای خود می باشند. از مجموعه382 نفر جامعه آماری پاسخ دهنده در روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت 48.5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که فعالین این مشاغل دارای تعاونی بوده ولی این تعاونی در شهر تهران می باشد و 51.5 درصد پاسخ خیرداده اند.
جدول 4-24 دارابودن تعاونی در روستا برای پرورش دهندگان گل و گیاه
شرح
بله
خیر
تعداد
185
197
درصد
48.5
51.5
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-25 دارابودن تعاونی در روستا برای پرورش دهندگان گل و گیاه

شکل 4-26 شرکت تعاونی برای پرورش دهندگان گل و گیاه
9- فعالین این شغل و دارا بودن بیمه
یکی از مواردی که درسالهای اخیر توجه زیادی به آن شده بیمه نمودن روستاییان و بیمه های روستایی می‎باشد که می تواند آینده نگری خوبی برای روستاییان زحمتکش در سالهای پیری واز کار افتادگی باشد. در پرس و جو با تولیدکنندگان گل و گیاه ومصاحبه با برخی ازصاحبین گلخانه ها بیش از60 درصد پرورش دهندگان گل و گیاه دارای بیمه بوده اند. ازمجموعه382 نفر جامعه آماری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت 60.9 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که فعالین این شغل بیمه هستند وبله پاسخ داده اند و 39.1 درصد معتقدندکه فعالین این شغل بیمه نبوده و خیر را پاسخ داده اند.

جدول 4-25 فعالین این شغل و دارا بودن بیمه
شرح
بله
خیر
تعداد
233
149
درصد
60.9
39.1
منبع : یافته های تحقیق،1393

شکل 4-27 فعالین این شغل و دارا بودن بیمه


دیدگاهتان را بنویسید