از این روش ها عیوبی چون هزینه بالا و عدم باز تولید مناسب مشاهده می شود.
فنول برای ساخت نئوپان، ساختمان سازی، خودروسازی و در ساخت وسایل برقی به عنوان ماده خام و نیز برای ساخت نایلون و رزینهای اپوکسی مورد استفاده قرار می گیرد]۱۹[. در فرآیند حذف فنول با استفاده از اکسیداسیون فوتوکاتالیستی که مورد بحث است اکسید تیتانیم
مورد

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه dA/dt=1/s، dA/dt، (۱-۱۰)، dA/dt=s
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید