پس برای دو باند هم اندازه و هم شدت اما با پهنای متفاوت دامنه مشتق nام طیف Xباید بیشتر از طیف Yباشد.
(D_X^n)/(D_Y^n )=(W_Y^n)/(W_X^n ) (1-16)
شکل (۱-۴) دو پیک را که یکی پهنای پیک ۱۶۰

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره خریده، parfait، littéraire,، au
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید